Hide/Show Apps

Pseudomonas aeruginosa' dan elastaz izolasyonu ve karakterizasyonu

Download
1995
Kocabıyık, Semra
Türkoğlu, Suna
Elastaz P.aenlginosa tarafından üretilen birçok hücre dışı hastalık yapıcı faktör arasında patojeniteden en çok sorumlu tutulanıdır. Pseudomonas elastazının ayrıca, bir dipeptit tatlandırıcı olan aspartamın sentezinde de etkin olabileceği bulunmuştur. Çok çeşitli kaynaklardan izole edilen P.aenlginosa suşlannm çoğu elastaz aktivitesine sahiptirler. Bu çalışmada, elastaz üretimi ile enzimin bazı biyokimyasal özellikleri incelenmiştir.Deneylerde, 28 P.aenlginosa susu arasında en yüksek elastaz aktivitesine sahip olan P.aenlginosa SES-938-1 suşu kullanılmıştır. Enzim çalışmalarında kullanılan elastaz preparasyonu, filtre edilmiş kültür süpernatanının, amonyum sülfat çöktürmesinden sonra bir 'Centricon' ultrafiltrasyon aparatı kullanılarak tuzlardan arındırılması ve konsantre edilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Aktiviteler, 36°C sıcaklıkta 100mM Tris HC1, 10mM $CaCl_2$ pH 7.5 tampon çözeltisinde ve substrat olarak N-succinyl-$\alpha$-(ala)3-p-nitroanilide'in varlığında ve 410nm'de absorbans okunarak ölçülmüştür. Elastaz aktivitesi 0.067-0.540 mM'lık substrat konsantrasyonunda Michaelis-Menten Kinetiğine uymakta olup, görünür Km değeri 0.379 mM olarak bulunmuştur. Yüksek substrat konsantrasyonlarında (>0.500 mM) inhibisyon görülmüştür. Optimum aktivite, 36°C sıcaklıkta ve pH 7.5 iken gözlenmiştir. Elastaz aktivitesi, EDTA ve EGTA gibi metal bağlayıcı ajanlar ve yüksek konsantrasyonlarda bazı metaller $(Mn^{+2} Ni^{+2} Zn^{+2})$ tarafından inhibe edilmiştir. Enzim, 36°C sıcaklıkta 90 dakika süre ile inkübe edildiğinde total aktivitesinin %90'ına sahip iken, 56°C sıcaklıkta 15 dakika inkübasyondan sonra hiçbir aktivite görülmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre, P.aemginosa SES-938-1 elastazı bir nötral metalo-proteazdır..