Pseudomonas aeruginosa' dan elastaz izolasyonu ve karakterizasyonu

Download
1995
Türkoğlu, Suna
Kocabıyık, Semra
Elastaz P.aenlginosa tarafından üretilen birçok hücre dışı hastalık yapıcı faktör arasında patojeniteden en çok sorumlu tutulanıdır. Pseudomonas elastazının ayrıca, bir dipeptit tatlandırıcı olan aspartamın sentezinde de etkin olabileceği bulunmuştur. Çok çeşitli kaynaklardan izole edilen P.aenlginosa suşlannm çoğu elastaz aktivitesine sahiptirler. Bu çalışmada, elastaz üretimi ile enzimin bazı biyokimyasal özellikleri incelenmiştir.Deneylerde, 28 P.aenlginosa susu arasında en yüksek elastaz aktivitesine sahip olan P.aenlginosa SES-938-1 suşu kullanılmıştır. Enzim çalışmalarında kullanılan elastaz preparasyonu, filtre edilmiş kültür süpernatanının, amonyum sülfat çöktürmesinden sonra bir 'Centricon' ultrafiltrasyon aparatı kullanılarak tuzlardan arındırılması ve konsantre edilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Aktiviteler, 36°C sıcaklıkta 100mM Tris HC1, 10mM $CaCl_2$ pH 7.5 tampon çözeltisinde ve substrat olarak N-succinyl-$\alpha$-(ala)3-p-nitroanilide'in varlığında ve 410nm'de absorbans okunarak ölçülmüştür. Elastaz aktivitesi 0.067-0.540 mM'lık substrat konsantrasyonunda Michaelis-Menten Kinetiğine uymakta olup, görünür Km değeri 0.379 mM olarak bulunmuştur. Yüksek substrat konsantrasyonlarında (>0.500 mM) inhibisyon görülmüştür. Optimum aktivite, 36°C sıcaklıkta ve pH 7.5 iken gözlenmiştir. Elastaz aktivitesi, EDTA ve EGTA gibi metal bağlayıcı ajanlar ve yüksek konsantrasyonlarda bazı metaller $(Mn^{+2} Ni^{+2} Zn^{+2})$ tarafından inhibe edilmiştir. Enzim, 36°C sıcaklıkta 90 dakika süre ile inkübe edildiğinde total aktivitesinin %90'ına sahip iken, 56°C sıcaklıkta 15 dakika inkübasyondan sonra hiçbir aktivite görülmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre, P.aemginosa SES-938-1 elastazı bir nötral metalo-proteazdır..

Suggestions

Pseudomonas sp 19S' den bir haloalkan dehalogenaz geninin klonlanması
Aslan, Buğraer; Kocabıyık, Semra(1995)
Bu çalışmada Pseudomonas sp susu 19S'in çeşitli haloalkanoik asitlerin kullanımından sorumlu bir dehalogenaz enziminin geni E.coli'ye klonlanmış ve eksprese edilmiştir. Klonlamada izlenen strateji " Polimeraz Zincir Reaksiyonu" (PCR) kullanılarak, Pseudomonas dehalogenaz genine homolog bir fragmanın spesifik olarak amplifikasyonuna dayanmaktadır. Elde edilen PCR amplikon prob olarak kullanıldığında, Bam HI ile kesilmiş Pseudomonas sp 19S total DNA'sında Southern Blot yöntemi ile dehalogenaz geninin pozisyon...
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bö...
Kapsaisinin Antimikrobiyel Etkisinin Nanoemülsiyon Sistemleri ile Arttırılması
Akbaş, Elif; Söyler, Ulviye Betül; Öztop, Halil Mecit (2015-05-07)
Nanoemülsiyon sistemleri vasıtasıyla enkapsüle edilen bitkisel özlü esansiyel yağlar arttırılmış antimikrobiyal aktiviteleri nedeniyle doğal gıda koruma yöntemi olarak hem üreticilerin hem de tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Acı biberin etken maddesi olan kapsaisinin literatürde Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimurium, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Helicobacter pylor gibi patojenler üzerinde antimikrobiyel aktivitesinin olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada kapsaisin yüklü nanoemülsiyonlar y...
Bacillus subtilis dipeptid sentataz geninin klonlanması ve ifade edilmesi
Karataş, Ayten Yazgan; Özcengiz, Gülay; Alaeddinoğlu, Gürdal N.(1999)
Bu çalışmada, Bacillus subtilis 168 (PY79) tarafından nonribosomal olarak sentezlenen, L-alanin ve L-anticapsin'den oluşan dipeptid bir antibiyotik olan bacilysinin biyosentezinden sorumlu gen ve gen kümelerini belirlemek ve karakterize edebilmek için klonlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mini-Tn10 taşıyan pIC333 vektörü ile "Tn10 insertion mutation" metodu uygulanmış ve gayet başardı sonuçlar elde edilmiştir. Bu metod sonucunda bacilycin üretemeyen ve $KA_1, KA_2, KA_3 ve KA_4$ olarak isimlendirilen d...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Citation Formats
S. Türkoğlu and S. Kocabıyık, “Pseudomonas aeruginosa’ dan elastaz izolasyonu ve karakterizasyonu,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJMk5UVT0.