Hide/Show Apps

Bazı baklagillerde in planta elektroporasyon yöntemi ile gen transferine yönelik araştırmalar

Download
2001
Öktem, Hüseyin Avni
Yücel, Ayşe Meral
Elekçioğlu, Halil
Küsmenoğlu, İsmail
Eyidoğan, Füsun Inci
Mahmoudian, Mehrzad
Bilgin, Damla Dedeoğlu
Akbulut, Mikail
Proje kapsamında yürütülen araştırmalar iki ana başlık altında gerçekleştirilmiştir. Birinci bölümde yabani şekerpancarı orijinli ve bitkilere nematod direnci sağladığı gösterilmiş olan Hslpro1 genini taşıyan bitki transformasyon vektörlerinin konstrüksiyonu konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda Hslpwl genini CAMBIA1300 ve 3300 bitki transformasyon vektörlerine klonlanmış ve pDNEMİS ve 33 olarak adlandırdığımız ikili bitki transformasyon vektörleri oluşturulmuştur. Çalışmanın diğer bölümünde, mercimek ve nohut üzerinde, in planla elektroporasyon ve Agrobacterium yöntemleri ile gen transferi çalışmaları yürütülmüştür. Öncelikle sistem mercimek üzerinde denenmiş ancak bitkiler tep vurma ve enjeksiyon sonrası çok düşük sürgün oluşumu gösterdiğinden, çalışmalara nohut üzerinde devam edilmiştir. Sistemin optimizasyonu amacıyla özellikle farklı elektroporasyon parametreleri (voltaj miktarı ve süresi)ve DNA koruyucu ajanların (spermidin ve lipofektin)transformasyon frekansına etkileri araştırılmıştır. Sonuçta toplam 850 bitki üzerinde yürütülen 13 set deneyde olumlu sonuç alınamamıştır. Bu nedenle proje kapsamında önerilmemiş olmasına karşın nohutta Agrobacterium ile gen transferi sistemi de denenmiş ve gerçekleştirilen ön çalışmalar sonrası başarılı sonuçlar elde edilmiştir.