Laktik starter suşlarında ribotipleme (Ribotyping) ve veri tabanı oluşturulması

Download
2002
Başağa, Hüveyda
Öğel, Zümrüt
Gürakan, Candan
Dede, Filiz
Bu çalışmanın amacı Lactobacillus plantarum suşlarının tanımlanmasında PCR ribotipleme yönteminin uygulanabilirliğini araştırmaktır. Alternatif bir yöntem olarak RAPD de kullanılmıştır. PCR ribotipleme 16S-23S rRNA genleri arasındaki bölgede bulunan farklılıkları esas alan bir moleküler tanımlama yöntemidir ve primer çifti bu korunmuş bölgeler kullanılarak tasarlanır. Buna karşın RAPD'de dizilimi rastgele seçilmiş kısa oligonükleotitler kullanılır. Sonuç olarak, RAPD'nin Lactobacillus'ları suş seviyesinde ayırt edebildiği görülmüştür. Ancak, PCR ribotiplemenin Lactobacillus türlerini ayırt etmede etkili olmadığı görülmüştür.

Suggestions

Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella izolatının karakterizasyonu yapılacak ve bu örnekler daha sonra kümelere ayrılıp analiz edilecektir. Projede kullanılacak izolatlar Türkiye’nin farklı illerinde atık su örneklerinden toplanmıştır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek sonuçlar laboratuvarımızın databankasında kayıtlı olan ön...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Öztürk, Eylül(2017-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro-molekülleri modellemek için karbonhidrat grubundan nişasta, protein grubundan ise selülaz enzimi seçilmiştir. Bu projenin hedefleri;- Kullanılacak selülaz enziminin, selüloz ve modifiye nişasta örneklerinin yapı karakterizasyonunun yapılması,- Modifiye nişasta, selülaz enziminin farklı ba...
PCR tekniği ile bakteriosin geni amplifikasyonu
Gürakan, Candan; Çataloluk, Osman(1998)
Bu çalışmada öncelikle PCR yöntemi ile bakteriosin genine ulaşılabilirlik araştırılmıştır. Birçok primerin kullanıldığı deneylerde Lactobacillus suşlan bakteriosin üreticisi olarak incelenmiştir. Listeria monositojenes üzerinde etkili Laktobasillus susu bu çalışmanın devamında kullanılmak üzere seçilmiştir. Bakteriosinin amino asit sıralamasına göre primerler sentezlenmiş ve bakteriosin geni fragmantmı amplifıye etmek için kullanılmıştır. Bu organizmanın bakteriosin geni düz ve ters polimeraz zincir reaksiy...
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a. Yüksek hidrostatik basınç altında elde edilen polimerin incelenmesi ve karakterizasyonub. Yüksek basınç tekniğinin polimerlerin reolojik yapısı üzerindeki etkisi c. Elde edilen bitkisel ve hayvansal kökenli jel yapılarının kıyaslanması ve parametrelerinin analiz edilmesid. Reolojik yapıl...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Citation Formats
H. Başağa, Z. Öğel, C. Gürakan, and F. Dede, “Laktik starter suşlarında ribotipleme (Ribotyping) ve veri tabanı oluşturulması,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpJeQ.