Farklı bitki transformasyon vektörlerinin hazırlanması ve protoplast ve agrobacterium sistemlerinde denenmesi

Download
2000
Yücel, Ayşe Meral
Saldamlı, Meltem
İnci, Füsun
Öktem, Hüseyin Avni
Bu projede bitkilerin genetik transformasyonunda kullanılan teknikler arasında, en yaygın olarak uygulananları olan Agrobacterium ve direkt gen aktarım sistemlerinde kullanılabilir nitelikli bitki transformasyon vektörlerinin konstrüksiyonu ve oluşturulan vektörlerin işlerlilikleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Agrobacterium sisteminde optimizasyon amaçlı çalışmalarda kullanılabilecek nitelikte ve GUS raportör geni ve fosfinotrisin (PPT) bazlı total herbisit direnci sağlayan bar veya kanamisin direnci sağlayan npt-II genlerinin taşıyan farklı ikili vektörler oluşturulmuştur. Buna ek olarak direkt gen aktarım sistemlerinde kullanılabilecek ve GUS raportör genini veya bar genini taşıyan transformasyon vektörlerinin de konstrüksiyonuna gidilmiştir. Elde edilen vektörler Agrobacterium, protoplast ve partikül bombardımanı sistemlerinde denenmişlerdir. Agrobacterium ve protoplast çalışmaları sırası ile tütün yaprak diskleri ve tütün BY2 süspansiye hücre kültürlerinden elde edilen protoplastlar üzerinde test edilmişlerdir. Partikül bombardıman çalışmalarında ise olgun buğday embriyoları ve olgunlaşmamış mercimek kotiledonları kullanılmıştır. Agrobacterium sisteminde kullanılabilir nitelikli ikili vektöler sırası ile pGUSINT ve pEmuPAT vektörlerinden çıkartılan CaMV35S-GUSINT-nos ve Emu-bar-nos kasetlerinin pPZP211 serisi ikili vektörlere aktarılması ile oluşturulmuştur. Direkt gen aktarım sistemlerinde kullanılacak vektörler ise yine aynı kasetlerin Progema pBlueScript vektörlerine klonlanmasıyla elde edilmiştir. Oluşturulan tüm vektörler, restriksiyon enzim sindirimi sonrası agaroz jellerde test edilmiş ve istenen kasetleri içerdikleri doğrulanmıştır. Oluşturulan vektörler pPZPGUSINT ve pPZPEmuPAT (Agrobacterium) ve pBSGUSINT ve pBSEmuPAT (direkt) olarak isimlendirilmişlerdir. pPZP serisi ikili vektörlerle yürütülen transformasyon deneyleri sonucunda elde edilen transgenik bitkilerin genomlarında GUS ve bar genlerini içerdikleri PCR deneyleri, aktarılan genlerin fonksyonel olarak ifade ettikleri ise sırası ile histokomyasal GUS ve in vivo herbisit uygulaması testleri ile doğrulanmıştır. Buna ek olarak GUS ve bar geninin Fl generasyon transgenik bitkilerde de ifade ettiği gösterilmiştir. pBS serisi transformasyon vektörlerinin işlerlilikleri tütün BY2 süspansiye kültürlerinden hazırlanan protoplastlar üzerinde histokimyasal GUS analizleri ile gösterilmiştir. Vektörler, partikül bombardımanı tekniği ile transforme edilen olgun buğday embriyoları ve olgunlaşmamış mercimek kotiledonlarmda da olumlu sonuç vermiştir. Özet olarak, proje kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Agrobacterium ve direkt gen transferi sistemlerinde, özellikle optimizasyon amaçlı transformasyon çalışmalarında kullanılabilecek nitelikli dört adet bitki transformasyon vektörünün konstrüksiyonu başarılı olarak gerçekleştirilmiş ve vektörlerin çalışırlılıkları ilgili sistemler üzerinde yürütülen transformasyon deneyleri ile doğrulanmıştır. Sonuç olarak projemiz öngörülen amaç ve kapsam doğrultusunda başarı ile tamamlanmıştır.

