Afet bağlamında ölümlülük uyarımı ve sistem tehdidi

2018-04-27
Doğulu, Canay
Sakallı, Nuray
Kuramsal olarak dehşet yönetimi (Greenberg, Pyszczynski ve Solomon, 1986) ve sistemi meşrulaştırma (Jost, Banaji ve Nosek, 2004) süreçleri ve ikisi arasındaki motivasyonel dinamikler, özellikle afetler bağlamında son yıllarda dikkat çeken çalışma konularından olmuştur (örn., Anson, Pyszczynski, Solomon ve Greenberg, 2009; Hart, 2014; Blodorn, O’Brien, Cheryan ve Vick, 2016; Landau ve ark., 2004). Mevcut yazında ilgili kuramsal arka plan temelinde yapılan görgül çalışmalarda yöntemsel keşif katkıları ise konunun daha iyi anlaşılmasında oldukça önemli görünmektedir. Bu çalışmada, söz konusu yazına yöntemsel keşif katkısı yapmak amacıyla, dehşet yönetimi süreçlerini aktive eden ölümlülük uyarımı ile sistemi meşrulaştırma motivasyonunu aktive eden sistem tehdidi manipülasyonlarının, geliştirilen “afet” koşullarında klasik deneysel koşullarında (ölüm hatırlatma ve ülkeye dair genel sistem tehdidi, sırasıyla) olduğu gibi aynı etkileri yaratıp yaratmayacağı araştırılmıştır. Yazarın doktora tezi kapsamında yürüttüğü deneysel bir araştırmanın (Doğulu, 2017) verisine dayanan bu çalışmada, ölümlülük uyarımı ve sistem tehdidi manipülasyonlarının etkililiğini değerlendirmek için yapılan tek yönlü varyans analizlerine odaklanılmıştır. Araştırmaya, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 308 kişi internet üzerinden katılmıştır. Elde edilen bulgular, depremi hatırlatmanın ölümlülük uyarımı işlevi görmediğini (deprem ile kontrol koşulundaki katılımcılar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır); sistem tehdidi koşullarının ise ülke (genel sistem koşulu), afet risk yönetimi (afetle ilgili sistem koşulu) ve sonbahar modası (kontrol koşulu) konularında yapılan sistem değerlendirmelerinin hiçbirinde anlamlı olarak farklılaşmadığını göstermiştir. Çalışma bulguları, dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma süreçlerinin afetler bağlamında araştırılmasıyla yapılan yöntemsel ve kuramsal keşiflerin pratik çıkarımları bakımından önemli olduğuna işaret etmektedir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı-IV (25 - 27 Nisan 2018)

Suggestions

Depremlere ilişkin sosyal-bilişsel süreçler: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma bakış açısı
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2018-11-17)
Amaç: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma süreçleri ile bu süreçler arasındaki motivasyonel etkileşim, afetlerin de içinde bulunduğu çeşitli uygulamalı alanlar bağlamında yapılan araştırmalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu yazına katkıda bulunmak amacıyla sistemi meşrulaştırma süreçleri Türkiye’de depremler özelinde ve dehşet yönetimi çerçevesinde ele alınarak depremlere dair algı ve tepkilerin altında yatan sosyal-bilişsel süreçler incelenmiştir. Çalışma kapsamında ölümlülük u...
Sakarya Nehri ve Değirmenderesi'nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileri
İşcan, Mesude; Togan, İnci Zehra; Severcan, Feride; Uğuz, Cevdet; Ergüven, Ayşe(2005)
Bu çalışmada, Değirmenderesi ve Sakarya Nehri üzerinde belirlenen istasyonlardan alınan su ve sedim örneklerinde ve bu bölgelerden tutulan balıkların dokularında alkilfenol kirliliği metanol özütlemesi ve ardından HPLC yöntemi ile ölçülmüştür. Her iki nehirde de, su örneklerinde alkilfenof'e rastlanmazken, Değirmenderesi'nin en kirli bölgesinden alınan sedim örneklerinde 4,45 ug /g NP ve 1,68 ug /g BP belirlenmiştir. Sakarya Nehrinin en kirli yerinde ise, yine sedim örneklerinde 3,15 ug/g BP ölçülmüştür. Bu...
Reducing Local Vulnerabilities and Risks by Planning Decisions: The Case of Fatih District in İstanbul
Saracoğlu, Pınar Ertan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Son on yıl içerisinde, küresel ölçekte afet riski yönetimi için gereken araç ve kavramsal çerçeveler bu konudaki öncelikleri acil durum yönetiminden afet öncesi risk yönetimine kaydırarak kent planlamasından yeni görevler talep etmiştir. Yerel, ulusal ve küresel düzeylerde güvenlik ve dirençlilik kapasiteleri; planlama disiplinine yerel sismik kayıpları azaltmada ve yerel bir sakınım stratejisi tanımlamada öncü rol vermektedir. Diğer taraftan uluslararası kavramsal çerçevenin afet öncesi yaklaşım kapsamında...
Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi
Sarıoğlu, G. Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan sosyal konut politikası 1990’lara kadar yaygın olarak devam ettirilmiş ve ülke, sosyal konut açısından Avrupa’daki en büyük stoklardan birine sahip olmuştur.Hollanda, son dönemde Türkiye’de çok tartışılan ipotekli kredi konusunda da oturmuş ve oldukça çeşitlenmiş bir finansman sistemine sahiptir.Makalenin ilk bölümünde Hollanda’daki konut politikalarıyla ilgili kısa bir tarihçe verilmekte, ardından da sistemdeki ana aktörler (konut birlikleri, belediyeler ...
Tedarik zinciri yönetimi verimlilikleri açısından Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin karşılaştırılması
Bayraktar, Erkan; Tatoglu, Ekrem; Zaim, Selim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
Artan küresel rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler ve bilişim sistemlerinin daha yaratıcı kullanımı, firmaların tedarik zinciri yönetimi (TZY) uygulamalarını, başarı için kritik öneme sahip bir hale getirmiştir. Günümüzdeki rekabet, firma bazından çıkıp tedarik zincirleri arasındaki yoğun bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu çalışmada KOBİ ölçeğindeki firmaların TZY uygulamalarına ilişkin faaliyetlerini değerlendirme amacıyla bir anket geliştirilmiştir. Ankete katılan 156 Türk ve 95 Bulgar KOBİ’sinden birinci...
Citation Formats
C. Doğulu and N. Sakallı, “Afet bağlamında ölümlülük uyarımı ve sistem tehdidi,” nkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Binası, Ankara,Türkiye, 2018, p. 42, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71784.