Bird and butterfly composition and abundance at two different habitats in Kayseri, Turkey

Download
2002
Karaçetin, Evrim
Türkiye kelebekler açısından çok zengin olmasına rağmen çalışmalar feunistik ya da taksonomik boyuttadır. Bu çalışma ile amaçlanan ise, Kayseri'de iki farkb habitatta kuş ve kelebek komitelerinin tanımlanması ve karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın ana amaçlan, kelebek ve kuş kompozisyonunu çalışılan dört alanda tanımlamak, habitatları kominiteler bazında karşılaştırmak ve çalışma zamanı içerisinde kominitelerdeki değişiklikleri ortaya çıkartmaktır. Bu çalışma göstermiştir ki, çayır ve vadiden oluşan dört çalışma alam, zaman ve habitta meydana gelen değişikliklere göre değişen kelebek ve kuş kominitelerini barındırmaktadır. Derevek, Gesi ve Kumarlı kuş çeşitliliği açsından eşit düzeyde olup, Hörmetçi daha az kuş türünü barındırmaktadır. Kelebekler açısından da vadiekosistemlerinin (Gesi ve Derevek) daha zengin olduğu ve bozulmuş bir sulak çayırlık olan Hörmetçinin en az kelebek türünü barındırdığı ortaya çıkmıştır. Kuşların bu boyutta bir çalışmada yaşam alanlarını tanımlamak için çok uygun bir gösterge tür olduğu bulunmuştur. Ancak kelebeklerin, habitat değişimlerini takip edebilmek açısından daha küçük ölçekli çalışmalarda (0,1 km2 den küçük) uygun olduğu ve habitatlar arasındaki farkları kuşlar kadar belirgin olarak yansıtmadığı görülmüştür. Ayrıca mevsimsel değişikliklerin kelebek ve kuş kominitelerini etkilediği gözlemlenmiştir. Kelebek toplulukları çalışma süresinin ilerlemesiyle daha zenginleşmiş ve kompozisyonları mayısın son haftasıyla beraber belirgin bir şekilde değişmiştir. Bu çalışma kominite yapısı ve kompozisyonu açısından detaylı sonuçları ile Türkiye'de yapılan ekolojik ve koruma çalışmalarının ilkidir.Ayrıca bu çalışma ile habitatları kıyaslamak için Türkiye'de ilk defe kuş ve kelebek verileri birarada kullanılmıştır. Korumacılık bakış açısından yaklaşıldığında da, çalışma metodu ve çalışılan organizmaların alan izleme amacına uygun olduğu belirlenmiştir.

Suggestions

Karadeniz’de Pelajik Larva Yayılım Modellemesi : Ekolojik Bağlantısallığın Mevsimsel Ve Yıllararası Değişkenliği
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış (2016-07-15)
Yayılımpelajik balık populasyonlarının çoğunda, henüz aktif yüzme yetisine sahip olmadıkları erken evrelerde, özellikle larval dönemde, deniz akıntıları tarafından yatay taşınım(adveksiyon) yoluyla gerçekleştirilir. Bu nedenle geniş-ölçekli sirkülasyon kaynaklı yataytaşınım, erken yaşam evrelerinde ve sonrasındaki populasyon başarısı ve devamlılığındaki etkisiyle, yayılımınyönü ve boyutunu belirlemede güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bölgeler arasındaki canlı takasının(ekolojik ba...
Karadeniz Bölgesini Yeniden Tanımlamak: Bölgeye İlişkin İmkânlar, Tehditler ve Gelecek
Ayata, Ayşe; Özdemir, Zelal; Doğangün, Huriye Gökten; Özpolat, Ayça Ergun(2020-05-15)
Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra Karadeniz bölgesi köklü değişimler geçirmiştir. Karadeniz bölgesinin önemi sahip olduğu zengin enerji kaynakları, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasındaki transit konumu ve küresel dünya pazarına eklemlenen yeni ekonomiler, çevresel kirlilik, göç, terör ve insan ticareti gibi küresel sorunlar nedeniyle artmıştır. Bu bağlam, ilk olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) kurulması ile somutlaşan ve 2000?li yıllardan itibaren bölge dışı aktörlerin (AB ve A...
Protecting The Collectively Appreciated: Different Approaches To Aesthetics And Aesthetic Regulation In United States
Onaran , Korkut (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Amerika Birleşik Devletlerinde çevrenin estetiğine ilişkin yasal çerçevenin yakın tarihini gözden geçirdiğimizde, farklı gelişmeler göze çarpmaktadır. Estetik nedenlerin öne sürüldüğü koruma yasaları hem sayısal olarak artmış, hem de içerikleri karmaşıklaşmıştır. Çevrenin korunmasını isteyen toplumsal irade güç kazanmakta ve kendini daha geniş tabanlarda dile getirmektedir. Ayrıca mahkemelerin kullandığı 'kamu yararı' kavramı genişletilmektedir. Özellikle 1956 yılında yer alan Berman-Parkcr duruşmasından so...
Karadeniz’in Yüzey Suyu Sıcaklığı’ndaki Yakın Zamanlı Isınma Eğilimlerinin Uzaktan Algılama İle Çıkarımı
Akpınar, Anıl; Fach, Bettina A; Arkın, Şadi Sinan; Oğuz, Temel; Salihoğlu, Barış (2016-01-01)
Birçok çalışma, Karadeniz’de dahil olmak üzere, bütün dünyada Deniz Yüzey Sıcaklıklarının (DYS) arttığını göstermektedir. DYS’lerin soğuk su oluşumu, karışım olayları ve Karadeniz’in genel akıntı sistemi üzerinde kritik bir rolü vardır. Dolayısıyla da ekosistemin işleyişi ve biojeokimyasal döngüler üzerinde de muhtemel etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz’in ısınma trendleri (eğilimleri) DYS verileri kullanılarak incelenmiştir.1982-2012 zaman aralığı için günlük olarak DYS veri...
KOBİ’lerin Finansal Yapı Ve Üretim Tekniklerinin Avrupa Birliği Destek Programlarının Algılanması Üzerindeki Etkisi: Gaziantep Ve Kayseri Uygulamaları
Özkale, Lerzan; Bolat, Bersam; Akay, Melih; Ankay, Alp Eray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Günümüzde küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) tüm ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yere sahiptirler. Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, bütün ülkelerde KOBİ’ler sayılarının fazlalığı, sağladıkları istihdam, üretim kapasiteleri ve yarattıkları katma değer ile göz ardı edilemeyecek ekonomik bir güç oluşturmaktadırlar. Dünyadaki ekonomik bütünleşmelerin başında gelen Avrupa Birliği (AB) bu konuda yeni stratejiler geliştirmiş, üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyerek bu işl...
Citation Formats
E. Karaçetin, “Bird and butterfly composition and abundance at two different habitats in Kayseri, Turkey,” Middle East Technical University, 2002.