Sayısal Görüntü İşlemeyle Jeoteknik Karot Loglama

Download
2019
Elmaslı sondajla elde edilen karotlar kaya kütlesini sınıflandırmak amacıyla jeoteknik olarakloglanır. Maden endüstrisinde yaygın olarak kullanılan RMR, Q ve GSI olmak üzere üç farklıkaya kütlesi sınıflandırma sistemi vardır. Bu sistemler her ne kadar birbirinden farklı olsalarda, sınıflandırma yapabilmek için benzer verilerin toplanmasına ihtiyaç duyarlar. Verilersondaj karotlarının kayaç dayanımı, süreksizlik aralıkları ve durumları, yer altı suyu durumuve gerilme durumu incelenerek elde edilir. Elde edilen veriler tahkimat gereksinimleri ya daelastik malzeme özelliklerinin tahminini sağlayan kaya kütlesini puanlandırmak amacıylakullanılır. Jeoteknik karot loglama, arazide karotlardaki süreksizlikleri inceleyip ölçerek ilgilikaya kütlesi sınıflandırma sistemleri tarafından ihtiyaç duyulan verileri elde etmek amacıylamanuel olarak yapılan uzun süren yorucu bir işlemdir. El ile yapılan bu işlem ölçeklenebilirdeğildir.Bu çalışma, kaya kütlesi sınıflandırma sistemleri tarafından ihtiyaç duyulan RQD, eklempürüzlülük katsayısı ve eklemler arası mesafe değerlerinin görüntü analizi yöntemlerikullanılarak otomatik olarak belirlenmesini ve sonuç olarak RMR, Q ve GSI puanlarınınhesaplanması kapsamaktadır. RQD değeri, karot sandığının fotoğrafının üç farklı açıdanfarklı ışık kaynakları altında çekilerek, oluşan gölgelerin analiz edilmesi ile karotlarınsegmentasyonu yapıldıktan sonra, karotların silindirik yüzeylerinin ve eklem yüzeylerininbelirlenmesi ve bu bilgiler kullanılarak eksen uzunluğunun hesaplanması yöntemiylebelirlenmiştir. Burada elde edilen bilgiler yardımıyla eklemler arasındaki mesafe deölçülmüştür. Eklem yüzeylerinin pürüzlülük katsayıları stereofotogrametri yöntemi kullanılarakölçülmüştür. Bu işlem için bir kamerayı kamera kaydırıcı üzerinde otomatik olarak milimetrikhassasiyette kaydıran ve otomatik olarak fotoğraf çekilmesini sağlayan bir sistemhazırlanmıştır.Busistemkullanılarakyanyanayerleştirilmişbirçokkarotunstereofotogrametri analizine uygun fotoğrafları çekilmiştir.Oluşturulan bu sistemler kullanılarak RQD ve eklemler arası mesafe değerleri maksimum %5hata payı ile, eklem pürüzlülük katsayısı ise 1,98 kök ortalama kare hatası ile bulunmuştur.Çalışmanın sonucunda, fotoğraflardan RMR, Q ve GSI değerlerini hesaplayan bir masaüstüyazılımı hazırlanmıştır.

Suggestions

Sürekli yenilme durumu için üç eksenli deney sistemi
Bozdağ, Taylan; Karpuz, Celal; Başarır, Hakan(1998)
Üç eksenli basınç deneyleri, bir yapı altında yada bir açıklık çevresinde bulunan kayalarda yanal ve deviatorik basınç koşullarının laboratuvar ortamında benzetilmesini amaçlar (Farmer, 1983). Üç çeşit üç eksenli basınç deneyi uygulamak mümkündür. Bunlar standart üç eksenli deney (CTT) yada bireysel deney, çoklu yenilme durumlu üç eksenli deney (MFST) ve sürekli yenilme durumlu üç eksenli deney (CFST) yada deformasyon kontrollü deneydir. Numunenin yanal basınca bağımlı olarak deformasyonu, kohezyonu, c ve i...
Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları
Ünal, Erdal; Ünal, Ahmet; Güyagüler, Tevfik; Tutluoğlu, Levent; Özkan, İhsan; Ergür, M. Kemal; Özel, Reha; Önder, Y. Ümit; Kara, Dinçer; Turhan, Hülya; Altay, H. Hüseyin; Aydoğan, Orhan(1994)
Bu projenin amacı, açık ocak işletmeciliği sırasında bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda kömür madenciliğimizdeki mevcut durumun ve uygulamaların ortaya çıkartılması; gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin incelenmesi, bunlarin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması ve kömür endüstrimiz için arazi ıslahı önerileri geliştirilmesidir. Mevcut durumun değerlendirilmesi için TKİ'deki bilgi birikimi ve ilgili dokümanlar incelenmiş, yapılan uygulamala...
A classification system for excavation of surface coal measures
Karpuz, Celal (1990-02-01)
A classification system based on the relevant rock mass and material properties of the ground and their influence on excavation equipment performance is described. An excavation rating system is proposed utilizing some rock mass and material properties which influence excavation performances; namely, uniaxial compressive strength, hardness, discontinuity spacing, degree of weathering and seismic wave velocity. The work was carried out in operating Turkish surface lignite mines. It is suggested that this sys...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Kuzey Anadolu fayı batı kesiminde kabuk hareketleri: Jeodezik ölçümler ve jeofizik yorumları
Nakiboğlu, Mete S.; Ayhan, Emin Mehmet; Demir, Coşkun; Kılıçoğlu, Ali; Şanlı, İlhan(1998)
Kuzey Anadolu Fay zonu(KAFZ)'nun batı kesiminde güncel yatay kabuk hareketlerini incelemek amacıyla, 1940 yılında kurulan triyangülasyon ağının 25 ortak noktasını kapsayan bölümü 1995 yılında GPS ile bir kez. daha gözlenmiştir. GPS .ölçüsü yapılan noktaların oluşturduğu ağ, Anadolu ve Avrasya tektonik plakaları sınır bölgesinde yaklaşık 25 x l O3 km2 genişliğinde bir alanı kapsar. GPS ağı fıdutial ağ stratejisi izlerek ITRF94 koordinat sisteminde, duyarlı yörünge bilgileri ile Asya ve Avrupa'da seçilen 7 IG...
Citation Formats
H. Öztürk, “Sayısal Görüntü İşlemeyle Jeoteknik Karot Loglama,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrME1EYzM.