Kentsel Hafızanın Sürdürülebilirliği Bir Mimarlık Stüdyosu Deneyimi

2015-06-01
Başkalaşmak adına herşeyin paradoksal biçimde aynılaştığı günümüz kentlerinde, kentlilik bilincinin/kimliğinin oluşması ve korunması bir sorunsal olarak ortaya çıkmaktadır. Kent, sadece hızlı dönüşüm süreçlerini sindirememekten değil, kentlinin mekansal pratiklerinin değişmesine bağlı olarak da, hafızasını koruyamamaktadır. Kentsel hafıza geri kazanılamaz şekilde aşınmaktadır. Zihinlerdeki imtiyazlı konumlarına bağlı olarak, kültürel ve tarihi olanın sürdürülebilirliği kentsel gündemde yer alabilirken, bu kategoride görülmeyenin, örneğin endüstriyel olanın sürdürülebilirliği, daha ender gündeme gelmektedir. Bu yazı, kentsel hafızanın, kimliği değiştirilen eski bir endüstri bölgesini de himayesine alacağı bir tutumun önermesi olarak bir mimarlık stüdyosu deneyimini aktarırken, kentsel heykellerin (ve konumlandıkları alanın) rolünü, Henri Lefebvre’in temsil mekanları kuramsal çerçevesinde tartışmaktadır
Gazi Üniversitesi GSF Sanat ve Tasarım Dergisi

Suggestions

Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells
Keskinok, Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazıda, toplumsal ilişkilerin yasaları ile görgül kent mekanı arasındaki kuramsal uçurumun aşılmasına yönelik örnek bir girişim, Castells'in kentsel mekan yaklaşımı değerlendirilmektedir, Değerlendirmelerimiz doğal olarak, yazarın kentsel mekan konusundaki özgün düşünce ve savlarını içeren önemli yapıtı The Urban Question üzerinde yoğunlaşacaktır . Ancak, önce yazarın geliştirdiği kentsel mekan sorunsalının, kentsel mekan yaklaşımları içindeki özgün yerini incelememize olanak sağlayacak bir genel çerçev...
Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti
Severcan, Yücel Can(2016-12-31)
Şehir planlaması yazınında kentsel dönüşüm alanındaki yayınların çoğunluğu bu süreçlerin sonunda dönüşüme uğrayan mekanların nitelikleri ve bu niteliklerin insan davranışlarına etkisi üzerinedir. Üzerinde yeterince araştırma yapılmamış diğer bir sorunsal ise kentsel dönüşümün hedef aldığı ve çoğunlukla gecekonduları ve yozlaşmakta olan mahalleleri kapsayan alanlardan ayrılmak durumunda bırakılan alt gelir gruplarına devlet eliyle üretilip sunulan toplu konut alanlarının, burada yaşamaya başlayan grupların i...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
Kentsel Çelişki ve Siyaset Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi
Şengül, Hüseyin Tarık (İmge, 2009-01-01)
Giderek kutuplaşan günümüz dünyasında, kentler toplumsal çelişkilerin en yoğun yaşandığı mekânlar olarak öne çıkmış bulunuyor. Çalışan sınıfların ve diğer ezilen kesimlerin kentsel kaynaklardan pay alma, kendi yaşamlarına ilişkin kararlarda söz sahibi olma ve kendi kimliklerini kent mekânında ifade edebilme yönündeki talep ve mücadeleleri, çoğu durumda kapitalist kentleşmenin ve kazananlarının mantığı ile çelişiyor. Siyasal iktisat perspektifinden yazılan Kentsel Çelişki ve Siyaset söz konusu uzlaşmazlıkl...
Citation Formats
İ. Basa, “Kentsel Hafızanın Sürdürülebilirliği Bir Mimarlık Stüdyosu Deneyimi,” Gazi Üniversitesi GSF Sanat ve Tasarım Dergisi, pp. 27–42, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82088.