Mahler’in Ayrışma-Bireyleşme Kuramına Göre Küçük Kara Balık Kitabı’nın İncelenmesi

2018
Demircioğlu, Zeynep Işıl
Demir , Koray
Fuçular , Emine Ezgi
Sülüngür , Orhun
Yalçın, Ezgi Selin
Topcu, Merve
Bu çalışmanın amacı Küçük Kara Balık kitabındaki Küçük Kara Balık’ın yaşam olaylarının, bu yaşam olaylarına gösterdiği tepkilerin ve duygularının Mahler’in Ayrışma-Bireyleşme Kuramı kapsamında değerlendirilmesi, karakterin başından geçenlerin Mahler’in teorisi ile örtüşen ve çatışan yerlerinin tartışılmasıdır. Mahler’in kuramı ayrışma-bireyleşmeyi, farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşma ve bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliğinin başlangıcı olmak üzere dört alt evre üzerinden incelemektedir. Küçük Kara Balık kitabında asıl incelenen ve ana karakter olan Küçük Kara Balık, annesiyle yaşayan ve amacı dereden ayrılarak denize ulaşmak olan küçük bir balıktır. Çalışma boyunca Küçük Kara Balık karakterine özellikle son üç alt evre açısından odaklanılmış ve anne ile yaşanılan sorunların karakterin davranışları üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Karakterin öfke eşiğinin düşüklüğünün ve yaşadığı yutulma korkusunun anne ile öngörülen ilişkinin kurulamadığından kaynaklı olduğu, ancak bu durumun bireyleşme sürecinde kendisi için engelleyici bir faktör olmadığı düşünülmüştür.

Suggestions

Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü
Özgürdal, Bige Hazal; Doğan, Büşra Cansu; Arıcan, Özge; Taşın, Ezgi Nur; Kızılkaya, Beyza; Topcu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmada Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden (devam romanı) romanlarındaki Alice karakterinin Mahler’in ayrışma - bireyleşme kuramı ışığında duygu, düşünce ve davranışlarının ben gelişimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’e göre yaşamın ilk altı ayı normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal evre olmak üzere iki evreden oluşur. Altıncı aydan sonraki evre ayrışma - bireyleşme evresi olarak değerlendirilmiştir. Ayrışma-bireyleşme evresi; farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşm...
Pickering Emülsiyonlarının Üretimi İçin Karıştırmalı Tank Tasarımı
Ayrancı Tansık, İnci(2019-04-15)
Bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın amacı Pickering emülsiyonlarının üretimi için en uygun tank ve karıştırıcı geometrisinin belirlenmesi ve hidrodinamiğin emülsiyon kararlılığı üzerine etkilerinin incelenmesidir. Hidrofilik özellikte küresel cam tozu kullanılarak su içerisinde yağ Pickering emülsiyonu üretilmiştir. Silikon yağı dağılan faz olarak, saf su ise ana faz olarak seçilmiştir. Pickering emülsiyonlarının üretimi engelli ve engelsiz tanklarda yapılmıştır. Engelli tanklarda şaft her zaman...
Structural and functional analysis of Henry James's novel the Portrait of a Lady with a comparison of Jane Campion's adaptation of the novel
Çelebi, Hatice; Içöz, Nursel; Program in English Literature (2003)
The aim this thesis is to analyse the narrative structure of the novel, The Portrait of A Lady, with the aim of revealing how meaning is made and to show how certain elements are transferred to the film version and the consequent changes in meaning and emphasis. The structural analysis of The Portrait will chiefly rely on Shlomith Rimmon- Kenan̕s scheme she draws in her book Narrative Fiction. The functional analysis to show the consequent changes in meaning and emphasis, on the other hand, will rely on Rol...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT ELDE EDİLMESİ: SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
Akata Kurç, Burcu; Kazanç Özerinç, Feyza(2018-12-31)
Bu projenin temel amaçlarından biri, ülkemizde bol miktarda bulunan ve yerel enerji üretiminin en önemli kaynaklarından biri olan Türk linyitinden, kontrollü yanma deneyleri sonucunda elde edilecek olan uçucu külleri kullanarak, birçok uygulama alanı bulunan sentetik zeolitin üretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda üretilmesi planlanan zeolit tipi, şu anda bile ülkemize dış kaynaklardan senede en az 50 bin ton ihraç edilen zeolit 4A üretimidir. Proje kapsamında, yurt dışından ve/veya bilinen kimyasal yollarla ...
Citation Formats
Z. I. Demircioğlu, K. Demir, E. E. Fuçular, O. Sülüngür, E. S. Yalçın, and M. Topcu, “Mahler’in Ayrışma-Bireyleşme Kuramına Göre Küçük Kara Balık Kitabı’nın İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 72–93, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49364.