Batı Kozluca sahasına uygulanabilecek gelişmiş üretim teknikleri üzerine bir çalışma

Download
2001
Güden, Mustafa
Akın, Serhat
Kök, V. Mustafa
Canbolat, Serhat
Bu projenin amacı karbon dioksit ve buhar enjeksiyonu yöntemlerinin ağır petrol içeren B.Kozluca sahası ve benzerlerine uygulanabilirliğini tartışmaktır. Bu amaca ulaşmak için çeşitli labaratuvar deneyleri ve termal nümerik simulasyon yoluyla benzetim teknikleri kullanılmıştır. Proje sonuçlarının bu sahalarda yapılabilecek pilot ve asıl uygulamalara bir veri tabanı oluşturması için yatay ve dikey enjeksiyon/üretim çiftleri ve değişik buhar destekli gravite drenaj sisteminin sadece karbon dioksit enjeksiyonu ve dikey kuyuların kullanıldığı buhar ve/veya karbondioksit enjeksiyonu sistemlerinden daha avantajlı olduğu görülmüştür. Karşılaştırma amacıyla butan gazı kullanılarak yapıaln deneylerde elde edilen kurtarım karbon dioksit deneylerinde elde edilen kurtarım düzeyinde olmamıştır. Kireçtaşı karot tapaları kullanılarak yapılan tek boyutlu deneylerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar termal nümerik simulator kullanılarak benzetilmiştir.

Suggestions

Batı Raman petrolünün ikincil veya üçüncül üretim yöntemi olarak yüzey aktifleyici madde içeren su enjeksiyonu ile üretilmesinin araştırılması
Okandan, Ender(1977)
Bu çalışmada ağır petrol içeren Batı Raman Petrol sahasında, üretim verimini arttırmak için yapılan su enjeksiyonuna katılabilecek yüzey aktifleyici maddeler araştırılmış ve yapılan öteleme deneyleri ile üretime olan etkenlikleri gözlenmiştir. Yapılan fazlar arası değme açısı ölçmeleri ile sistemin doğal ıslanımı ve kullanılan kimyasal maddeler ile de kalsit düzeyinde sağlanacak ıslanım değişiklikleri incelenmiştir. Kullanılan kimyasal maddeler arasında .Sodyum-dodesil benzen sulfonat» kalsiyum-lignin-sulfo...
Batı Karadeniz aerosolunun zamansal değişiminin değerlendirilmesi
Genç Tokgöz, Derya Deniz; Balcılar, İlker; İlhan, Ali İhsan; Balta, Tülay; Tuncel, Süleyman Gürdal (null; 2017-11-03)
Bu çalışmada, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde Kırklareli toplanan partikül madde örneklerinin kimyasal kompozisyonu kullanılarak konsantrasyonlardaki zamansal değişiklikleri ve ölçülen konsantrasyonları etkileyen faktörleri belirlenmiştir. Partikül madde (PM) örnekleri Kırklareli ili kırsalında konuşlandırılmış bir istasyonda (41o 57.996'K, 27o 23.670'D) toplanmıştır. İstasyonun denize uzaklığı yaklaşık olarak 50 km, Bulgaristan sınırına uzaklığı ise 5 km’dir. İstasyonun bulunduğu 50 km’lik çapta herh...
Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimi
Turan, Raşit; Bek, Alpan(2016)
Projemiz plazmonik yapıların doğrusal olmayan özelliklerinin irdelenerek, bunların ikinci harmonik üst çevirici olarak kullanılabilmeleri için gereken tasarımların yapılması, üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve üretilen yapılardan üst çevirim elde edilmesini kapsamaktadır. Projenin geliştirilme motivasyonu silisyum güneş gözelerinin kızılötesi dalga boyu bölgesinde soğurmasının düşük kalması ile baş edebilmek üzere üst çevirici tabaka olarak plazmonik yapıların klasik doğrusal olmayan malzemelere bir alt...
Üç-aşamalı (Karanlık-fermantasyon, metanojenesis ve foto-fermantasyon) sistemlerde organik atıklardan entegre biyohidrojen ve metan üretiminin araştırılması
Ergüder, Hande Tuba; Eroğlu, İnci; Gündüz, Ufuk; Tunçay, Güneş Ekin; Akman, Can Melih; Koç, Engin(2015)
Bu projenin amacı, birim organik maddeden elde edilen enerjiyi, diğer bir deyişle, toplam hidrojen ve metan üretimini arttırmak için, üç-aşamalı karanlık fermantasyon, metanojenesis ve foto-fermantasyon konfigürasyonunun geliştirilmesi ve enerji veriminin maksimizasyonu amacıyla üçlü sistemin uygun işletim koşullarının belirlenmesidir. Önerilen üç-aşamalı konfigürasyon bugüne kadar çalışılmamış, özgün bir sistemdir. Bu teknolojinin geliştirilmesi için her aşama, kesikli işletile...
Edremit Jeotermal Sahasının Araştırılması Ve Değerlendirilmesi
Güleç, Nilgün Türkan(2008-12-31)
Önerilen proje, hidrojeokimyasal modellemeler yoluyla, Edremit-Balıkesir sahasının jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda inceleme alanında açılmış sondajlardan, çevresindeki kaynaklardan su örnekleri alınarak jeokimyasal çalışmalar yapılacak ve çalışma sonuçları aşağıda belirtilen özelliklerin/süreçlerin belirlenmesi/irdelenmesinde kullanılacaktır: 1) su tipleri ve hidrojeokimyasal fasiyesler 2) kökensel özellikler (meteorik, magmatik, hidrotermal&#823...
Citation Formats
M. Güden, S. Akın, V. M. Kök, and S. Canbolat, “Batı Kozluca sahasına uygulanabilecek gelişmiş üretim teknikleri üzerine bir çalışma,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVNE9Uaz0.