Bazı baklagillerde in planta elektroporasyon yöntemi ile gen transferine yönelik araştırmalar

Download
2001
Elekçioğlu, Halil
Öktem, Hüseyin Avni
Küsmenoğlu, İsmail
Yücel, Ayşe Meral
Eyidoğan, Füsun Inci
Mahmoudian, Mehrzad
Bilgin, Damla Dedeoğlu
Akbulut, Mikail
Proje kapsamında yürütülen araştırmalar iki ana başlık altında gerçekleştirilmiştir. Birinci bölümde yabani şekerpancarı orijinli ve bitkilere nematod direnci sağladığı gösterilmiş olan Hslpro1 genini taşıyan bitki transformasyon vektörlerinin konstrüksiyonu konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda Hslpwl genini CAMBIA1300 ve 3300 bitki transformasyon vektörlerine klonlanmış ve pDNEMİS ve 33 olarak adlandırdığımız ikili bitki transformasyon vektörleri oluşturulmuştur. Çalışmanın diğer bölümünde, mercimek ve nohut üzerinde, in planla elektroporasyon ve Agrobacterium yöntemleri ile gen transferi çalışmaları yürütülmüştür. Öncelikle sistem mercimek üzerinde denenmiş ancak bitkiler tep vurma ve enjeksiyon sonrası çok düşük sürgün oluşumu gösterdiğinden, çalışmalara nohut üzerinde devam edilmiştir. Sistemin optimizasyonu amacıyla özellikle farklı elektroporasyon parametreleri (voltaj miktarı ve süresi)ve DNA koruyucu ajanların (spermidin ve lipofektin)transformasyon frekansına etkileri araştırılmıştır. Sonuçta toplam 850 bitki üzerinde yürütülen 13 set deneyde olumlu sonuç alınamamıştır. Bu nedenle proje kapsamında önerilmemiş olmasına karşın nohutta Agrobacterium ile gen transferi sistemi de denenmiş ve gerçekleştirilen ön çalışmalar sonrası başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Suggestions

Farklı bitki transformasyon vektörlerinin hazırlanması ve protoplast ve agrobacterium sistemlerinde denenmesi
Yücel, Ayşe Meral; Saldamlı, Meltem; İnci, Füsun; Öktem, Hüseyin Avni(2000)
Bu projede bitkilerin genetik transformasyonunda kullanılan teknikler arasında, en yaygın olarak uygulananları olan Agrobacterium ve direkt gen aktarım sistemlerinde kullanılabilir nitelikli bitki transformasyon vektörlerinin konstrüksiyonu ve oluşturulan vektörlerin işlerlilikleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Agrobacterium sisteminde optimizasyon amaçlı çalışmalarda kullanılabilecek nitelikte ve GUS raportör geni ve fosfinotrisin (PPT) bazlı total herbisit direnci sağlayan bar veya kanamisin direnci s...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Fark-holografik interferometri tekniği ile katılarda büyük deformasyonların ve yer değiştirmelerin doğrudan ölçülmesi
Aydın, Ramazan; Ecevit, Necati F.(1993)
Adi holografik interferometri yöntemlerini kullanmak suretiyle birbirine benzeyen fakat şekilsel ve yapı bakımından küçük farklılıklar gösteren iki cisimdeki deformasyonlann ya da yer değiştirmelerin doğrudan karşılaştırılması mumkun olamamakatadır. Fark holografik interferometrik ölçum teknigi incelenen cismin pozlandırılmasında ozel bir yontem kullanarak adi interferometrinin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmaktadir. Fark holografik interferometride incelenen cisim (test obje) daha once hazirianrms....
Karadeniz ekosisteminin mevcut durumunun ve gelecekteki olası davranış biçimlerinin saptanması
Oğuz, Temel; Tuğrul, Süleyman; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek; Beşiktepe, Şengül; Uysal, Zahit(2008)
Karadeniz’e ilişkin oşinografik araştırmaları sistematik bir biçimde sürdürmeyi amaçlayan bu proje kapsamında ülkemize ait olan Ekonomik Kuşak içindeki toplam yaklaşık 150 istasyonda 2006-2007 döneminde üç sefer düzenlenerek fiziksel ve biyojeokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Üç ölçüm döneminde gözlenen farklı akıntı sistemi ve su kolonu fiziksel yapısı, daha önceki gözlem ve model çalışmalarında ortaya konan değişken ve küçük döngüler ve kıvrımlardan oluşan ge...
Dinamik sistemlerde zeolit membranların sentezi ve karakterizasyonu
Dinçer, Eser; Kalıpçılar, Halil; Çulfaz, Ali; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2005)
Zeolitler, moleküler boyutta gözeneklere sahip olmaları nedeniyle membran uygulamalarına yönelik araştırmalarda sıkça kullanılmaktadırlar. MFI tipi zeolitler, 0.51-0.56 nm boyutlarında gözenekleri ile membran uygulamaları için en sık çalışılan zeolitlerdir. Zeolit membranlar, bugüne kadar çoğunlukla kendinden basınçlı, kesikli sistemlerde hidrotermal yöntem ile sentezlenmiştir. Bu yöntemde destek olarak kullanılan malzeme sentez çözeltisini içeren otoklava yerleştirilerek, destek yüzeyinde zeolit membran bü...
Citation Formats
H. Elekçioğlu et al., “Bazı baklagillerde in planta elektroporasyon yöntemi ile gen transferine yönelik araştırmalar,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpNNU9RPT0.