Çanakkale Boğazı' nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar

Download
2002
Ünsal, Mustafa
Türkoğlu, Muhammet
Yenici, Elif
Bu rapor, "Çanakkale Boğazı'nda Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Araştırmalar" projesi çerçevesinde adı geçen boğazda sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fıtoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin yer ve zamana göre değişimi ile ilgili sonuçları ve bu değerler arasındaki ilişkileri (korelasyonları) içermektedir. Bu proje, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun parasal katkısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün teknik yardımı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülmüştür. Proje süresince, Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi çıkışında, ortasında, ve Ege Denizi çıkışında seçilen üç istasyonda (Cl, Ç2 ve Ç3) sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fitoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin derinliğe ve aylara göre değişimleri ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Yüzeyde en yüksek sıcaklık Ağustos ayında, en düşük sıcaklık ise Ocak ayında ölçülmüştür. Yüzey tuzlulukları, Mart ayından itibaren azalmaya başlamış ve bu azalma Mayıs ayına kadar devam etmiştir. Mevsimlere göre değişen üst tabakanın derinliği, Ç1 istasyonunda en fazla bulunmuş ve Ç3 istasyonuna doğru azalarak bu istasyonda 5-6 metreye inmiştir. Besin tuzu konsantrasyonları Aralık ayında en yüksek düzeye ulaşmış ve konsantrasyonlar yüzeyden derine doğru azalmıştır. Hücre sayısı yıl boyunca üç kez maksimum düzeye ulaşmıştır; Ocak, Haziran ve Ekim. Diatomeler Ocak ayında, Dinoflagellatlar ise Haziran ayında en yüksek düzeye ulaşmışlardır. Klorofil-a değerleri Ocak ayında maksimum düzeye ulaşmış, bunu Ekim ayı izlemiştir. Parametreler arasındaki önemli ilişkilerin sayısı ve düzeyi, istasyonlara ve aylara göre farklılıklar göstermiştir. Hücre sayısının en yüksek olduğu aylarda (Ocak, Haziran ve Ekim), önemli ilişkilerin sayısı artmıştır.

Suggestions

Orta ve Doğu Karadeniz'de ağır metal kirliliğinin karasal kaynaklarının belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Bekiroğlu, Yılmaz; Beşiktepe, Şengül Akdoğan; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Yıldırım, Celal(1995)
Bu raporda, Orta ve Doğu Karadeniz'de Ağır Metal Kirliliğinin Karasal Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi çerçevesinde 14 kaynak ve 4 referans istasyonundan alınan Toplam Askı Yük, Sediman, Midye ve Makroalgier Örneklerinde Cıva, Bakır ve Kurşun analizleri yapılarak bu metallerin karasal kaynaklarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca konsantrasyonların yer ve zamana göre değişimi incelenmiştir. En yüksek cıva konsantrasyonu, Hopa yöresinde, ayrıca dere, nehir ve atık suların bulunduğu yerden alınan örnek...
Çanakkale Boğazı ve Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) alt ve üst besin tabakalarının dinamiği
Türkoğlu, Muhammet; Ünsal, Mustafa; Sever, Tuncay Murat; Kaya, Selahattin; Mavili, Süleyman; Yenici, Elif; Çoker, Tülin; İşmen, Ali(2004-01-01)
Bu çalışma Ocak 2002 ve Ocak 2004 döneminde Çanakkale Boğazında kısa zaman serili (10'ar günlük periyotta), Saros Körfezi'nde Mart 2002 ve Aralık 2003 örnekleme döneminde mevsimsel periyotta yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilen fiziksel (Sıcaklık, tuzluluk ve diğer CTD ölçümleri) kimyasal (nutrient ve klorofil-a) ve biyolojik (fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton) değişkenlerin zamana istasyonlara ve derinliğe bağlı değişimlerin ekolojik ve biyo-istatistiksel yorumunu içermektedir.
Batı Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz ürünlerinde ağır metallerin belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Bekiroğlu, Yılmaz; Akdoğan, Şengül; Ataç, Ülkü; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Yıldırım, Celal(1992)
Bu raporda "Batı Karadeniz'de Ekonomik Önemi olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi" Projesi çerçevesinde Hamsi, İstavrit, Mezgit, Midye, Makroalg, Sediman ve Planktonda (fito- ve zooplankton) Cıva, Bakır ve Kurşun düzeyleri belirlenmiş ve bu düzeylerin yer ve zamana göre değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, İnebolu bölgesinde cıva ve özellikle 1 bakır konsantrasyonlarının en yüksek düzeyde olduğu ve bunu İğneada'nın izlediği gözlenmiştir. Kurşun Konsantrasyonu İğneada bölge...
Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesan Özelliklerinin Ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi
Yılmaz, Ayşen; Yazıcı, Necmeddin Ahmet; Esentürk, Okan; Çırpan, Ali; Danışman, Mehmet Fatih; Mete, Ersen; Araz, Ocak Şule(2016)
Projemizde üç değişik iş paketi çalışıldı: 1) LaBO3, GdBO3 ve YBO3 bileşikleri iki değişiksentez yöntemiyle, mikrodalga yardımlı katı hal sentez yöntemi ve hidrotermal sentez yöntemiile sentezlenip içlerine değişen miktarlarda Dy3+, Tb3+ ve Sm3+ iyonları katkılanıpfotolüminesan özellikleri incelendi. Sentez yöntemi değiştiğinde elde edilen ürününmorfolojisinin ve fotolüminesan şiddetinin değiştirdiği görüldü. Farklı iyon katkılama ile farklırenkte ışıma elde edildi. 2) Radyasyon ölçümlerinde kişisel dozimet...
Citation Formats
M. Ünsal, M. Türkoğlu, and E. Yenici, “Çanakkale Boğazı’ nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpBeU1nPT0.