Pseudomonas sp 19S' den bir haloalkan dehalogenaz geninin klonlanması

Download
1995
Aslan, Buğraer
Kocabıyık, Semra
Bu çalışmada Pseudomonas sp susu 19S'in çeşitli haloalkanoik asitlerin kullanımından sorumlu bir dehalogenaz enziminin geni E.coli'ye klonlanmış ve eksprese edilmiştir. Klonlamada izlenen strateji " Polimeraz Zincir Reaksiyonu" (PCR) kullanılarak, Pseudomonas dehalogenaz genine homolog bir fragmanın spesifik olarak amplifikasyonuna dayanmaktadır. Elde edilen PCR amplikon prob olarak kullanıldığında, Bam HI ile kesilmiş Pseudomonas sp 19S total DNA'sında Southern Blot yöntemi ile dehalogenaz geninin pozisyonunun saptanmasında başarılı olmuştur. Bu pozisyona karşılık gelen fragmanlar, pUC 18 vektöre bağlanıp E.coli MV1190 susunda klonlanmışlardır. Dehalogenaz aktivitesi oldukça yüksek (%70) bir klon 5.5 kb'lik bir fragman taşıyan bir plazmite (pUC 18.5 SB) sahiptir. Rekombinant bakterinin hücre özütünde, orijinal bakterininkinden daha yüksek dehalogenaz aktivitesi bulunmuştur. Klonlanan dehalogenaz geni, Southern Blot hibridizasyonunda, PCR amplikon prob olarak kullanıldığında rekombinant plazmit DNA'sında gözlenmiştir. Klonlanmış deh Ci ve deh CH yapısal genlerinden hazırlanmış DNA problar, kullanılan deney koşullarında, Pseudomonas sp 19S genini saptayamamışlardır. Southern Blot hibridizasyonda, markalama ve sinyal oluşumunda radyoaktif olmayan "biyotin" sistemi kullanılmıştır.

Suggestions

Pseudomonas aeruginosa' dan elastaz izolasyonu ve karakterizasyonu
Türkoğlu, Suna; Kocabıyık, Semra(1995)
Elastaz P.aenlginosa tarafından üretilen birçok hücre dışı hastalık yapıcı faktör arasında patojeniteden en çok sorumlu tutulanıdır. Pseudomonas elastazının ayrıca, bir dipeptit tatlandırıcı olan aspartamın sentezinde de etkin olabileceği bulunmuştur. Çok çeşitli kaynaklardan izole edilen P.aenlginosa suşlannm çoğu elastaz aktivitesine sahiptirler. Bu çalışmada, elastaz üretimi ile enzimin bazı biyokimyasal özellikleri incelenmiştir.Deneylerde, 28 P.aenlginosa susu arasında en yüksek elastaz aktivitesine sa...
Bacillus subtilis dipeptid sentataz geninin klonlanması ve ifade edilmesi
Karataş, Ayten Yazgan; Özcengiz, Gülay; Alaeddinoğlu, Gürdal N.(1999)
Bu çalışmada, Bacillus subtilis 168 (PY79) tarafından nonribosomal olarak sentezlenen, L-alanin ve L-anticapsin'den oluşan dipeptid bir antibiyotik olan bacilysinin biyosentezinden sorumlu gen ve gen kümelerini belirlemek ve karakterize edebilmek için klonlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mini-Tn10 taşıyan pIC333 vektörü ile "Tn10 insertion mutation" metodu uygulanmış ve gayet başardı sonuçlar elde edilmiştir. Bu metod sonucunda bacilycin üretemeyen ve $KA_1, KA_2, KA_3 ve KA_4$ olarak isimlendirilen d...
Investigation of bioreactor operation conditions for serine alkaline protease production by Bacillus subtilis
Özdemir, Elif; Çalık, Pınar; Department of Chemical Engineering (2003)
In this study, complex medium was designed for increasing serine alkaline protease (SAP) production by recombinant Bacillus sp. In this context, the effects of glucose, sucrose, inorganic nitrogen source, casein, defatted soybean, and molasses and their concerted effects were investigated in agitation (N=200 min"1) and heating rate (T=37°C) controlled laboratory scale bioreactors. For this purpose, experiments were started by microorganism selection. It was found that, most suitable microorganism for comple...
Osteoartiritte Matriks Proteinlerinin Gen Ekspresyonuna Raloksifenin Etkisi
Tezcaner, Ayşen(2009-12-31)
Bu projede Ral'in osteoartiritli hücrelerde matriks proteinleri gen ekspresyonuna etkilerinin incelenmesi ile OA tedavi potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Östrojen reseptörlerini modüle etmesi nedeniyle yan etkileri çok fazla olan östrojen yerine osteoporoz tedavisinde tercih edilen temel bir ilaç olan raloksifenin klinik uygulamalar sonucunda tesadüfi olarak OA üzerinde olumlu etkisi bulunması kıkırdak hasarlarının tedavisinde yeni- farklı bir ajanın kullanılabilirliği sonucunu getirmiştir. Bu pro...
Tarım Atıkları Kullanılarak Mikroalglerin Heterotrofik Çoğaltım Koşullarının Optimizasyonu
Bölükbaşı, Ufuk; Öktem, Hüseyin Avni; Altun Sönmez, Çağla; Bahçegül, Erinç; Köse, Işkın(2014-12-31)
Bu çalışmada, Chlamydomonas reinthardii ‘nin heterotrofik olarak çoğaltım koşullarının optimizasyonu yapılacaktır. Optimizasyon işleminin ardından, heterotrofik çoğaltım için karbon kaynağı olarak bir mısır koçanı kullanılacaktır. Bu amaçla mısır koçanı farklı ön işlemlerden geçirilerek, C. reinhardtii ‘nin çoğaltım ortamına karbon kaynağı olarak eklenecek ve çoğaltım koşulları optimize edilecektir. Uygun büyüme koşulları sağlandığı ve iyi verim alındığı taktirde transesterifikasyon metodu ile biyodizel üre...
Citation Formats
B. Aslan and S. Kocabıyık, “Pseudomonas sp 19S’ den bir haloalkan dehalogenaz geninin klonlanması,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJME5EUT0.