Hide/Show Apps

Edremit Jeotermal Sahasının Araştırılması Ve Değerlendirilmesi

Önerilen proje, hidrojeokimyasal modellemeler yoluyla, Edremit-Balıkesir sahasının jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda inceleme alanında açılmış sondajlardan, çevresindeki kaynaklardan su örnekleri alınarak jeokimyasal çalışmalar yapılacak ve çalışma sonuçları aşağıda belirtilen özelliklerin/süreçlerin belirlenmesi/irdelenmesinde kullanılacaktır: 1) su tipleri ve hidrojeokimyasal fasiyesler 2) kökensel özellikler (meteorik, magmatik, hidrotermal…) 3) kayaç-su etkileşimleri 4) olası yeraltı süreçleri (karışım, kaynama- buharlaşma, kontaminasyon) 5) kabuklaşma ve korozyon potansiyelleri 6) jeotermometre uygulamaları (jeotermal potansiyel tespiti) 8) kuyular arası etkileşimler 9) yeraltısuyu geçiş süresi Ayrıca sahadaki jeotermal kuyular açılırken kaydedilen bütün veriler (kuyu logu, basınç- sıcaklık ölçümleri, çamur logu, karot/kırıntılar) derlenecek ve kuyulardaki mevcut hidrolik parametreler (debi, dinamik su seviyesi, statik su seviyesi) kaydedilecektir. Yukarıda belirtilen çalışma aşamalarının sonuçları, sahanın hidrojeokimyasal kavramsal modelinin oluşturulmasında kullanılacaktır. Sözkonusu model, sahada yapılması planlanan sondajları (kuyu lokasyonu, derinliği vb.) ve işletme çalışmalarını (olası kabuklaşma ve korozyon risklerine karşı önlemler) yönlendirici nitelikte bir çalışma olacaktır, ayrıca benzer jeotermal sahaların çalışılmasında da örnek teşkil edecektir.