Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı

Download
1995
Tosun, İsmail
Genç, Ayten
Filtrasyon veriminin artırılması için elektrik alanı kullanımı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Elektrik alanı uygulayarak elde edilen verim sadece kullanılan çamur karışımının karakteristik özelliklerine (çamurdaki katı madde yüzdesi, karışımın iletkenliği, taneciklerin karışım içindeki dağılımı ve taneciklerin zeta gerilim değeri) değil, aynı zamanda kullanılan eletrot tipine de bağlı olmaktadır. Yapılan çalışmada anatez ($Ti0_2$) ve su karışımının elektrofiltrasyonu için en uygun elektrot tipi belirlenmiş ve çeşitli parametrelerin elektrofiltrasyon verimine etkisi incelenmiştir. Uygun elektrot tipini belirlemek amacıyla üç tip (üçlü çubuk, alüminyum folyo ve platin elek) elektrot kullanılmıştır. Elektrik alanı, üçlü çubuk ve alüminyum folyo elektrotlarında akış yönüne dik, platin elektrot tipinde ise akış yönüne tersdir. Filtrasyon veriminde elde edilen artış değerlerine göre en iyi elektrot tipinin folyo elektrot olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca elektrik alan şiddetinin, karışımın pH değerinin, karışımdaki elektrolit derişiminin ve filtre ortamının elektrofiltrasyona etkisi folyo elektrot katlanılarak deneysel olarak incelenmiş ve uygun çalışma şartları belirlenmiştir.
Citation Formats
İ. Tosun and A. Genç, “Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0Rnek13PT0.