Kendini örgütleyen bulanık fraktal kanı ağı mimarisinin geliştirilmesi ve çok duyuculu devinimli akıllı denetimde uygulanması

Download
2000
Erkmen, M. Aydan
Gülmen, Mevlüt
Eğri, Rasim
Gürkan, Evren
Uçar, Ekin
Erkmen, İsmet
Topallı, İhsan
Projedeki amacımız yapılaşmamış, olabilirlik (possibilistic) özelliği taşıyan belirsiz ortamlarda iş görecek, genelde çok boyutlu olan ve doğrusal olmayan sistemler için, özelde de robotlar için, çok duyuculu devinimli dağıtık sistem mimarisi yaratmaktır. Proje Kapsamımız, aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 1. Olabilirlik yapısına uygun bilgi ve belirsizlik modelinin oluşturulması; Biz bu projemizde geleneksel bulanık küme modelinin yanı sıra bulanık denetim hücreleri, bulanık fraktal kanı fonksiyonları modellerini gerçekleştirip uyguladık. 2. Sözü edilen modelleri kullanacak olan denetim süreçlerinin oluşturulması; 3. Belirsizlik içeren duyucularda elde edilen ve denetim için girdi oluşturacak imge işleme yöntemlerinin geliştirilmesi; 4. Dağıtık Denetim ve İrdeleme Ağı yapısının oluşturulmasına temel olan süreç düğümleri arasındaki haberleşme/akı modelinin geliştirilmesi.

Suggestions

Yoğunluk-Uyarlı Kablosuz Şebekeler (DAWN)
Onur, Ertan(2018)
Yüksek veri iletim ihtiyacı olan uygulamaların sayısı artıkça, mobil haberlesme talebi deartmaktadır. Artan gereksinimi karsılamak için hücrelerin küçültülerek kısıtlı olan kablosuzbant genisliginin verimli kullanılması gerekmektedir. Çok sayıda dinamik küçük hücreninortaya çıkmasıyla gezgin aglar da tasarsız sebekelere benzemektedir ve bir paradigmadegisimi yasanmaktadır. Küçük hücrelerin rastlantısal sekilde sebekeye dahil olması veayrılması, sebeke yogunlugunun önceden kestirilemeyecek sekilde degismesin...
Yerel Voksel Ağları Ile Beyin Verisi Üzerinden Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi Ve Otomatik Olarak Tanınması
Öztekin, İlke; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Aksan, Emre; Velioğlu, Burak; Afrasiyabi, Arman; Alkan, Sarper(2015)
Yapay zeka konusunda çalışan araştırmacılar, insan zekasınından esinlenerek, insan zekasına benzeyen yapay sistemleri geliştirmeye çalışmaktadır. Temel amaç insan gibi düşünen, insan gibi öğrenen ve problem çözebilen makinalar yapabilmektir. Bu sistemlerle ilgili yazılım ve donanımları geliştirebilmek üzere birçok matematiksel yöntem ve algoritmalar geliştirilmiştir. Bu yöntemler sayesinde nesneleri algılama, tanıma, sınıflama ve öğrenme gibi önemli bilişsel süreçlerin matematiksel modelleri oluşturulmuştur...
Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi
Koyuncu, Murat; Yazıcı, Adnan(1995)
Geleneksel veritabanı sistemleri, anlamsal destekten yoksun oldukları halde bilgiye-dayah sistemler (knowledge-based systems), büyük miktardaki bilgilerin saklanması ve erişimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bilgiye-dayah sistemler veritabanı sistemlerine anlamsal zenginlik verirken, veritabanı sistemleri de bilgiye dayalı sistemlere bilgilerin tutulması ve korunmasında büyük yarar sağlar. Bu iki sistemin bağlaştınlması sonucunda her iki sistemin fonksiyonelliğinin artacağı açıktır. Bu projenin asıl amacı ...
Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi
Doğaç, Asuman; Özkan, Çetin; Evrendilek, Cem; Altınel, Mehmet; Arpınar, Budak(1994)
Nesne-yönelimi yaklaşımı kullanan MOOD sisleıninin sapladığı ballıca teknik olanaklar şöyledir: 1)Grafik, fotoğraf, ses gibi çoklu ortam verisi de (verebilen karmaşık veri yapılarının temsil ve etkin bir şekilde, işlenme olanağı 2)Bu velilere grafik ortamda erişimi sağlayan ve Motif yazıılımı kullanılarak geliştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (Graphical User Interface), MoodView 3) Yine veri erişimi ve günleme amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli SQL dili. MoodSQL 4)C++ dili ile tanımlanmış olan f...
Adaptif Kontrol Yöntemiyle Bacaklı Robotlarda Yüksek Performanslı Koşma Davranışı Geliştirilmesi
Morgül, Ömer; Saranlı, Uluç(2017)
Model tabanlı ve dinamik kararlılıga ihtiyaç duyan bacaklı yürüme ve kosma davranıslarınınfiziksel robotlarda gerçeklenmesi statik kararlılık özelligine sahip davranıslara göre oldukçazordur. Bu zorlugun temel nedenlerinden birisi ilgili dinamiklerin sistem parametrelerinehassas bagımlılık göstermesidir. Bu parametrelerin hassas bir sekilde ölçülememesi vemalzeme yorulması veya asırı kullanım nedeniyle zamanla degisim göstermesi de problemidaha da kötü bir hale getirmektedir.Bu çalısmanın temel amacı tek ba...
Citation Formats
M. A. Erkmen et al., “Kendini örgütleyen bulanık fraktal kanı ağı mimarisinin geliştirilmesi ve çok duyuculu devinimli akıllı denetimde uygulanması,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/Tmprek13PT0.