Haset ve Psikopatoloji İlişkisinin Film Örnekleriyle Ele Alınması

2014-6-1
Canbolat, Fazilet
“Haset” bireyin kendisinde olmayan ve bir başka kişinin sahip olduğu bir özelliği arzulaması ve malum kişinin bu özellikten yoksun olmasını dilemesi olarak tanımlanır (Parrot & Smith, 1993). Melanie Klien (1957), anne göğsünün hasedin asıl ilgi odağı ve başlangıç noktası olduğunu ileri sürer; zira meme bazen paylaşılan ancak çoğu zaman geri çekilen bir nesne olmakla birlikte bebeğin kendine ait veya kontrolü altında değildir. Anne ismindeki sahibin dilerse bu süt ve sevgi kaynağını kendine saklayabileceğini fark eden bebek, kendisini besleyen bu nesneye sadistçe saldırıp, bilinçdışı fantezisinde onu tahrip etme, çürütme ve hatta yok etme arzusu duyabilir. Ağıt (Elegy) filminde Kepesh’in Consuela’ya karşı hissettiği düşünülen hasedin de aynı yolla çözümlenmeye çalışılmış olması Klein’ın teorisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Diğer taraftan, Ninivaggi’nin haset teorisine göre, haset zihnin katmanları olan id-ego-süperego üçlüsü arasında ortaya çıkan bir duygudur ve egonun id’e karşı duyduğu ilkel haset, tüm hasetlerin indirgenemez temelidir (2010). Ninivaggi (2010) insanın iç dünyasının haset yüzünden, kaos ve bütünleşememişlik yeri olduğunu ileri sürer ki bu kaos ve bütünleşememişlik hali de psikopatolojinin oluşumunda önemli etmenlerdendir. Amadeus filminde Salieri’nin Mozart’a duyduğu haset ve kendi iç dünyasında yarattığı tahribat Ninivaggi’nin haset teorisine göre yorumlanacaktır. Haset psikoterapi seanslarında terapötik ilişki içerisinde de ortaya çıkabilecek bir duygu olup, bu makalede hastanın terapiste duyduğu hasedin anlamı ve ele alınma stratejileri ile ilgili de bilgi verilmiştir.

Suggestions

Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse-Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Applying Content Analysis to Qualitative Data An Example From a Case Study on School Based Instructional Supervision
Collıns, Ayşe Baş; Yıldırım, Ali (2000-01-01)
Bu makale, özel bir lisedeki okul-içi öğretmen petformansının değerlendirilmesi ile ilgili ‘bir araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde kullandan içerik analizi sürecini tanımlamaktadır. Bu süreç, amaca ve elde edilen verilerin özelliğine göre çeşitli nitel araştırmalarda farklı biçimlerde işleyebilir. Bu makalede sunulan veri analiz sürecinde temel amaç, nitel verilerde ortaya çıkan temel kavram ve olayları tespit etmek, verileri şekillendiren tema ve yönelimleri belirlemek ve bu çerçevede araşt...
Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
A Critical Reading of the Ottoman-Turkish Hammam as a Representational Space of Sexuality
Pasin, Burkay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-11-14)
As much as being a physical bathing space, the Ottoman-Turkish hammam is a representational space which is sexualized through various codes and norms. In this study, based on Lefebvre's tripartite theoretical framework on the production of space, the hammam is critically read as a representational space of sexuality. By means of multiple visual, audiovisual sources and research data, it is aimed to understand how these codes and norms of sexuality are perceived, conceived and experienced in the production o...
Sıcak-Nemli̇ İkli̇mde Çi̇ft Kabuk Cephe Enerji̇ Performansının İncelenmesi̇
Göksal Özbalta, Türkan; Yıldız, Yusuf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
In buildings, which have a significant share of energy consumption, the proper construction and design of the building envelope is an important issue on all countries due to environmental problems and energy supply. Therefore, controlling the heat loss/gain from the building envelope is an inevitable necessity when considering the increasing building stock in Turkey. Reducing the amount of energy consumed in both new and existing buildings leads to new environmental and climate-sensitive approaches. Double ...
Citation Formats
F. Canbolat, “Haset ve Psikopatoloji İlişkisinin Film Örnekleriyle Ele Alınması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 55–63, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553920.