Üstüniletken seramik oksitlerin üretimi ve karakterizasyonu

Download
1995
Güngören, Tufan
Özenbaş, Ahmet Macit
Tan, Cengiz
Çam, İbrahim
Projede üstüniletken özellik gösteren sistemlerden Y-esaslı seramik oksit bileşiklerinde kalsinasyon sıcaklığı, presleme basıncı, sinterleme sıcaklığı, soğuma hızı, katkı ilavesi (titanyum ve nikel) gibi üretim parametrelerinin üstüniletken fazın oluşumu üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Ti katkılı numunelerin kritik dönüşüm sıcaklığında fazla bir değişim olmamasına karşın, nikel ilavesi dönüşüm sıcaklığını düşürmüştür. Çalışmada ayrıca üstüniletken seramik oksit sistemler kalın film ve ince film halinde elde edilmişlerdir. Kalın filmler Y-Ba-Cu-0 ve Bi-Sr-Ca-Cu-O olmak üzere iki değişik üstüniletken sistemde çalışılmışlardır. Kalınlıkları 10-50 um arasında değişen bu filmler fırça ile değişik altlıklar (silisyum, kuvarz, $\alpha-Al_2O_3, ve Ca_3PO_4)_2$ üzerine sürülerek elde edilmiştir. Altlık ve film elemanlarının bütün denemelerde belli oranlarda tepkimeye girdiği gözlemlenmiştir. Y-Ba-Cu-0 üstüniletken ince filmler $YF_3, BaF_2$ ve Cu tozları kullanılarak dirençle buharlaştırma yöntemi ile elde edilmişlerdir. Bu işlem şurasında iki değişik kaplama yöntemi kulanılmıştır : karışık toz tekniği ve ardışık tabakasal kaplama tekniği. Altlık olarak polikristal $\alpha-Al_2O_3 ile MgO (100), LaAlO_3$ (100), ve $SrtiO_3$ (100) tek kristalleri kullanılmıştır. Çalışma süresince kaplama yöntemi, film kalınlığı, altlık tipi ve ısıl işlemin üstüniletken özellikler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Suggestions

Rheological characterization of tahin/pekmez (sesame paste/concentrated grape juice) blends
Arslan, Elif; Esin, Ali; Yener, Esra; Department of Food Engineering (2003)
The aim of this study was to determine the rheological properties of tahin/pekmez blends at different tahin concentrations (20-32%) and temperatures (35-65 C) by using a concentric cylinder rotational viscometer. Samples were sheared with seven different rotational speeds at an increasing order. The shear rates (0.75-63.9 s-1) were calculated by the Power-law Approximation method. Tahin/pekmez blends were found to exhibit non-Newtonian, shear thinning behavior at all temperatures and tahin concentrations. T...
Zemin özellikleri ile sismik yük süresi arasındaki etkileşimin sismik sıvılaşma potansiyeline etkisi
Çetin, Kemal Önder; Unutmaz, Berna(2003-05-01)
Bu projenin amacı mevcut sıvılaşma süre düzeltme bağıntılarında % 300 mertebelerine varan jelirsizliğin ortadan kaldırılması ve deprem süresinin (tekrarlı yük sayısının) aslında zemin özellikleri ile cuvvetli yer hareketi arasındaki etkileşimce belirlendiği gerçeğinin mevcut bağıntılara yansıtılması olarak tanımlanmıştır. Sadece deprem büyüklüğünün bir değişken olduğu mevcut süre düzeltme katsayıları geliştirilerek, zemin ve sismik sarsıntının özelliklerinin ve birbirleri ile etkileşimlerinin de (rijitlik, ...
The effect of SN content and isothermal transformation temperature on the mechanical properties of austempered ductile cast iron
Özcan, Alper; Atala, Haluk; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
In this study the effects of Sn content and isothermal transformation temperature on the ultimate tensile strength (UTS), elongation and hardness of austempered ductile cast iron (ADI) was investigated. To determine the possible effect of Sn on these properties the Sn content of standard GGG30, GGG40 and GGG50 materials were taken as reference, whose chemical compositions vary from 0,016 to 0,050% in terms of Sn. However the Sn content was increased to a maximum of 0,26% for investigating the effect of Sn o...
Yeni bir membran ile ultrafiltrasyon uygulaması peyniraltı suyunun işletim değişkenlerinin etkisi
Tinçer, Teoman; Tosun, İsmail; Akman, Nuray; Akay, Galip; Genç, Ayten(1996)
Peynirallı suyunu ultrafiltrasyonunda besi konsantragyonu, basınç çapraz akış hızı, membran gözenek büyüklüğü ve polyhipe membranın yüzey modifikasyonu gibi işletim değinenlerinin yatışkaa koşullardaki akı ve geri çevirme oranına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Geçirgenlik akısı zamana karşı ölçülmüş ve süzüntüdeki protein miktarı hesaplanmıştır. Gözenek büyüklüğü 0.1, 0.2, 0.45 $\mu$ m olan membranların yatışkan akı değerlerinin birbirine çok yakın olduğu, fakat gözenek büyüklüğü 0,025 $\mu$ m ola...
RU ESASLI KATALİZÖRLERİN DESTEK MALZEMELERİNİN YÜZEY ASİTLİK KARAKTERİSTİKLERİNİN AMONYAK SENTEZ REAKSİYONU HIZINA ETKİSİ
Üner, Deniz(2018-12-31)
Bu projenin amacı, yüzey asitlik değerleri (asidik, bazik, nötr) farklı olan destek malzemeler kullanılarak sentezlenmiş rutenyum (Ru) metali esaslı katalizörlerin, amonyak sentez reaksiyonuna etkisini incelemektir. Proje kapsamında farklı destek malzemeler kullanılarak hazırlanmış olan Ru esaslı katalizörler ile amonyak sentez reaksiyon hızları, bakır-amonyak kompleksleşmesi reaksiyonunun UV-Vis spektrofotometresi ile takip edilmesi ile ölçülmesi planlanmaktadır.
Citation Formats
T. Güngören, A. M. Özenbaş, C. Tan, and İ. Çam, “Üstüniletken seramik oksitlerin üretimi ve karakterizasyonu,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVeE1EQT0.