Bird and butterfly composition and abundance at two different habitats in Kayseri, Turkey

Download
2002
Karaçetin, Evrim
Türkiye kelebekler açısından çok zengin olmasına rağmen çalışmalar feunistik ya da taksonomik boyuttadır. Bu çalışma ile amaçlanan ise, Kayseri'de iki farkb habitatta kuş ve kelebek komitelerinin tanımlanması ve karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın ana amaçlan, kelebek ve kuş kompozisyonunu çalışılan dört alanda tanımlamak, habitatları kominiteler bazında karşılaştırmak ve çalışma zamanı içerisinde kominitelerdeki değişiklikleri ortaya çıkartmaktır. Bu çalışma göstermiştir ki, çayır ve vadiden oluşan dört çalışma alam, zaman ve habitta meydana gelen değişikliklere göre değişen kelebek ve kuş kominitelerini barındırmaktadır. Derevek, Gesi ve Kumarlı kuş çeşitliliği açsından eşit düzeyde olup, Hörmetçi daha az kuş türünü barındırmaktadır. Kelebekler açısından da vadiekosistemlerinin (Gesi ve Derevek) daha zengin olduğu ve bozulmuş bir sulak çayırlık olan Hörmetçinin en az kelebek türünü barındırdığı ortaya çıkmıştır. Kuşların bu boyutta bir çalışmada yaşam alanlarını tanımlamak için çok uygun bir gösterge tür olduğu bulunmuştur. Ancak kelebeklerin, habitat değişimlerini takip edebilmek açısından daha küçük ölçekli çalışmalarda (0,1 km2 den küçük) uygun olduğu ve habitatlar arasındaki farkları kuşlar kadar belirgin olarak yansıtmadığı görülmüştür. Ayrıca mevsimsel değişikliklerin kelebek ve kuş kominitelerini etkilediği gözlemlenmiştir. Kelebek toplulukları çalışma süresinin ilerlemesiyle daha zenginleşmiş ve kompozisyonları mayısın son haftasıyla beraber belirgin bir şekilde değişmiştir. Bu çalışma kominite yapısı ve kompozisyonu açısından detaylı sonuçları ile Türkiye'de yapılan ekolojik ve koruma çalışmalarının ilkidir.Ayrıca bu çalışma ile habitatları kıyaslamak için Türkiye'de ilk defe kuş ve kelebek verileri birarada kullanılmıştır. Korumacılık bakış açısından yaklaşıldığında da, çalışma metodu ve çalışılan organizmaların alan izleme amacına uygun olduğu belirlenmiştir.
Citation Formats
E. Karaçetin, “Bird and butterfly composition and abundance at two different habitats in Kayseri, Turkey,” Middle East Technical University, 2002.