Türkiye'nin doğal zeolit kaynaklarının teknolojik değerlendirmesi

Download
1994
Çulfaz, Ali
Yücel, Hayrettin
Ural, Turhan Ahmet
Abusefa, Abdelrahim
Çok sayıda endüstriyel süreç ile tarım ve hayvancılık alanlarında potansiyel olarak uygulanabilirliği laboratuvar çalışmalarıyla önerilen doğal zeolitlerin tüketim düzeyi, gerek dünyada gerekse Türkiye'de çok düşüktür. Bu araştırmada Türkiye zeolitleriyle ilgili çalışmalar derlenmiş, yerbilimleri ağırlıklı çalışmalar, zeolit karakterizasyonuna ilişkin çalışmalar ve uygulamaya yönelik araştırmalar olarak sınıflandırılmış ve kritik değerlendirmeleri yapılmıştır. Zengin rezervleri olan Bigadiç ve Gördes klinoptiloliti örneklerinin uygulamaya yönelik kimyasal ve fiziksel karakterizasyon deneyleri yapılmıştır (Kimyasal analizleri, X-ışını kırınım desenleri, SEM fotoğrafları, TGA eğrileri, gözenek dağılımları, ısıl dayanıklılıkları, katyon değişimi, vb.). Doğal zeolit kaynaklarının kullanım düzeyini ve pazar payını artırma amacıyla, zeolit karakterizasyonu çalışmalarına ağırlık verilmesi, uygulamaya yönelik araştırmaların iyi tanımlanmış zeolit malzemeler kullanılarak yapılması ve pazar geliştirme çalışmalarının kullanılan zeolitin birim malzeme değerinin düşük olduğu alanlarda yoğunlaştırılması önerilmektedir.

Suggestions

Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik
Aşık, Serap; Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif (2008-01-01)
Genel olarak gelişmiş ülkelerde enerji tüketim düzeyi gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olmakla birlikte özellikle sanayiide, kullanılan enerji değerinin katma değere veya çıktıya oranı olarak tanımlanan enerji yoğunluğu düşme eğilimi göstermektedir. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde sanayiide enerji yoğunluğu benzer bir seyir izlememektedir. Toplam enerji yoğunluğundaki değişme sektörel enerji yoğunluğundaki ve/veya sektör paylarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir. Yazarlar enerji ayrıştırma ana...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Çocuğun mizacı ve doğa ile ilişkisinin duygu düzenleme ve içselleştirme problemleri üzerindeki etkisi: kortisol seviyesinin aracı rolü
Kazak Berument, Sibel(2018-12-31)
Literatürdeki pek çok çalışma, doğal çevrenin çocukların psikolojik iyilik halleri ve fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal ve benlik gelişimleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir (örn; Kuo ve Taylor, 2004; Taylor, Kuo ve Sullivan, 2001; Wells, 2000). Bu proje kapsamında çocukların algısal hassasiyetleri, doğa ile kurdukları bağ, stres düzeyleri, duygu düzenleme becerileri ve içselleştirme problemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikli olarak, çocukların doğa ile kurdu...
The Use and efficiency of housing stock in Turkey
Oğuz, Saygın Can; Balamir, Murat; Department of City and Regional Planning (2003)
Although efficient use of stock is an important issue of housing economics and policies, there is very little research on the subject in Turkey. This study aims to investigate the stock efficiency in Turkey by measuring the degree to which the housing stock matches household size. Distributions between dwelling units and the households in terms of their size are investigated for this purpose. The stock is studied within three zones of occupational density: أcomfort, overcrowding and underoccupationؤ, accord...
Türkiye' de biyokütleden temiz enerji eldesinin araştırılması
Atımtay, T. Aysel; Topal, Hüseyin(2004)
Bu çalışmada, Türkiye'de orman endüstrisi, gıda endüstrisi ve tarım artıklarından kaynaklanan biyokütlenin bir envanteri çıkarılmış, ve bu artıkların 1990-2000 yılları arasında nasıl bir değişiklik gösterdiği ortaya koyulmuştur. Daha sonra seçilen artıkların kabarcıklı ve dolaşımlı akışkan yatakta yanma karakteristikleri incelenmiş, özellikle emisyonları en aza indirecek yanma koşullarının ne olduğu tesbit edilmiştir. Yakılması denenen biyokütleler zeytinyağı endüstrisi artığı olan prina, meyve suyu endüst...
Citation Formats
A. Çulfaz, H. Yücel, T. A. Ural, and A. Abusefa, “Türkiye’nin doğal zeolit kaynaklarının teknolojik değerlendirmesi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RjM053PT0.