Güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretimine yönelik bir biyoreaktörün tasarımı ve geliştirilmesi

Download
1996
Eroğlu, İnci
Aydemir, Adnan
Yücel, Ayşe Meral
Gündüz, Ufuk
Turker, Lemi
Sediroğlu, Vedat
Kaya, Banu
Bu araştırmada güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretilmesi amacı ile üç değişik biyosistcm üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistcmlcr ; Rhodobacter sphaeroides O.U.001 (DSM 6854) ile hidrojen üretimi, Hatobacterium halobium S9 ve E.coti (DSM 1576) ikili sistemilerî ile hidrojen üretimi ve Halobacterium halobium S9 ve indirgeyici elektrot ile elektrokimyasal yöntemle hidrojen üretimidir. Her bir biyosistem için uygun biyorcaktörlcr tasarlanmış ve kurulmuştur. Rhodobacter sphaeroides O.U.001 ile anaerobîk koşullarda aydınlıkta hidrojen gazı üretilebilmiştir. Geliştirilen fotobiyoreaktörde en uygun hidrojen üretim koşullarının pH'nın 7,3-7,8, sıcaklığın 31-36 °C, ışık şiddetinin 200 W/m2 ve hücre derişiminin 1,6-1.$ mg kuru ağırlık / mL olduğu sonucuna varılmıştır. Fotobiyoreaktörde en uygun koşullarda 0,047 L gaz / saat / L kültür (veya 30 $\mu$ mol hidrojen / dakika / L kültür) hızında, argonsuz bazda % 99 hidrojen % 1 karbon dioksit bileşiminde gaz elde edilmiştir. Halobacterium halobium S9-E,coli ikili sistemi ile sadece anaerobîk koşullarda hidrojen Üretillebilmiştir. E.coli anaerobik koşullarda büyüme esnasında ışıksız ortamda da 250 pmol hidrojen / dakika / L kültür hızında gaz üretmiştir. Ancak ortama, çöktürülmüş Halobacterium Halobium S9 hücreleri konulduğunda ve aydınlıkta 330 (.ımol hidrojen / dakika / L kültür hızında argonsuz bazda % 98 hidrojen % 2 karbondioksit ihtiva eden gaz üretilmiştir. Halobacterium halobium S9 susunun değişik koşullarda üreme eğrisi elde edilmiştir. Aerobik ortam ve çalkalamalı koşullarda üremenin daha hızlı olduğu görülmüştür. Çöktürürmüş hücrelerin fotoaktivitesinin aerobik ve anaerobik koşullarda aynı olduğu ancak bakteriorhodopsiıı derişiminin artması ile fotoaktivitenin arttığı sonucuna varılmıştır. Geliştirilen fotoclcktrokimyasal biyorcaktördc çöktürülmüş Hatobacterium halobium lun fotoreseptör proteinlerinden bakteriorhodopsinin hidrojen gazı üretiminde biyokatalitik etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada bakteriorhodopsinin Hyperchem programıyla mekanik hesapları yapılmış, enerji mülahazasıyla yeni bir proton alışveriş siklusu önerilmiştir.

Suggestions

Güneş radyasyon bileşenlerinin ölçümlerinin teorik sonuçlarla karşılaştırılması ve güneş kollektörleri verim hesabında değerlendirilmesi
Oskay, Rüknettin; Taşdemiroğlu, Ersoy; İleri, Arif; Şahin, Abdurrahman; Ebrinç, A.aslan; Ghoneyem, Abdurrahman(1995)
Bu çalışmada, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde geliştirilmiş bir parabolik kollektör verimliliği artırmak ve standardlara uygun performans deneylerine uyum sağlamak amacıyla iyileştirilmiş; TS 4801 ve ASHRAE 93-1986 standardlanna uygun olarak değişken yük ve güneş ışınımı altında denenmiştir. Kollektörün verimliliğini artırmak için iki ve Standard koşullara uyum sağlamak için bir olmak üzere mevcut kollektörde üç iyileştirme yapıldı. Birinci iyileştirme; güneşi Doğu-Batı yönünde eğiklik açısını da değişti...
Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi
Atımtay, Aysel; Aksoy, Ayşegül(1994)
Bu çalışmada çinko ferrit Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemindeki akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kömür gazından kükürtlü hidrojenin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmak üzere yapısal kararlılığının arttırılması için zeolit üzerine yüklenmiştir. Desteklenmiş çinko ferrit üzerinde sülfidasyon ve rejenerasyon reaksiyonlarının kinetik çalışması Termogravimetrik Analiz Cihazı'na (TGA) benzeyen bir sistem ile yürütülmüştür. Ayrıca, testler karşılaştırma yapmak amacıyla desteklenmiş ...
Yüzey sularında cadmium direnç genlerinin metagenomik analizi
İçgen, Bülent; Onur, Gözde; Erdem, Çağrı Utku(2014-12-31)
Ağır metal dirençliliği gösteren mikroorganizmalar, biyoremidasyon çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ağır metal direncine sahip mikroorganizmaların izole edilmesi, tanımlanması ve in situ olarak takip edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu projede endüstriyel ve evsel atıklardan etkilenen yüzey sularında kadmiyum dirençliliği gösteren bakterilerin izole edilmesi, tanımlanması ve kadmiyum direnç genlerinin (cadA) mevsimsel olarak takip edilerek metagenomik analizlerinin yapılması planlanmıştır...
Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi
Demirer, N. Göksel; Güven, Engin; Ergüder, H. Tuba; Varolan, Nimet; Tezel, Ulaş(2001)
Olumsuz sağlık ve çevresel etkileri bazında en önemli organik kökenli kirleticiler arasında yer alan halojenli bileşikler başlıca pestisid, plastik, çözücü, iletken, kağıt, vb. üretimi ve kullanımı gibi endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin ya n ı sıra su arıtımında kullanılan dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemi sonucu oluşmakta ve yoğun olarak alıcı ortamlara ulaşmaktadır. Biyolojik olarak kolayca parçalanamayan halojenli organik bileşiklerin içerdikleri halojen gruplarının mikroorganizmalar üzerinde toks...
Kağıt sanayii atık sularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi
Dilek, B. Filiz(2001)
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasın...
Citation Formats
İ. Eroğlu et al., “Güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretimine yönelik bir biyoreaktörün tasarımı ve geliştirilmesi,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RrME5BPT0.