Kavramsal Hidrolojik Model ile Hidrolojik Döngü Parametrelerinin Elde Edilmesi

2019-09-01
Akyürek, Sevda Zuhal
Coşar, Ahmet
Kentel Erdoğan, Elçin
Başaran, Adnan
Merzi, Nuri
Yakut, Murat
Dağdeviren, Murat
Yıldız, Özlem
Yanmaz, Ali Melih
Demir, İsmail
Aksu, Hakan
Bınley, Andrew
Selek, Zeliha
Yerüstü ve yeraltı su kaynakları potansiyelinin mekansal ve zamansal değişiminin havza bazında belirlenebilmesi için su bütçesi bileşenlerinin doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hidrolojik döngüde yer alan yağış, terleme/buharlaşma, sızma/beslenme, suyun yüzeyde hareketinin mekansal ve zamansal olarak modellenmesi hidrolojik modeller ile mümkün olmaktadır. Hidrolojik modeller fiziksel bazlı, kavramsal ve ampirik olmak üzere üç guruba ayrılmaktadır. Ülkemizde bu kapsamda yapılan çalışmalarda genel olarak istatistiksel yöntemler ya da amprik eşitliklere dayanan Avrupa veya Amerikada geliştirilmiş yaklaşımlar kullanılarak yerel şartların modelin geliştirildiği ülke şartlarına benzerlik gösterdiği kabul edilerek yerüstü ve yeraltısu potansiyeli hesaplanmaktadır. Ülkemizin zor topoğrafik koşulları dikkate alındığında hidrolojik döngüde gerekli bileşenlerin modellenmesinde kullanılabilecek gözlemlerin yetersizliği ve ölçülebilen değerlerin doğruluğu modelleme sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Bu raporda TUBITAK SU0301 - Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme çağrısı kapsamında desteklenen 115Y041 nolu projede kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Bu proje kapsamında Türkiye?de ilk defa Kozmik ışın sensörü ile toprak nemi sürekli olarak izlenmiştir, eddy akı kulesi ile terleme buharlaşma miktarı doğal alan için hesaplanmıştır ve havza karakterizasyonunda hidrojeofizik yöntemleri kullanılmıştır. Kozmik ışın sensörü ile elde edilen toprak nem değerlerinin uydu toprak nem ürünlerinin doğrulaması için oldukça faydalı olduğu belirlenmiştir. Eddy akı kulesi ile elde edilen terleme-buharlaşma değerleri ile toprak nem değerleri arasındaki ilişki hidrolojik modelleme açısından incelenmiştir. Bu kapsamda Adana-Çakıt test havzasında kurulan hidrometeorolojik ölçümler ve bu ölçümlerin hidrolojik modellemedeki önemi detaylı olarak anlatılmaktadır. Havzada başlatılan ölçümlerin sürekliliğinin sağlanması, havzanın Kritik Havza Izleme (CZO) alanına dönüştürülmesi ve Türkiye?deki hidrolojik çalışmalar için bunun önemi tartışılmaktadır

Suggestions

Farklı bitki transformasyon vektörlerinin hazırlanması ve protoplast ve agrobacterium sistemlerinde denenmesi
Yücel, Ayşe Meral; Saldamlı, Meltem; İnci, Füsun; Öktem, Hüseyin Avni(2000)
Bu projede bitkilerin genetik transformasyonunda kullanılan teknikler arasında, en yaygın olarak uygulananları olan Agrobacterium ve direkt gen aktarım sistemlerinde kullanılabilir nitelikli bitki transformasyon vektörlerinin konstrüksiyonu ve oluşturulan vektörlerin işlerlilikleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Agrobacterium sisteminde optimizasyon amaçlı çalışmalarda kullanılabilecek nitelikte ve GUS raportör geni ve fosfinotrisin (PPT) bazlı total herbisit direnci sağlayan bar veya kanamisin direnci s...
Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2018-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır, fakat bu esnada dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması gibi nedenler ile dizel yakıtı hidrojen ...
Üçlü Eşleştirme Yöntemi ile Uydu ve Hidrolojik Model Kaynaklı Toprak Nemi Değerlerinin Hata Oranlarının Bulunması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-06-01)
Toprak neminin iklim, taşkın, kuraklık ve rekolte gibi birçok çalışmada çok kritik bir öneme sahip olmasına karşın, toprak nemi ile alakalı çalışmalar ülkemizde çok kısıtlı kalmıştır. Hidrolojik model ve uydu verisi gibi değişik kaynaklardan elde edilen toprak nemi değerlerinin birleştirilerek daha iyi veri elde edilmesi, ancak bu verilerin hata oranlarının belirlenmesi ile mümkündür. Toprak nemi son yıllarda bilhassa hidroloji kaynaklı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Buna karşın üçlü eşleştirme tek...
Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
Nikel – Tungsten Karbür (Ni - WC) Nanokompozitlerin Elektrodepozisyonu
Eroğlu Pala, Damla; Çolak, Ali Mete(2017-12-31)
Nikel – tungsten karbür (Ni-WC) kompozitler gösterdikleri yüksek mekanik ve tribolojik özellikler sayesinde otomotiv ve hava-uzay endüstrilerinde ihtiyaç duyulan sürtünmeye dayanıklı metal kaplamalar için büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı sürtünme ve aşınmaya dayanıklı metal kaplamalar için Ni-WC nanokompozitlerin dispersant eşliğinde Watts banyosundan elektrodepozisyonunu karakterize etmektir. Ni-WC elektrodepozisyonu dispersant tipi (anyonik/katyonik) ve dispersant elektrolit konsantrasyonuna...
Citation Formats
S. Z. Akyürek et al., “Kavramsal Hidrolojik Model ile Hidrolojik Döngü Parametrelerinin Elde Edilmesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95929.