Kentsel Bağlamda Müzeleşme: Sultanahmet Bölgesi’nin Müze Alanına Dönüşümü

2020-08-01
Kültür eksenli kentsel dönüşüm politikalarının bir parçası olarak müze kavramı yapı sınırından kente yayılmış ve kentsel dönüşümün önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Müzeleşme olarak adlandırılan bu dönüşümün sonucunda; kentsel alanların bazı nitelikleri kasıtlı olarak öne çıkartılıp, korunup, sunulurken; diğer nitelikleri ihmal edilmiştir. Bu nedenle müzeleşme, çoğunlukla yaşayan bir kent parçasının turistlere yönelik kurgulanmış bir sahne olmasına neden olur. Günümüzde, kültürün somut ve somut olmayan pek çok özelliği müzelerde sunulmakta, terkedilmiş yapıların çoğu müzeye çevrilmekte ve tarihi alanlar müze alanları veya açık hava müzelerine dönüştürülmektedir. Türkiye göz önüne alındığında ise; Sultanahmet Bölgesi, Aya İrini’nin 1846’da sergi mekânı olarak düzenlenmesinden günümüze kadar, kent ölçeğinde değişen müzeleşme yaklaşımlarının izlendiği en önemli alanlardan biridir. Bu bağlamda makale, Sultanahmet Bölgesi üzerinden müzeleşmenin yapı sınırlarından çıkıp kente nasıl yayıldığı ve değişen ideoloji ve kültür politikalarıyla geçmişin müzeleşme yoluyla kent formunda yeniden nasıl oluşturulduğu ve kavramsallaştırıldığını tartışmaktadır.
Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi

Suggestions

Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Urban Oblivion: An Evaluation of Urban Conservation Approaches in terms of Geo-cultural Identity in the Case of Jewish Quarter of Ankara
Nalçakar, Elif Merve; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2021-6)
Cultural identity, whether it is physical or not, whether it is concerning a relatively specific community or the society as a whole, is worth protecting for future generations. Planning as a primary tool for conserving an urban place within the considerations of historical values based on both built environment and social structure, constantly manifests itself with conflicts in terms of retaining the cultural identity. Yet, integrating the cultural identity as a crucial aspect for urban conservation approa...
Psikolojik danışma ve kültürel faktörler
Erdur Baker, Özgür (2007-09-01)
Ülkemizde de yaygın olarak kabul gören Batı kültürü kaynaklı psikolojik danışma kuram ve uygulamaları doğal olarak içinde geliştiği toplumun tarihsel gelişim sürecinde biçimlenmiş ve Batılı kuramcılar, varsayımlarına ister istemez kendi kültürlerinin değer yargılarını ve düşünüş tarzlarını yansıtmışlardır. Bu çalışmada Psikolojik danışmanlık alanının dayandığı kuramsal temeller, psikolojik danışma uygulamaları, danışan ve psikolojik danışman arasındaki terapötik ilişki konuları Kültürel ve Kültürlerarası Ps...
Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve...
Kentsel Hafızanın Sürdürülebilirliği Bir Mimarlık Stüdyosu Deneyimi
Basa, İnci (2015-06-01)
Başkalaşmak adına herşeyin paradoksal biçimde aynılaştığı günümüz kentlerinde, kentlilik bilincinin/kimliğinin oluşması ve korunması bir sorunsal olarak ortaya çıkmaktadır. Kent, sadece hızlı dönüşüm süreçlerini sindirememekten değil, kentlinin mekansal pratiklerinin değişmesine bağlı olarak da, hafızasını koruyamamaktadır. Kentsel hafıza geri kazanılamaz şekilde aşınmaktadır. Zihinlerdeki imtiyazlı konumlarına bağlı olarak, kültürel ve tarihi olanın sürdürülebilirliği kentsel gündemde yer alabilirken, bu k...
Citation Formats
P. Aykaç Leıdholm, “Kentsel Bağlamda Müzeleşme: Sultanahmet Bölgesi’nin Müze Alanına Dönüşümü,” Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, pp. 145–163, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/42407.