Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı

Download
1995
Genç, Ayten
Tosun, İsmail
Filtrasyon veriminin artırılması için elektrik alanı kullanımı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Elektrik alanı uygulayarak elde edilen verim sadece kullanılan çamur karışımının karakteristik özelliklerine (çamurdaki katı madde yüzdesi, karışımın iletkenliği, taneciklerin karışım içindeki dağılımı ve taneciklerin zeta gerilim değeri) değil, aynı zamanda kullanılan eletrot tipine de bağlı olmaktadır. Yapılan çalışmada anatez ($Ti0_2$) ve su karışımının elektrofiltrasyonu için en uygun elektrot tipi belirlenmiş ve çeşitli parametrelerin elektrofiltrasyon verimine etkisi incelenmiştir. Uygun elektrot tipini belirlemek amacıyla üç tip (üçlü çubuk, alüminyum folyo ve platin elek) elektrot kullanılmıştır. Elektrik alanı, üçlü çubuk ve alüminyum folyo elektrotlarında akış yönüne dik, platin elektrot tipinde ise akış yönüne tersdir. Filtrasyon veriminde elde edilen artış değerlerine göre en iyi elektrot tipinin folyo elektrot olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca elektrik alan şiddetinin, karışımın pH değerinin, karışımdaki elektrolit derişiminin ve filtre ortamının elektrofiltrasyona etkisi folyo elektrot katlanılarak deneysel olarak incelenmiş ve uygun çalışma şartları belirlenmiştir.

Suggestions

Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
Yeni Teknolojiler Kullanılarak Fındık Zarındaki Fenolik Maddelerin Geri Kazanılması ve Karakterizasyonu
Yener, Meryem Esra; Şümnü, Servet Gülüm(2014-12-31)
Bu proje gıda atıklarındaki değerli biyoaktif maddelerin geri kazanılması ve doğal gıda katkı maddesi olarak değerlendirilmesi ile ekonomiye ve insan sağlığına katkı sağlanmasının hedeflendiği uzun soluklu araştırma ve geliştirme sürecinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu araştırmalarda organik çözücü kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu ve özütleme sırasında biyolojik aktivitenin kaybolmaması için özütleme süresinin kısaltılması, elde edilen özütlerdeki fenolik maddelerin karakterizasyonun yapılmas...
Energy performance of duble-skin fa̧acades in intelligent office buildings : a case study in Germany
Bayram, Ayça; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Architecture (2003)
The building industry makes up a considerable fraction of world̕s energy consumption. The adverse effects of a growing energy demand such as depletion in fossil fuel reserves and natural resources hassled the building industry to a search for new technologies that result in less energy consumption together with the maximum utilization of natural resources. Energy- and ecology-conscious European countries incorporated the well-being of occupants while conducting research on innovative technologies. In view o...
Potential impacts of climate change on wind energy resources in Türkiye
Işık Çetin, İrem; Yücel, İsmail; Arı, İzzet; Department of Earth System Science (2023-3-02)
Increasing the use of renewable energy is crucial in reducing the adverse effects of climate change. However, climate change will also affect weather-dependent renewable energy resources. Therefore, this study aims to identify the effects of climate change on the wind energy resources in Türkiye, which is in the Mediterranean hotspot, in the next century by using recent climate projections (CMIP6) with two different scenarios. The study includes four different results for wind resources in Türkiye. First, t...
Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gün geçtikçe enerjiye olan talep artmakta ve bundan dolayı daha verimli enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle hissedilir iklim değişimi ve fosil kaynaklarının tükenmesi enerji sektörünün yeni alternatifler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde harcanan enerjinin azımsanamayacak bir kısmını kişisel ve toplu taşım araçları kullanmaktadır. Bu yüzden otomobil teknolojisinde motor verimi ve atık gazların kontrolü üzerine önemli gelişmeler yıllardır devam etmekted...
Citation Formats
A. Genç and İ. Tosun, “Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0Rnek13PT0.