Yeni Heterosiklik Sistemlerin Altın Tuzları ve İyotKatalizörlüğünde Aminoalkinlerden Çıkarak Heterosiklizasyon Yöntemi ile Tasarımı

Download
2015
Hoplamaz, Emre
Yenice, Işıl
Öztürk, Başak Uğur
Balcı, Metin
Ceyhan, Selin
Taşkaya Aslan, Sultan
Özer, Sinem Merve
Heterosiklik bileşikler, iskelet yapısında bir veya birden fazla karbon atomunun farklı bir atom ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir. Özellikle azot atomu içeren heterosiklik bileşikler, doğal ürünlerin ve ilaçların yapısında yaygın bir şekilde bulunduklarından çok önemlidirler. Karbon ile bir heteroatom arasında oluşan bir bağ sonucunda halkalı bir yapıyı oluşturan tepkimeler genel olarak heterosiklik bileşiklerin sentezine uygulanan en önemli yöntemdir. Özellikle azot içeren bir fonksiyonel grubun bir alken veya alkine intramoleküler katılması önemli sentetik stratejilerden biridir. Eğer reaktif fonksiyonel gruplar bir organometalik reaksiyon sonucu oluşturulmuşsa yeni heterosiklik iskeletler kolay bir şekilde sentezlenebilir. Bu tip tepkimelerde önde gelen altın katalizörleri önemli derecede rol oynarlar. Bu projenin amacı alkin siklizasyonunu temel reaksiyon alarak yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi için yeni yöntemlerin geliştirilmesidir. Bu çalışma kapsamında heteroaromatik bileşiklerden pirol ve indolden çıkarak bu bileşiklere başka heterosiklik bileşikler kenetlendi. Bunun için önce pirol ve indol azot atomlarına propargil grubu bağlandı. Azot atomuna komşu C-2 karbon atomuna ise aldehit, ester, oksim, hidrazon, ketoalkin gibi fonksiyonel gruplar takıldı. Halkalaşma tepkimesi bu fonksiyonel gruplarla propargil grubu arasında baz eşliğinde veya altın aktalizörlüğünde gerçekeştirildi. Böylece pirol ve indol halkalarına pirazol, pirazin, triazepin gibi heterosiklik bileşikler kenetlendi. Projenin bir diğer bölümünde pirol halkasının C-2 karbon atomuna pirol, pirazol ve indol gibi ikinci bir heterosiklik bileşik, azot atomuna ise propargil grubu bağlandı. Altın katalizörlüğünde veya baz eşliğinde yapılan siklizasyon tepkimeleri sonucunda üç farklı heterosiklik bileşiğin kenetlendiği yeni heterosiklik bileşikler sentezlendi. Bu yöntemler azot-atomu içeren yeni polisiklik heteroaromatik bileşiklerin sentezi için yeni bir kapı açmaktadır.

Suggestions

Yeni bir yöntemle 3,4-Dihidro-2H-2-Piranon (Alfa-Piron) türevlerinin sentezlenmesi
Tarhan, Okan; Polat, Sıdıka(1998)
Alfa-pironlar biyolojik aktiviteye sahip doğal ürünlerin yapısında bulunan önemli maddelerdir. Özellikle Kardiak aktif steroidlerin ve aynı zamanda bufodienolidlerin yapılarında da bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, değişik alfa, beta- doymamış ketonlar, mangez (III) asetatın 3kloropropiyonik asitle olan reaksiyonuyla alfa-pozisyonunda kloro-açillendirilmiştir. Daha sonra bu bileşikler Arbuzov reaksiyonu ile fosfonatlarına dönüştürülmüş, Horner-Emmons reaksiyonuyla da istenilen alfa-piron türevini içeren bileş...
Atık organik maddelerin arıtımı için kullanılan foto-katalizörlerdeki katkı maddelerinin etkileşim mekanizmalarının araştırılması
Üner, Deniz Özbay; Özbek, Serhan; Tapan, Alper N.(1999)
Bu projenin amacı, fotokatalizör olarak kullanılan $TiO_2$'nin etkinliğini artırdığı bilinen Pt katkı maddesinin oksit yüzey ile olan etkileşim mekanizmalarını incelemektir. Bu amaçla, Pt'nin $TiO_2$ üzerindeki oksijen adsorplanması ve benzenin fotokatalitik oksidasyonu reaksiyonu incelenmiştir. Bu ölçümleri yapabilecek düzenekler laboratuvarımızda kurulmuştur. Adsorplanma düzeneğinde, değişik oranda Pt içeren ve saf $TiO_2$ üzerinde oksijen ye hidrojen adorplanma deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerin sonucu...
Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
Supramoleküler kimya kullanarak kafes tipi organik yapıların tasarımı ve sentezi
Günbaş, Emrullah Görkem(2015-12-31)
Supramoleküler kimya kovalent bağlar dışında ikincil etkileşimlerden de yararlanarak kompleks yapıların sentezini olanaklı hale getirir. Bu proje kapsamında özgün küçük moleküllerin sentezi, hidrojen bağı etkileşimleri kullanılarak kompleks moleküler kafes yapılarına dönüştürülmesi ve bu yapıların net bir şekilde aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu bileşiklerin bu proje kapsamında öne sürülen yaklaşımla sentezi literatürde bir ilk olacaktır ve hidrojen bağı esaslı, akıllı tasarımın gücünü göstermek açısından...
Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması
Mercan, Pınar; Ataman, Osman Yavuz; Ertaş, Gülay; Dügencili, Başak; Taban, Süleyman; Yıldırım, Emrah(2015)
Arsenik ve selenyum metabolizmadaki rolleri nedeniyle araştırmacıların sürekli ilgisini çeken elementler olmuşlardır. Selenyum derişim düzeyine göre hem gerekli hem de toksik, arsenik ise toksik bir elementtir. Her iki element de türlendirme analizi açısından da ilgi odağıdır. Literatürde, bu iki elementin canlılarda antagonistik veya sinerjik etkileri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Proje kapsamında arsenik ve selenyumun eşzamanlı türlendirmesi için enzimatik özütleme ve HPLC-ICP-MS sistemi kullanarak an...
Citation Formats
E. Hoplamaz et al., “Yeni Heterosiklik Sistemlerin Altın Tuzları ve İyotKatalizörlüğünde Aminoalkinlerden Çıkarak Heterosiklizasyon Yöntemi ile Tasarımı,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjek1URXg.