Edremit Jeotermal Sahasının Araştırılması Ve Değerlendirilmesi

2008-12-31
Önerilen proje, hidrojeokimyasal modellemeler yoluyla, Edremit-Balıkesir sahasının jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda inceleme alanında açılmış sondajlardan, çevresindeki kaynaklardan su örnekleri alınarak jeokimyasal çalışmalar yapılacak ve çalışma sonuçları aşağıda belirtilen özelliklerin/süreçlerin belirlenmesi/irdelenmesinde kullanılacaktır: 1) su tipleri ve hidrojeokimyasal fasiyesler 2) kökensel özellikler (meteorik, magmatik, hidrotermal…) 3) kayaç-su etkileşimleri 4) olası yeraltı süreçleri (karışım, kaynama- buharlaşma, kontaminasyon) 5) kabuklaşma ve korozyon potansiyelleri 6) jeotermometre uygulamaları (jeotermal potansiyel tespiti) 8) kuyular arası etkileşimler 9) yeraltısuyu geçiş süresi Ayrıca sahadaki jeotermal kuyular açılırken kaydedilen bütün veriler (kuyu logu, basınç- sıcaklık ölçümleri, çamur logu, karot/kırıntılar) derlenecek ve kuyulardaki mevcut hidrolik parametreler (debi, dinamik su seviyesi, statik su seviyesi) kaydedilecektir. Yukarıda belirtilen çalışma aşamalarının sonuçları, sahanın hidrojeokimyasal kavramsal modelinin oluşturulmasında kullanılacaktır. Sözkonusu model, sahada yapılması planlanan sondajları (kuyu lokasyonu, derinliği vb.) ve işletme çalışmalarını (olası kabuklaşma ve korozyon risklerine karşı önlemler) yönlendirici nitelikte bir çalışma olacaktır, ayrıca benzer jeotermal sahaların çalışılmasında da örnek teşkil edecektir.

Suggestions

Şamlı Balıkesir Demir-Oksit Cevherleşmelerinin Mineralojisi, Jeokimyası Ve Skarnlaşma Süreçleri
Güleç, Nilgün Türkan(2007-12-31)
Önerilen proje, Şamlı (Balıkesir) bölgesi demir cevherleşmelerinin bakır ve altın potansiyelleri açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda cevherleşmeye neden olan magmatik kütle ve cevher içeren yan kayaçlar üzerinde jeolojik, mineralojik-petrografik, jeokimyasal ve izotopik çalışmalar yapılacak ve bulgular yatakların dunyadaki benzerleri ile karşılaştırılacaktır. Bu doğrultuda, önerilen sahadaki Fe-oksitli ve sulfidli oluşumlar incelenerek a) cevherleşmelerle alterasyonların zaman-mekan ilişkile...
Batı Kozluca sahasına uygulanabilecek gelişmiş üretim teknikleri üzerine bir çalışma
Güden, Mustafa; Akın, Serhat; Kök, V. Mustafa; Canbolat, Serhat(2001)
Bu projenin amacı karbon dioksit ve buhar enjeksiyonu yöntemlerinin ağır petrol içeren B.Kozluca sahası ve benzerlerine uygulanabilirliğini tartışmaktır. Bu amaca ulaşmak için çeşitli labaratuvar deneyleri ve termal nümerik simulasyon yoluyla benzetim teknikleri kullanılmıştır. Proje sonuçlarının bu sahalarda yapılabilecek pilot ve asıl uygulamalara bir veri tabanı oluşturması için yatay ve dikey enjeksiyon/üretim çiftleri ve değişik buhar destekli gravite drenaj sisteminin sadece karbon dioksit enjeksiyonu...
Evaluation of the water-food nexus with the focus on agricultural water management in the Upper Sakarya watershed
Özel, Beyza; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5-15)
This study investigates the tradeoffs between water and food (agriculture) nexus and evaluates alternative scenarios focusing on sustainable water governance for agricultural production in Upper Sakarya Basin. For this purpose, pressures on surface water and groundwater resources are determined for the study period (2004-2016) by considering inputs and outputs such as demand, supply, and discharge by all sectors. With concentrating on the impacts on demand and supply dynamics, the effectiveness of managemen...
Antalya Körfezi karasal çöküntüsünün neotektonik özellikleri, depremselliği ve daha önceki denizaltı çalışmaları ile karşılaştırılması
Koçyiğit, Ali; Akyol, Erol; Bozkurt, Erdin; Beyhan, Ali(1997)
Bu proje kapsamında Antalya havzasının karasal nitelikli kuzey kesiminin neotektonik özellikleri ve depremselliği incelenmiştir. Bölgesel ölçekli bu çalışma kuzeyde Eğirdir gölü ortalarından başlayıp güneyde Antalya kıyılarına değin süren yaklaşık 14.000 km2 lik bir alanda sürdürülmüştür. İnceleme alanında yenitektonik dönem, Tortoniyen sonundaki Aksu sıkışma fazını izeleyen kısa süreli (Messiniyen) bir geçiş döneminden sonra Pliyosen'de başlamıştır. Genel olarak genişleme türü bir tektonik rejimle temsil ...
Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
Citation Formats
N. T. Güleç, “Edremit Jeotermal Sahasının Araştırılması Ve Değerlendirilmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59306.