Üleksit ve kolemanit tozlarının, kalsinasyon ürünlerinin ve boraks penta hidratın briketlenmesi

Download
1997
Özbayoğlu, Gülhan
Topkaya, Yavuz Ali
Şener, Savaş
Özdemir, Zeynep
Dünyanın en büyük bor minerali rezervleri yurdumuzda bulunmaktadır. Çok az bilginin yayınlandığı, çoğunlukla gizliliğin hüküm sürdüğü bor piyasasında Türkiye'nin en büyük rakibi A.B.D'dir. Türkiye'nin bor piyasasındaki payını artırabilmesi için know-kow üretmesi ve yeni bor ürünleri piyasaya sürmesi gereklidir. Bor minerallerinin madenciliği ve zenginleştirilmesi sırasında ortaya çıkan toz değerlendirilmemekte ve biriktirilmektedir. Bu tozların ekonomiye kazandırılması için zenginleştirilmesi ve daha sonra tane boyunun artırılması gerekmektedir.Etibank tarafından üretilen boraks pentahidrat (BPH) ürünü, kurutma işlemi sırasında bir miktar tozlanmakta ve satışı mümkün olmayan bu tozlar sisteme geri döndürülerek yeniden işleme sokulmaktadır. Bu projede, satış sorunu olan toz konsantrelerin, onların kalsinasyon ürünlerinin ve BPH'ın briketlenerek, piyasanın kabul edebileceği boyutta ürünlere dönüştürülmeleri amaçlanmıştır. Bigadiç Müessesesinde üretilen toz üleksit ve kolemanit konsantreleri yeniden aşındırmalı yıkama ve eleme işleminden geçirilmiş ve +35 meş'lik kısım konsantre olarak alınmıştır. Bu konsantredeki tanelerin hepsi 28meş'in altına geçirildikten sonra briketleme işlemi uygulanmıştır. Briketleme işleminde, önce saf numuneler üzerinde çalışılarak bağlayıcı cinsi ve basınç gibi parametrelerin briketlemeye etkileri incelenmiş, daha sonra toz konsantreler üzerinde çalışılmıştır. Toz konsantreler 8 ton (637 kg/cm2) basınç altında ve %10 sıcak suyla karıştırılmış, %5 borik asit veya boraksla briketlendiğinde, 105°C'de 2 saat kurutma sonucunda 100 kg'ın üstünde basma dayanımı veren briketlere dönüştürüldüğü bulunmuştur. Toz üleksit konsantresi 300°C'de 60 dakika, toz kolemanit konsantresi de 600°C'de 90 dakika kalsine edildikten sonra kalsinler üzerinde briketleme çalışmaları yürütülmüştür. Her iki numune briketlenecek tozun ağırlığının %5'i oranındaki sıcak suyla karıştırılmış, %5 oranındaki borik asitle, 8 ton basınç altında briketlenerek, 100 kg'ın üstünde basınç dayanımına sahip yeni bir ürün ortaya konulmuştur. BPH tozları, bünyelerinde içerdikleri 5 mol kristal suyu nedeniyle hiçbir bağlayıcıya gereksinim göstermeden, sadece basınç uygulamak suretiyle briketlenebilmiştir. 12 ton basınç (955 kg/cm2) uygulandığında, BPH'tan elde edilen briketin 100 kg'ın üstünde basma dayanımı gösterdiği ve 1.46-1.52 gr/cm3 yoğunluğa sahip olduğu bulunmuştur. Üretilen briketlerin hava koşullarından etkilenmemesi için torbalar içinde piyasaya sürülmesi zorunludur.

Suggestions

Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu
Altun, Naci Emre; Çetin, Mahir Can(2016-12-31)
Türkiye dünyada asfaltit rezervlerine sahip ülkelerden birisidir. Kömürden farklı bir yakıt olan asfaltit petrolün metamorfozu sonucu oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yapılan yatırımla asfaltit termik bazlı elektrik üretiminde kullanılmaktadır ve asfaltitin yakılmasıyla ortaya çıkan atığın %70-80’i uçucu küldür. Tüm dünyada yapılan çok sayıda çalışma ile kömür kaynaklı uçucu küllerin çeşitli amaçlarla kullanılabileceği belirlenmiştir. Asfaltitin yanmasıyla oluşan uçucu küllerin değerlendirilmesine y...
Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları
Ünal, Erdal; Ünal, Ahmet; Güyagüler, Tevfik; Tutluoğlu, Levent; Özkan, İhsan; Ergür, M. Kemal; Özel, Reha; Önder, Y. Ümit; Kara, Dinçer; Turhan, Hülya; Altay, H. Hüseyin; Aydoğan, Orhan(1994)
Bu projenin amacı, açık ocak işletmeciliği sırasında bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda kömür madenciliğimizdeki mevcut durumun ve uygulamaların ortaya çıkartılması; gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin incelenmesi, bunlarin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması ve kömür endüstrimiz için arazi ıslahı önerileri geliştirilmesidir. Mevcut durumun değerlendirilmesi için TKİ'deki bilgi birikimi ve ilgili dokümanlar incelenmiş, yapılan uygulamala...
Sürekli yenilme durumu için üç eksenli deney sistemi
Bozdağ, Taylan; Karpuz, Celal; Başarır, Hakan(1998)
Üç eksenli basınç deneyleri, bir yapı altında yada bir açıklık çevresinde bulunan kayalarda yanal ve deviatorik basınç koşullarının laboratuvar ortamında benzetilmesini amaçlar (Farmer, 1983). Üç çeşit üç eksenli basınç deneyi uygulamak mümkündür. Bunlar standart üç eksenli deney (CTT) yada bireysel deney, çoklu yenilme durumlu üç eksenli deney (MFST) ve sürekli yenilme durumlu üç eksenli deney (CFST) yada deformasyon kontrollü deneydir. Numunenin yanal basınca bağımlı olarak deformasyonu, kohezyonu, c ve i...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Arsenikli Mineral İçerikli Cevherlerden Altın Kazanımında Kavurma İşleminin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Altun, Naci Emre; Büyüktanır, Karden(2017-12-31)
Ülkemiz Avrupa’nın en büyük altın üreticisi konumundadır. Bu önemli konuma rağmen, ülkemizdeki altın içerekli cevherlerin büyük bir bölümü düşük tenörlü (<5 ppm Au), refrakter ve kompleks mineralojik yapıya sahip, yani altın kazanımı bakımından işletilmesi sorunlu rezervlerden oluşmaktadır. Altın içeren cevherlerden altın kazanımında, düşük tenörlü cevherler için uygulanan en etkin yöntem ‘‘Siyanür Liçi’’dir. Öte yandan bu yöntem, bazı cevherlerde, mineralojik yapı ve refrakter özellikler, cevherin bileşimi...
Citation Formats
G. Özbayoğlu, Y. A. Topkaya, S. Şener, and Z. Özdemir, “Üleksit ve kolemanit tozlarının, kalsinasyon ürünlerinin ve boraks penta hidratın briketlenmesi,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRNU1qST0.