Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları

Download
2017
Çakır, Polat Sıdıka
Doğan, Özdemir
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen bu katalizörler içerisinde en çokbilinenlere örnek olarak tiyoüre ve fosforik asit bileşikleri verilebilir. Grubumuz aziridinilfosfonatlar üzerine çalışmalar yapmış ve bu bileşiklerin rasemik formlarını sentezleyerekbiyolojik aktivitelerini çalışmıştır. Bu proje kapsamında kiral aziridinil fosfonatlar sentezlenerekbiyolojik aktiviteleri ölçülmüştür. Sonrasında bu bileşikler hidroliz edilerek fosfonik asittürevlerine dönüştürülmüş ve organokatalizör etkileri araştırılmıştır. Organokatalitik olarakazometin ylidlerin 1,3-dipolar halkasal katılma tepkimesiyle pirolidin sentezi, iminlereorganokatalitik indol katılması tepkimesi, iminlere organokatalitik N-metilpirol katılmasıtepkimesi, indol bileşiğinin nitrostirene organokatalitik enenatioseçici katılması tepkimeleriçalışılmıştır. Bu tepkimelerin her biri farklı koşullarda denenmiş ancak literatürde ilk kezsentezlenen aziridinil fosfonik asitlerin organokatalitik olarak denemesi yapılan tepkimelerdeçok düşük enantioseçicilik sağladıkları görülmüştür.

Suggestions

Yeni bir yöntemle 3,4-Dihidro-2H-2-Piranon (Alfa-Piron) türevlerinin sentezlenmesi
Tarhan, Okan; Polat, Sıdıka(1998)
Alfa-pironlar biyolojik aktiviteye sahip doğal ürünlerin yapısında bulunan önemli maddelerdir. Özellikle Kardiak aktif steroidlerin ve aynı zamanda bufodienolidlerin yapılarında da bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, değişik alfa, beta- doymamış ketonlar, mangez (III) asetatın 3kloropropiyonik asitle olan reaksiyonuyla alfa-pozisyonunda kloro-açillendirilmiştir. Daha sonra bu bileşikler Arbuzov reaksiyonu ile fosfonatlarına dönüştürülmüş, Horner-Emmons reaksiyonuyla da istenilen alfa-piron türevini içeren bileş...
Polikaprolakton Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Hacaloğlu, Jale(2018)
Bu çalışmada organik düzenleyici kullanılarak modifiye edilmiş Kloisit 30B, C30B, ve Kloisit15A, C15A içeren polikaprolakton, PCL, nanokompozitleri, çeşitli miktarlarda benzendiboronik asit, BDBA, çinko borat, ZnB, ve borik asit, H3BO3 içeren polikaprolaktonkompozitleri ve hem nanokil hem de bor bileşikleri içeren PCL nanokompozitleri hem çözeltide hem de eriyikte harmanlama yöntemleri ile hazırlanmış ve örneklerin morfolojik ısıl vemekanik özellikleri saptanmıştır.
Karbon Dioksit İçeriği Zengin Sentez Gazından İki Fonksiyonlu Katalizör Sistemleriyle Dimetil Eter-Metanol Üretimi
Oktar, Nuray; Doğu, Timur; Doğu, Gülşen; Sezgi, Naime Aslı(2018)
TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yürütülen çalışmamızın amacı; CO2 içerikli sentezgazından alternatif yakıt özelliğine sahip temiz ve sürdürebilir enerji kaynağı olan dimetil eterve metanolun doğrudan üretimidir. Proje kapsamında öncelikle ticari metanol sentezkatalizörü HifuelR-120 ve farklı molar oranlarında birlikte çöktürme yöntemiyle (Cu/ZnO/Al2O3ve Cu/ZnO/ZrO2) hazırlanan katalizörlerin aktivite testleri gerçekleştirilmiştir. En yüksek COdönüşümü ticari HifuelR-120 katalizörü ile (%6) elde edilirken en...
Yeni Heterosiklik Sistemlerin Altın Tuzları ve İyotKatalizörlüğünde Aminoalkinlerden Çıkarak Heterosiklizasyon Yöntemi ile Tasarımı
Hoplamaz, Emre; Yenice, Işıl; Öztürk, Başak Uğur; Balcı, Metin; Ceyhan, Selin; Taşkaya Aslan, Sultan; Özer, Sinem Merve(2015)
Heterosiklik bileşikler, iskelet yapısında bir veya birden fazla karbon atomunun farklı bir atom ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir. Özellikle azot atomu içeren heterosiklik bileşikler, doğal ürünlerin ve ilaçların yapısında yaygın bir şekilde bulunduklarından çok önemlidirler. Karbon ile bir heteroatom arasında oluşan bir bağ sonucunda halkalı bir yapıyı oluşturan tepkimeler genel olarak heterosiklik bileşiklerin sentezine uygulanan en önemli yöntemdir. Özellikle azot içeren bir fonksiyonel ...
Atık organik maddelerin arıtımı için kullanılan foto-katalizörlerdeki katkı maddelerinin etkileşim mekanizmalarının araştırılması
Üner, Deniz Özbay; Özbek, Serhan; Tapan, Alper N.(1999)
Bu projenin amacı, fotokatalizör olarak kullanılan $TiO_2$'nin etkinliğini artırdığı bilinen Pt katkı maddesinin oksit yüzey ile olan etkileşim mekanizmalarını incelemektir. Bu amaçla, Pt'nin $TiO_2$ üzerindeki oksijen adsorplanması ve benzenin fotokatalitik oksidasyonu reaksiyonu incelenmiştir. Bu ölçümleri yapabilecek düzenekler laboratuvarımızda kurulmuştur. Adsorplanma düzeneğinde, değişik oranda Pt içeren ve saf $TiO_2$ üzerinde oksijen ye hidrojen adorplanma deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerin sonucu...
Citation Formats
P. S. Çakır and Ö. Doğan, “Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnME9EWTI.