Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi

Download
2017
Kilercioğlu, Mete
Özel, Barış
Alaçık, İrem
Dağ, Damla
Güner, Selen
Öztop, Halil Mecit
Kırtıl, Emrah
Lipozomlar hem hidrofobik hem de hidrofilik bileşiklerin kapsüle edilmesi amaçlı farmasötik, kişisel bakım, kimya ve gıda endüstrisinde kullanılan, polar yapılar içeren iki tabakalı küresel yağ kesecikleridir. Bu yapılardan oluşan enkapsülasyon sistemlerinin biyo-uyumlu, biyobozunur olmaları, toksik etkilerinin olmaması ve istenildiğinde kapsüllenmiş maddeyi salabilmesi özellikleri bu sistemleri birçok yönden avantajlı kılmaktadır. Ayrıca, polimer bazlı enkapsülasyon sistemleri ile karşılaştırıldığında, kullanıldığı ortamın viskozite değerini ve tekstürel özelliklerini fazla değiştirmemesi de diğer avantajlarıdır. Lipozom elde etmek için kullanılan polar yağların doğadaki başlıca kaynakları; yumurta ve soya lesitinidir. Bu çalışmada, bu iki kaynaktan elde edilen lesitinlerden hazırlanan lipozomlar hazırlanmış, soya lesiti ile hazırlananların dayanıklılıkları fazla olduğundan bu lipozomların içerisine antioksidan aktivite gösteren fenolik bileşikler kapsüle edilerek, yağ oksidasyonunu engellemek üzere kullanılacak sprey bir ürün elde edilmiştir. Sprey uygulama için oksidasyona hassas bir gıda olan fındık seçilmiştir. Elde edilen ürün, tamamen doğal kaynaklar kullanılarak üretildiği içinuygulandığı gıdaya herhangi bir kimyasal eklenti söz konusu olmamıştır. Sprey ürün geliştirme çalışmaları çerçevesinde öncelikli olarak lipozom sistemlerinin karakterizasyonu yapılmış ve ürününün dayanıklılığı incelenmiştir. Son aşamada elde edilen ürünler fındık üzerine uygulanarak, fındıkların duyusal özellikleri incelenmiştir. Ürünün karakterizasyonu ve fiziksel dayanıklılığın ölçülmesi için tahribatsız bir ölçme tekniği olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) , NMR Relaksometre başlıca metotlar olarak kullanılmış ancak NMR Relaksometre tekniğinin fiziksel özelliklerle daha iyi bir şekilde ilişkilendirildiği görülmüştür. Aynı zamanda karakterizasyon amaçlı, parçacık boyu analizi, zeta potansiyel, ışık mikroskopu teknikleri de kullanılmıştır. Lipozom sistemlerinin kimyasal dayanıklılık testleri için içsel oksidasyonunu ölçmek amacıyla hidroperoksit ölçümleri spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiş, yeşil çay özütülü lipozomlar için antioksidan, fenolik madde miktarı tayinleri de yapılmıştır. Lipozomların dayanıklılıklarını güçlendirmek için biyopolimer kullanarak kaplama da yapılmış ancak kaplamasız lipozomlara göre dayanıklılıkta ciddi bir fark gözlenmemiştir.

Suggestions

Ekstrüzyon işleminin fonksiyonel bileşenlere etkisi
Şensoy, İlkay(2016-12-31)
Meyve-sebze yan ürünleri antioksidan, lif ve fitokimyasallar açısından zengin gıda malzemeleridir. Ekstrüzyon da sebze ve meyve işleme yan ürünleri eklenmiş tüketilmeye hazır gıda üretimine oldukça uygun bir teknolojidir. Bu araştırmada sebze işleme endüstrisinin yan ürünü olan enginar yaprağı fonksiyonel bir bileşen olarak ekstrüde ürünlere eklenerek işlem öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek analizler ile ekstrüzyon işleminin belirlenecek olan biyoaktif bileşenlere etkisi ile antioksidan aktivites...
Fındık Meyvesinden Kefir Üretim Olanaklarının Araştırılması
Mert, Behiç; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Doğal ortamlarında fındık ve benzeri meyvelerde yağ oleosom adı verilen damlacıklar halinde depolanır. Bu damlacıkların su ve mekanik kuvvet uygulanarak özütlenmesi sonucunda hayvansal süte benzeyen emülsiyonlar elde edilebilir. Söz konusu oleosomlar oleosin adı verilen doğal emülgatör proteinler ile çevrelenmiştir. Oleosin proteinleri aynı zaman yağ damlacıklarını dış etkenlerden, oksidasyon gibi, korur. Önerilen proje kapsamında ülkemiz için çok önemli tarımsal bir ürün olan fındıktan oleosomların özütlen...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella izolatının karakterizasyonu yapılacak ve bu örnekler daha sonra kümelere ayrılıp analiz edilecektir. Projede kullanılacak izolatlar Türkiye’nin farklı illerinde atık su örneklerinden toplanmıştır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek sonuçlar laboratuvarımızın databankasında kayıtlı olan ön...
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a. Yüksek hidrostatik basınç altında elde edilen polimerin incelenmesi ve karakterizasyonub. Yüksek basınç tekniğinin polimerlerin reolojik yapısı üzerindeki etkisi c. Elde edilen bitkisel ve hayvansal kökenli jel yapılarının kıyaslanması ve parametrelerinin analiz edilmesid. Reolojik yapıl...
Citation Formats
M. Kilercioğlu et al., “Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjek9UYzM.