Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme

2018
Koca-Atabey, Müjde
Öz, Bahar
Literatürde engel ile ilgili farklı bakış açıları mevcuttur. Bunların en bilinenleri tıbbi model, sosyal model ve biyopsikososyal modeldir. Bu çalışma; engeli, hayatın bir gerçeği, değişik bir yaşam deneyimi, ilginç ve müspet bir olgu olarak tanımlayan sosyal model çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, engelli bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatıyla ilgili deneyimlerinin incelemesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, katılımcı ile 55 dakika süren bir görüşme yapılmış ve konuşulanlar kelimesi kelimesine yazıya aktarılmıştır. Daha sonra ise iki farklı nitel analiz yöntemi (yorumlayıcı fenomonolojik analiz -YFA- ve söylem analizi) bir arada kullanılarak analizler yapılmıştır. Kullanılan iki analiz yöntemi engelli bir üniversite öğrencisi olmanın farklı boyutlarında benzer bulgular ortaya çıkarmıştır. Örneğin ‘engelli olmanın adil olmadığı’ ile ilgili husus hem YFA hem de söylem analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. İki analizin sonuçları karşılaştırıldığında ortaya çıkan en büyük fark, olumsuzlukların söylem analizi sonucunda daha çok kendini göstermesidir. Katılımcının deneyimleri anlamlandırılmaya çalışılırken hem içeriğe hem de bu içeriğin nasıl ifade edildiğine odaklanılmıştır. Bu özellikleriyle, tek katılımcının dâhil edildiği bu çalışma, iki farklı analiz yönteminin kullanımı sonucunda elde edilecek bulguları yorumlama konusunda pilot çalışma niteliğinde bir araştırma olarak kabul edilebilir. Sonuçlar, sosyal model bakış açısıyla incelendiğinde ise toplumun katılımcıya pek çok engel çıkardığı sonucuna varılabilir. Bunun yanında, şartlar ve zaman katılımcının lehine işlemiştir. Engelli üniversite öğrencileri ile ilgili çalışmaların devam etmesi özellikle psikolojik iyilik hallerinin geliştirilmesi açsından önemlidir. Pastanın kreması olarak nitelendirilebilecek bu öğrencilerinin desteklenmesi toplum refahına katkı sağlayacaktır.

Suggestions

Geçmişte ve Günümüzde Okutulan Bazı Matematik Ders Kitaplarınının Görsel Estetik Anlayışlarının İncelenmesi
Bulut, Safure; Yavuz, Fatma Derya (null; 2016-06-15)
Literatürde estetik tanımlarında benzerlik veya farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2009 yılı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Estetik Dersi Öğretim Programında estetik ise özellikle sanat alanında anlam kazanan bir bilgi alanı olarak kabul edilir (MEB, 2009a). Güncel Türkçe Sözlükte ise estetik ile ilgili “sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu; Güzellik duygusu ile ilgili olan, Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve ...
SORUMLULUK ÖLÇEĞİ’xxNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Topçu, Merve; Öge, Burak; Gençöz, Faruk (2018-01-01)
Literatürde sorumluluk kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Araştırmaların çoğu sorumluluğun duruma bağımlı oluşuna odaklanmaktadırlar ancak kişisel sorumluluk ile ilgili kısıtlı da olsa araştırma ile karşılaşmak mümkündür. Bu yazı, kişisel sorumluluk kavramını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmek ve psikometrik özelliklerini değerlendirmektedir. Ayrıca ücretsiz erişim sağlayan bu ölçek ile diğer araştırmacıları teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda iki set veri toplanmıştır. İlk veri seti, f...
Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process
Doğan, Sevgi Zeynep ; Kılıç Çalğıcı, Pınar ; Arditi, David ; Günaydın, Hüsnü Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çokdisiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım s...
Planning: A Continiuum Of Utopian And Non-Utopian Sensibilities
Barlas, M.Adnan (1992-1-1)
The identification of the origins of the intellectual history as well as the professional practice of planning, either in terms of its conceptual foundations or the chronology of events, takes one back to industrializing Europe and United States of the nineteenth century. In this period one can find both ‘utopian’ and ‘anti-’ or ‘non-’ utopian precursors of professional planning practice and planning theory of the twentieth century. This implies that neither set of precursors is the exclusive impetus behind...
Construing product materials: developing senso-attitudinal maps through repertory grid technique
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-1-6)
Designing material and product experiences is a complex process that requires a comprehensive understanding over subjective dimensions such as cultural and psychological backgrounds of the individual, multisensory relations, and product contexts. It is becoming more essential for a designer to understand how materials are perceived. There is a growing need for designers to achieve information sources that represent idiosyncratic data of the user anticipations towards perceived material qualities in particul...
Citation Formats
M. Koca-Atabey and B. Öz, “Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 25–42, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/36310/427561.