Panel ısıtma sistemlerinin modellenmesi ve bir standard tasarım algoritmasının geliştirilmesi

Download
1993
Kılkış, B. İ.
Sağer, Selçuk S.
Uludağ, Mahmut
Sapçı, Meriç
Yapılarda panel ısıtma, yeni, yenilenebilir ve atık enerji kaynaklarının, daha yaygın, etkin ve verimli kullanılmasına büyük ölçüde imkan sağlayan bir sistemdir. Panel ısıtmaya özgü termo-fiziksel konfor koşullan sayesinde ısıtma yüklerinde de önemli ölçüde bir azalma ve enerji tasarrufu söz konusudur. Bu nedenlerle panel ısıtma, ilk yatmm maliyetlerinden işletme maliyetlerine ve enerji tüketimine uzanan ekonomik perspektif içersinde, ulusal ve evrensel enerji tasarrufu ile çevre sorunlannın hafifletilmesinde giderek önemli bir seçenek halini almaktadır. Bilinen bütün bu avantajlara ve uygulamalardaki olumlu gözlemlere karşın, uluslararası platform da dahil olmak üzere Ülkemizde panel ısıtmaya özgün tasanm yöntem ve yaklaşımlan yeterince incelenmemiş ve sistem tasarımı ve analizi belirli bir sistematiğe kavuşturulmamış idi. Bu çalışmada uluslararası düzeyde ve bilimsel bir yaklaşımla, bir analitik model ve bilgisayar yardımı ile tasanma yönelik bir algoritma hazırlanmıştır. Bu çalışmalar ASHRAE ve ISO kuruluşlanna da yansıtılmıştır. Aynca iki adet zorunlu TSE standardı hazırlanmış, bu kapsamda, panel ısıtmaya özgü ısı yükü hesap yöntemi de geliştirilmiştir. Aynca panel soğutma konusunda da çalışmalar yapılmıştır.

Suggestions

Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Kuvvet-Geri-Beslemeli Haptik Cihazlar için Döner Manyetoreolojik Sönümleyici Geliştirilmesi
Taşcıoğlu, Yiğit; Konukseven, Erhan İlhan(2016)
Haptik arayüzlerde şeffaflığı azaltmadan empedans genişliğini arttırmak için akademikliteratürde en çok başvurulan yöntem, elektrik motorlarının sönümleyici ve fren gibi pasifcihazlarla birlikte kullanımıdır. Bu cihazların motorlara sadece büyük empedanslargerçeklenirken destek olmaları, küçük empedanslarda ise olabildiğince şeffaf olmalarıgerekmektedir. Bu amaç için tasarlanacak bir cihazın yüksek tork üretmesi, hafif ve küçükboyutlu olması, elektronik olarak kontrol edilebilmesi ve hızlı tepki vermesi ger...
Uzaktan Kullanıcı Etkileşimli Yarı-Otonom İnsansız Kara Aracı Platformu
Ölmez, Hasan; Lahroodı, Mahmood; Gönüllü, Kasım Muhammet; Koku, Ahmet Buğra; Konukseven, Erhan İlhan; Hacınecipoğlu, Akif; Nazarabad, Mohamadi Yaser; Özütemiz, Buğra Kadri; Ghazıanı, Matin(2014)
İnsansız kara araçları (İKA) günümüzde devriye, sınır gözetleme, yasadışı sınır ihlallerini tespit etme, gözlem ve keşif yapma, hedef belirleme, arazi ve ortam haritalandırılması, faydalı yük iletimi, bomba imha, arama kurtarma ve toksik maddelerin tespiti ve taşınması gibi insanlar için zor ve tehlikeli görevlerde kullanılmaya başlanmıştır. Geçmiş senelerde bölümümüzde de İKA çalışmaları başlatılmış olup, bu proje öncesinde arazi şartlarında çalışmak üzere tasarlanmış bir İKA’nın üretimi tamamlanmıştır. Ge...
Araç Takip Sistemi Verilerini Kullanarak Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar için Enerji Yönetim Sistemi Algoritmalarının Optimizasyonu ve Ticari/Kamusal Kullanıma Yönelik Motorlu Taşıtlar için Optimal Hibritleştirme Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Başlamışlı, Çağlar Selahattin; Testik, Caner Murat; Köprübaşı, Kerem(2019)
Bir yandan toplu tasımada kullanılan sehir içi otobüsler ve servisler, öte yandan her gün yüzkilometrenin üzerinde yol kateden çöp kamyonları ve kurye araçları çok miktarda yakıttüketmektedir. Bu proje kapsamında, Ankara içinde yolcu tasımacılıgında görev yapanbelediye otobüsleri üzerinden yogun veri toplama ve simülasyon faaliyetlerini içerenanalizlerin sonuçlarına dayanarak, belediyelerin ve Ulastırma Bakanlıgı?nın gelecekte içtenyanmalı motora sahip tasıtlar yerine elektrikli ve/veya hibrit tasıtların ku...
Bilgisayar destekli motor tasarımı
Bayka, Demir(1994)
Bu projede bilgisayar destekli motor tasarımı için gerekli modüler paket yazılımların geliştirilmesi için iki aşamalı bir çalışma yapıldı. Birinci aşamada Diesel ve benzınli motorların termodinamik çevrimlerinin sımülasyonu için yazılımlar geliştirilmiştir. İkinci aşamada da, motor parçalarının tasarımı için, birinci aşamadaki programlarla entegre olarak çalışan ve sonlu elemanlar tekniğini kullanan bir yazılım hazırlandı. Termodinamik çevrimlerin sımülasyonu için hazırlanmış olan programların içindeki yanm...
Citation Formats
B. İ. Kılkış, S. S. Sağer, M. Uludağ, and M. Sapçı, “Panel ısıtma sistemlerinin modellenmesi ve bir standard tasarım algoritmasının geliştirilmesi,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNU1qST0.