Hide/Show Apps

Panel ısıtma sistemlerinin modellenmesi ve bir standard tasarım algoritmasının geliştirilmesi

1993
Kılkış, B. İ.
Sağer, Selçuk S.
Uludağ, Mahmut
Sapçı, Meriç
Yapılarda panel ısıtma, yeni, yenilenebilir ve atık enerji kaynaklarının, daha yaygın, etkin ve verimli kullanılmasına büyük ölçüde imkan sağlayan bir sistemdir. Panel ısıtmaya özgü termo-fiziksel konfor koşullan sayesinde ısıtma yüklerinde de önemli ölçüde bir azalma ve enerji tasarrufu söz konusudur. Bu nedenlerle panel ısıtma, ilk yatmm maliyetlerinden işletme maliyetlerine ve enerji tüketimine uzanan ekonomik perspektif içersinde, ulusal ve evrensel enerji tasarrufu ile çevre sorunlannın hafifletilmesinde giderek önemli bir seçenek halini almaktadır. Bilinen bütün bu avantajlara ve uygulamalardaki olumlu gözlemlere karşın, uluslararası platform da dahil olmak üzere Ülkemizde panel ısıtmaya özgün tasanm yöntem ve yaklaşımlan yeterince incelenmemiş ve sistem tasarımı ve analizi belirli bir sistematiğe kavuşturulmamış idi. Bu çalışmada uluslararası düzeyde ve bilimsel bir yaklaşımla, bir analitik model ve bilgisayar yardımı ile tasanma yönelik bir algoritma hazırlanmıştır. Bu çalışmalar ASHRAE ve ISO kuruluşlanna da yansıtılmıştır. Aynca iki adet zorunlu TSE standardı hazırlanmış, bu kapsamda, panel ısıtmaya özgü ısı yükü hesap yöntemi de geliştirilmiştir. Aynca panel soğutma konusunda da çalışmalar yapılmıştır.