Kemik doku mühendisliğine yönelik elektroeğirilmiş bakteriyel selüloz temelli hücre taşıyıcılar

Download
2014
Tezcaner, Ayşen
Keskin, Dilek Esra
Atila, Deniz
Ataol, Sibel
Kemik doku mühendisliği için geliştirilecek taşıyıcılarda aranan temel özellikler, kemik doku rejenerasyonu hızlandırabilecek, osteokondüktif ve osteoindüktif özellikleri barındıran, yeterli mekanik desteği sağlayan ve aynı zamanda biyobozunurluk özelliğini de içeren taşıyıcıların geliştirilmesi gelmektedir. Projede Glucanoacetobacter xylinum tarafından üretilmiş ve saflaştırılmış bakteriyel selüloz ve ticari pullulan polisakkaridlerinin birlikte elektroeğirilerek üç boyutlu ve gözenekli taşıyıcılar geliştirilmesi ve karakterize edilmesi amaçlanmıştır. BS’un PULL ile birlikte elektroeğrilebilmesi için çözücü sistem olarak DMA/DMSO/NMMO belirlenmiştir. BS/PULL hücre taşıyıcılar 50/50 oranında %10-14 polimer konsantrasyonuna sahip DMAc/DMSO/NMMO 1:1:2 hacimsel oranlı çözücü sistemi içinde, 20 kV elektriksel voltaj, 12 cm uzaklık ve 1 ml/saat akış hızı parametreleri ile üretilmiştir. Polimer konsantrasyonu arttıkça fiber morfolojisinin iyileştiği ve boncuksu yapıların oluşumunun azaldığı gözlemlenmiştir. Ancak elde edilen fiberlerin çaplarının, ticari SA ile hazırlanan SA/PULL yapılarında gözlenlenen fiber çaplarından çok küçük olduğu gözlenmiştir. Ancak elde edilen BS/PULL taşıyıcıların çapraz bağlaması başarılı sonuç alınamamıştır. Bu nedenle yapıya fibroin eklenmiştir. Fibroin mekanik dayanımı yüksek bir fibröz proteindir. BS ve PULL fibroinin ile kovanent bağ oluşturulabilmesi için iki polisakkarid periodat ile okside edilerek 2,3 karbonil grupları oluşturulmuştur. 1. gün sonunda çapraz bağlanmış BS/PULL/FIB taşıyıcılarda %22 kütle kaybı gözlenmiştir. Yapısal bütünlüğünün daha iyi korunması için periodat konsantrasyonu arttırılması önerilmektedir. Bu sayede glutaraldehid ile çapraz bağlanması daha başarılı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca taramalı elektron mikroskobi incelemelerde hazırlanan BS/PULL/FIB taşıyıcıların gözenekli olmayan ve fiberlerin birbirini yapıştığı yapılar olduğu gözlenmiştir. Bunun da elektroeğirme sırasında ıslanma olduğunu ve etanol içinde kalan çözücülerin fiberleri birbirine yapıştırdığı gözlenmiştir. Bunun da çözücü sisteminde su oranın yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çözücü sistem içinde bulunan komponentlerinden suyun oranın azaltılması sorunu çözeceği düşünülmektedir. Proje sonucunda proje ekibi bakteriyel seluloz üretimi ve işlenmesi, elektroeğirme yöntemiyle nanofibröz BS/PULL taşıyıcılar hazırlanmasında deneyim ve bilgi sahibi olmuştur.
Citation Formats
A. Tezcaner, D. E. Keskin, D. Atila, and S. Ataol, “Kemik doku mühendisliğine yönelik elektroeğirilmiş bakteriyel selüloz temelli hücre taşıyıcılar,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNMk1UVTE.