Romantik İlişkilerde Kalıp Yargılar, Türk TV Dizilerini İzleme ve Cinsiyetçilik Arasındaki İlişki

2022-6-11
Romantik ilişkilerde kadınlardan ve erkeklerden beklentiler farklı değişkenlerden etkilenebilir. Bu çalışmada Türk TV dizilerini izleme sıklığının ve bu dizilerin romantik ilişki içerme derecesinin, çelişik duygulu cinsiyetçiliğin, yaşın, cinsiyetin ve sosyo-ekonomik düzeyin romantik ilişkilerde erkeklerin baskın ve girişken olması beklentilerine dair kalıpyargıları yordama düzeyleri incelenmiştir. Katılımcılara, Demografik Bilgi Formu, Romantik İlişkilerde Kalıp yargılara İlişkin Tutumlar Ölçeği (Sakallı ve Curun, 2001) ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Sakallı-Uğurlu, 2002) sunulmuştur. Çalışmaya Türk TV dizilerini izlediğini belirten 224 katılımcı katılmıştır. Romantik ilişkilerde erkeklerin baskın tavırlar sergilemesine yönelik beklentileri yordamak amacıyla yapılan hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonucunda; cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik düzey anlamlı yordayıcılardır ve açıklanan varyans % 19’dır. Türk TV dizilerini izleme sıklığı ve dizilerin romantik ilişkiler içermesi ikinci adımda eklendiğinde, model varyansın % 22’sini açıklamıştır ve Türk TV dizilerinin romantik ilişkiler içerme derecesi dışında tüm değişkenler anlamlı bir şekilde ilişkilerde erkeklerin baskın olmasına yönelik kalıpyargıları yordamıştır. Son olarak, korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik eklendiğinde model varyansın % 50’sini açıklamıştır ve cinsiyet, yaş, korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik anlamlı yordayıcılardır. Aynı analiz, romantik ilişkilerde erkeklerin girişken olmasına yönelik kalıpyargılar açısından incelendiğinde, birinci model varyansın % 11’ini, ikinci model % 13’ünü ve üçüncü model % 46’sını açıklamıştır. İkinci modelde sadece yaş ve sosyo-ekonomik düzey anlamlı yordayıcılar iken üçüncü modelde, erkeklerin baskın olmasına yönelik beklentilerden farklı olarak düşmanca cinsiyetçilik anlamlı bir yordayıcı değildir. Ek olarak üçüncü modelde, dizilerin romantik ilişki içerikli olması da anlamlı bir yordayıcı olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, korumacı ve düşmanca cinsiyetçiliğin romantik ilişkilerde erkeklerin baskın olmasına yönelik kalıp yargıları anlamlı şekilde yordarken; erkeklerin girişken olmasına yönelik beklentileri izlenilen dizilerin romantik ilişki içerme sıklığı ve korumacı cinsiyetçilik yordamıştır
IV. Sosyal Psikoloji Kongresi

Suggestions

Romantik İlişkide Görülen Obsesif Kompulsif Belirtiler ve Risk Faktörleri
Akkaya, Gözde; Yılmaz, Tuğba (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Pek çok ilişki bağlamında görülebilen ilişki temalı obsesif kompulsif belirtiler, genellikle romantik ilişkilerde araştırılan bir konu olmuştur. Romantik ilişkilerde görülen obsesif kompulsif belirtiler; ilişki odaklı ve partner odaklı olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Bu belirti kümesi, bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği gibi çift ilişkileri bağlamında da çeşitli zorlanmalara neden olabilmekte ve ilişki kalitesini zedeleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacını romantik ilişki temalı obsesif kom...
Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve Mental İyi Oluş Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2018-04-01)
The purpose of this study was to investigate the university students’ problem solving skills that they face in their romantic relationships in terms of on empathy and mental well-being levels of these individuals and some demographic variables. Data were collected from 284 female and 226 male, a total of 510 students studying at Recep Tayyip Erdoğan University in 2016-2017 academic year autumn semester. The personal information form designed by the researcher, Problem Solving in Romantic Relationship Scale ...
Kadınların Cinsiyetçiliğe Tepkileri: Meşrulaştırma, Kendini Suskunlaştırma, Yüzleşme ve Kolektif Hareket
Sakallı, Nuray (2021-06-01)
Kadınlar günlük yaşamlarında cinsiyetçiliğin birçok farklı türüne maruz kalır. Kadınların cinsiyetçiliği fark etme düzeylerive verdikleri tepkiler farklılık gösterebilir. Kadınların verdikleri bu farklı tepkiler ise kendilerinin veya cinsiyetçiliğindeğişmesini farklı şekillerde etkiler. Bu tarama makalesinin amacı kadınların cinsiyetçiliğe karşı tepkilerineilişkin alanyazın araştırmalarının cinsiyetçilik farkındalığı düşük/yüksek ve cinsiyetçiliğe tepki vermede pasif/aktifolma boyutları kapsamında derlenmes...
Dil değişimlemesinin uyarıcı tepki izlerliğinin öğrenilmesi üzerindeki etkisi
Atalay, Nart Bedin; Ceylan, Suzan; Mısırlısoy, Mine (2013-06-01)
Uyarıcı tepki izlerliğini öğrenme değişimlemesinde (Schmidt ve ark., 2007) kelimeler çeşitli renklerde yazılır ve katılımcılar kelimenin rengine cevap verirler. Kelimenin renk ile ilintilendiği koşuldaki cevaplar ilintisiz koşula nazaran daha hızlıdır. Bu araştırmada dil değişimlemesinin uyarıcı tepki izlerliğinin öğrenilmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için Türkçe veya İngilizce kelimeler renklerle ilintilendirilmiş ve katılımcılar cevaplarını Türkçe veya İngilizce vermişlerdir. Ayrıca farklı di...
Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkâmlığın Yordayıcı Etkisi
Kaya, Özgür Salih (2020-06-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkideki sorun çözme becerilerini yaşam doyumu, diğerkâmlık düzeyleri açısından ve bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veri toplamak için, araştırmacının hazırladığı Kişisel Bilgi Formu, Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Diğerkâmlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında romantik ilişkilerde sorun çözme ile diğerkâm...
Citation Formats
S. M. Şahin and N. Sakallı, “Romantik İlişkilerde Kalıp Yargılar, Türk TV Dizilerini İzleme ve Cinsiyetçilik Arasındaki İlişki,” presented at the IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101064.