Mikroorganizmalar ve güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten biyoproseslerin geliştirilmesi

Download
1999
Eroğlu, İnci
Yücel, Ayşe Meral
Gündüz, Ufuk
Turker, Lemi
Sediroğlu, Vedat
Aslan, Kadir
Gürkan, Beklan
El-bashiti, Tarık
Bu araştırmada güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten proseslerin geliştirilmesi amacıyla üç değişik biyosistem üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistemlerden ilki için Rhodobacter sphéroïdes O.U.001 ile su ceketli bir kolon fotobiyoreaktöründe hidrojen üretimi koşullanmn incelenmesine yönelik olarak yapılan deneylerde seyreltme hızı, besiyeri miktan ve kompozisyonu değiştirilerek bu parametrelerin fotobiyorektörün uzun süre çalışmasına olan etkileri denenmiştir. İkinci kısımda en yüksek bacteriorhodopsin - retinal bir protein - ihtiva eden Halobacteriım Halobinm susunun en uygun üreme koşullan incelenmiştir. Araştırmanın üçüncü kısmında ise tuz çözeltisinde fotoelektokimyasal yöntemle hidrojen elde edilmesine bacteriorhodopsin proteinin herhangi bir katkısı olup olmadığı incelenmiştir.

Suggestions

Güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretimine yönelik bir biyoreaktörün tasarımı ve geliştirilmesi
Eroğlu, İnci; Aydemir, Adnan; Yücel, Ayşe Meral; Gündüz, Ufuk; Turker, Lemi; Sediroğlu, Vedat; Kaya, Banu(1996)
Bu araştırmada güneş enerjisi ile hidrojen gazı üretilmesi amacı ile üç değişik biyosistcm üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistcmlcr ; Rhodobacter sphaeroides O.U.001 (DSM 6854) ile hidrojen üretimi, Hatobacterium halobium S9 ve E.coti (DSM 1576) ikili sistemilerî ile hidrojen üretimi ve Halobacterium halobium S9 ve indirgeyici elektrot ile elektrokimyasal yöntemle hidrojen üretimidir. Her bir biyosistem için uygun biyorcaktörlcr tasarlanmış ve kurulmuştur. Rhodobacter sphaeroides O.U.001 ile anaerobîk koşul...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Alternative surface texturing, passivation and charge selective contacts for crystalline silicon solar cells
Sarıgül Duman, Elif; Turan, Raşit; Yerci, Selçuk; Department of Micro and Nanotechnology (2022-9-2)
This study focuses on realizing three crucial steps in silicon solar cell manufacturing by utilizing alternative methods. Black silicon is of interest as an alternative surface texturing method for achieving enhanced light trapping and reduced reflection of the crystalline silicon solar cell. Black silicon fabrication via the inductively coupled plasma reactive ion etching method and the feasibility of black silicon solar cells were investigated. Reduced optical reflectance was achieved with a total weighte...
Hidrotermal yöntemle üretilen çinko oksit nanoteller ile ışık yayan diyotların geliştirilmesi
Aksoy, Burcu; Turan, Raşit; Dericioğlu, F. Arcan; Ünalan, Emre H.; Akgün, Can Mehmet; Afal, Ayşegül; Ateş, Selen Elif(2012)
Bu çalışmanın amacı hidrotermal yöntemle üretilen ZnO nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı ve de verimli LED’ leri geliştirmektir. Çalışma genel olarak ZnO nanotellerin üretim parametrelerinin belirlenmesi, üretim aşamasında aşılanması ve üretilen nanotellerin p-tipi yarıiletken polimerlerle kompozit oluşturarak makro boyutta LED üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu proje kapsamında ilk etapta nanotel üretimindeki hidrotermal büy...
Elektrodeoksidasyon ve erimiş tuz elektrolizi metotlarının intermetalik ve/veya alaşım üretmek için birleştirilmesi
Karakaya, İshak; Erdoğan, Metehan (2014-1-14)
Bu buluş, erimiş tuz elektrolizi ve elektrodeoksidasyon tekniklerini birleştirerek, intermetalik (metaller arası) bileşik ve/veya alaşım oluşturmayla ilgilidir. Daha özelde; intermetalik ve/veya alaşımın en az bir bileşeni, oksidinden veya başka bir bileşiğinden, oksijen veya başka bir metalik olmayan safsızlığın atılmasıyla elde edilmelidir. Benzer şekilde; intermetalik ve/veya alaşımın en az bir bileşeni, hedeflenen intermetalik bileşik ya da alaşımı oluşturmak üzere, erimiş tuz elektrolitlerinden, klasik...
Citation Formats
İ. Eroğlu et al., “Mikroorganizmalar ve güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten biyoproseslerin geliştirilmesi,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpRME16TT0.