Sıcaklık, soğukluk, kuraklık, tuzluluk ve metal stresine dayanıklı zirai bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik yöntemlerle tesbiti ve gen transferine yönelik çalışmalar

Download
1996
Özalp, Cengiz Veli
Yücel, Ayşe Meral
Özkan, Fatma
Naqvi, M.s. Sağlan
Öktem, Hüseyin Avni
Farklı tahıl bitkilerinde farklı stres koşullarında (sıcaklık, kuraklık, tuzluluk, ağır metal ve soğuk) sentezlenen proteinler İD ve 2D-SDS PAGE elektroforez sistemi ile ayrıldı ve gümüş boyama ile belirlendi. Sıcaklık stresi sonunda farklı buğday çeşitlerinde düşük moleküler ağırlığında yaprak dokusunda 15-18 kD ve p[;6.0 civarında 16 ayrı proteinin sentezlendiği gözlendi. Çeltikte ise 48 saat süre ile %2 NaCl stresi altında kök dokusunda 25.5 ve 27 kD pl:7.0 civarında iki yeni tuz stres proteinlerinin sentezlendiği gösterildi. Bu proteinlerin hücre fraksiyon analizleri sonunda hücre sitozolunda olduğu bulundu. Bu proteinlerin sıcaklık, ABA, PEG veya ağır metal stresi sonunda sentezlenmediği tuza özgü olduğu belirlendi. Aynı şekilde haşhaş bitkisinde soğuk stresi altında yaprak dokusunda sentezlenen 37 kD ağırlığındaki proteinin de soğuk stresi proteini olduğu belirtildi. Bu çalışmanın sonucunda tahıl bitkilerinde stres koşullarında sentezlenen proteinlerin hem tür hem de çeşitlere özgü olduğu ve stresten korunma mekanizmasında önemli rolleri olabileceği öne sürüldü. Farklı stres koşullarına dayanıklı tahıl bitkilerinin fotosistem-II, hücre zan grçirgenliği ve TTC mitakondrial canlılık testi yöntemleri ile laboraruvar koşullarında kısa sürede taranabileceği gösterildi. Tütün bitkisinde Agrobacteriım'a dayalı DNA transferi tekniği ile bakteri orijinli neomisin fosfotransferaz-II ve p-glukuronidaz enzimlerini kodlayan genler aktarıldı ve transgenik bitkiler elde edildi. Aktarılan bu genlerin bir sonraki generasyona da (F^ taşındığı gösterildi.

Suggestions

Farklı bitki transformasyon vektörlerinin hazırlanması ve protoplast ve agrobacterium sistemlerinde denenmesi
Yücel, Ayşe Meral; Saldamlı, Meltem; İnci, Füsun; Öktem, Hüseyin Avni(2000)
Bu projede bitkilerin genetik transformasyonunda kullanılan teknikler arasında, en yaygın olarak uygulananları olan Agrobacterium ve direkt gen aktarım sistemlerinde kullanılabilir nitelikli bitki transformasyon vektörlerinin konstrüksiyonu ve oluşturulan vektörlerin işlerlilikleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Agrobacterium sisteminde optimizasyon amaçlı çalışmalarda kullanılabilecek nitelikte ve GUS raportör geni ve fosfinotrisin (PPT) bazlı total herbisit direnci sağlayan bar veya kanamisin direnci s...
Yeni bir membran ile ultrafiltrasyon uygulaması peyniraltı suyunun işletim değişkenlerinin etkisi
Tinçer, Teoman; Tosun, İsmail; Akman, Nuray; Akay, Galip; Genç, Ayten(1996)
Peynirallı suyunu ultrafiltrasyonunda besi konsantragyonu, basınç çapraz akış hızı, membran gözenek büyüklüğü ve polyhipe membranın yüzey modifikasyonu gibi işletim değinenlerinin yatışkaa koşullardaki akı ve geri çevirme oranına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Geçirgenlik akısı zamana karşı ölçülmüş ve süzüntüdeki protein miktarı hesaplanmıştır. Gözenek büyüklüğü 0.1, 0.2, 0.45 $\mu$ m olan membranların yatışkan akı değerlerinin birbirine çok yakın olduğu, fakat gözenek büyüklüğü 0,025 $\mu$ m ola...
Kenar Değişikliklerinin Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapılarına Etkileri
Çelik, Alper; Çetin, Cenk; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2016-09-30)
Bu çalışmada 45derece ok açısına sahip delta kanat üzerindeki akış yapılarının pasif yöntemlerle kontrolü lazer aydınlatmalı akış görüntüleme kullanılarak düşük hızlı rüzgârtünelinde deneysel olarak incelenmiştir.Çalışmada kanat geometrisi biyo-ilhamlı hücum kenarı ve firar kenarı değişikliği şeklinde yapılmıştır. Geometri değişikliği için beyaz yanlı yunus kuyruğu şekli ele alınmıştır.Deneyler atak açılarıα =4, 10 ve 12 derecede, Reynolds sayılarıRe=10000, 15000, 20000 ve 25000’de yapılmışt...
Multi scale modeling of dual phase steels with integrated computational materials engineering framework
Bakkalbaşı, Doğucan; Şimşir, Caner; Music, Omer; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-11-21)
In this thesis, process-chain simulation of of Dual-Phase (DP) steels (DP600, DP800) with different chemical compositions and manufacturing histories is performed, in line with Integrated Computational Materials Engineering (ICME) principles. To do this, the required material data is acquired by multi-scale modelling, which enables bi-directional link between the material production processes with the manufacturing processes. The thesis consists of 2 important stages, each of which includes innovation...
Multispectral multi-temporal crop cover classification over Türkiye using random forest algorithm
Dönmez Altındal, Elif; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Department of Civil Engineering (2022-7-28)
Accurate crop cover maps are beneficial for various aspects like water resources management, crop yield prediction, regulation insurance policies, and investigation of the effects of climate change. In this thesis, agricultural crop mapping is performed over Türkiye. Sentinel-2 Level-2A images with 10-meter spatial resolution acquired between March 15, 2019, and October 15, 2019, are reduced to 15-day median images. In addition to spectral bands, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized ...
Citation Formats
C. V. Özalp, A. M. Yücel, F. Özkan, M. s. S. Naqvi, and H. A. Öktem, “Sıcaklık, soğukluk, kuraklık, tuzluluk ve metal stresine dayanıklı zirai bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik yöntemlerle tesbiti ve gen transferine yönelik çalışmalar,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpZeE5EUT0.