Suggestions

Orta Pontid’lerin (Türkiye) Jeolojik Evrimi’nin Yeniden Değerlendirilmesi
Çimen, Okay; Göncüoğlu, Mehmet Cemal; Sayıt, Kaan; Sımonettı, Antonıo (2017-04-10)
Orta Pontidler, Pontid-İçi Okyanus Basenini (POİB) ve Gondvana kökenli iki önemli tektonik birlik olan İstanbul-Zonguldak Tektonik Birliği ve Sakarya Tektonik Birliği’nin (SKTB) arasındaki bir sınırı içermektedir. Bu bölgenin özellikle Mesozoyik dönemindeki jeodinamik evrimi uzun bir süreden beri tartışmalıdır. Bu bölge genellikle Jura öncesi birimler, Triyas-Alt Jura yaşlı Küre Kompleksi, yaygın Orta Jura magmatizması ve Orta Jura sonrası örtü birimlerinden oluşmaktadır. Jura öncesi birimler Devrekani Meta...
Bazı baklagillerde in planta elektroporasyon yöntemi ile gen transferine yönelik araştırmalar
Elekçioğlu, Halil; Öktem, Hüseyin Avni; Küsmenoğlu, İsmail; Yücel, Ayşe Meral; Eyidoğan, Füsun Inci; Mahmoudian, Mehrzad; Bilgin, Damla Dedeoğlu; Akbulut, Mikail(2001)
Proje kapsamında yürütülen araştırmalar iki ana başlık altında gerçekleştirilmiştir. Birinci bölümde yabani şekerpancarı orijinli ve bitkilere nematod direnci sağladığı gösterilmiş olan Hslpro1 genini taşıyan bitki transformasyon vektörlerinin konstrüksiyonu konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda Hslpwl genini CAMBIA1300 ve 3300 bitki transformasyon vektörlerine klonlanmış ve pDNEMİS ve 33 olarak adlandırdığımız ikili bitki transformasyon vektörleri oluşturulmuştur. Çalışmanın diğer bö...
Effects of different ovens and enzymes on quality parameters of bread
Keskin, Semin Özge; Şümnü, Servet Gülüm; Department of Food Engineering (2003)
The main objective of the study was to determine the effects of enzymes on quality of breads baked in halogen lamp-microwave combination, microwave and conventional oven. It was also aimed to determine the optimum processing conditions in these ovens. In the first part of the study, as independent variables, baking time, baking temperature for conventional oven; microwave power for microwave oven and microwave power and halogen power for combination oven was used. Weight loss, specific volume, firmness and ...
Sıcaklık, soğukluk, kuraklık, tuzluluk ve metal stresine dayanıklı zirai bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik yöntemlerle tesbiti ve gen transferine yönelik çalışmalar
Özalp, Cengiz Veli; Yücel, Ayşe Meral; Özkan, Fatma; Naqvi, M.s. Sağlan; Öktem, Hüseyin Avni(1996)
Farklı tahıl bitkilerinde farklı stres koşullarında (sıcaklık, kuraklık, tuzluluk, ağır metal ve soğuk) sentezlenen proteinler İD ve 2D-SDS PAGE elektroforez sistemi ile ayrıldı ve gümüş boyama ile belirlendi. Sıcaklık stresi sonunda farklı buğday çeşitlerinde düşük moleküler ağırlığında yaprak dokusunda 15-18 kD ve p[;6.0 civarında 16 ayrı proteinin sentezlendiği gözlendi. Çeltikte ise 48 saat süre ile %2 NaCl stresi altında kök dokusunda 25.5 ve 27 kD pl:7.0 civarında iki yeni tuz stres proteinlerinin sen...
Kavramsal Hidrolojik Model ile Hidrolojik Döngü Parametrelerinin Elde Edilmesi
Akyürek, Sevda Zuhal; Coşar, Ahmet; Kentel Erdoğan, Elçin; Başaran, Adnan; Merzi, Nuri; Yakut, Murat; Dağdeviren, Murat; Yıldız, Özlem; Yanmaz, Ali Melih; Demir, İsmail; Aksu, Hakan; Bınley, Andrew; Selek, Zeliha(2019-09-01)
Yerüstü ve yeraltı su kaynakları potansiyelinin mekansal ve zamansal değişiminin havza bazında belirlenebilmesi için su bütçesi bileşenlerinin doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hidrolojik döngüde yer alan yağış, terleme/buharlaşma, sızma/beslenme, suyun yüzeyde hareketinin mekansal ve zamansal olarak modellenmesi hidrolojik modeller ile mümkün olmaktadır. Hidrolojik modeller fiziksel bazlı, kavramsal ve ampirik olmak üzere üç guruba ayrılmaktadır. Ülkemizde bu kapsamda yapılan çalışm...
Citation Formats
A. M. Yücel, M. Saldamlı, F. İnci, and H. A. Öktem, “Farklı bitki transformasyon vektörlerinin hazırlanması ve protoplast ve agrobacterium sistemlerinde denenmesi,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpRMk5qWT0.