Pervaporasyon sisteminin kurularak meyve suyu konsantrasyonu sırasında kaybolan bileşenlerinin toplanması

Download
2003
Sonsuzer, Serap
Şahin, Serpil
Vişne suyunda bulunan en önemli aroma bileşenleri (benzaldehid ve eugenol) kullanılarak hazırlanan model çözeltilerinin pervaporasyonu çalışılmıştır. Pervaporasyon işlemi hidrofobik membran kullanılarak yapılmış, farklı besleme çözeltisi kompozisyonunun (Benzaldehid - $H_20$ ve Benzaldehid - Eugenol - $H_20$), sıcaklığın (35°C, 45°C) ve basıncın (8 mbar, 10 mbar, 12 mbar) etkisi incelenmiştir. Benzaldehid- $H_20$ çözeltisi pervaporasyon işlemine tabii tutulduğunda akı sıcaklığın artmasıyla artarken basıncın artması ile azalmıştır. Seçicilik hem sıcaklık hem de basınç artışı ile azalmıştır. İkili çözelti ile karşı laştınldığında Benzaldehid - Eugenol - $H_20$ çözeltisinde akı çok fazla değişmemiştir. Üçlü çözeltide daha düşük seçicilik değerleri elde edilmiştir. Optimum çalışma şartı olarak 35°C sıcaklık, 8 mbar basınç seçilmiş ve bu şartlarda vişne suyu ile çalışılmıştır. Model çözeltiler ile yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında benzaldehid ve euganol, gerçek meyve suyunda daha düşük seçicilik değeri vermişlerdir. Gerçek vişne suyu ile yapılan deneyler pervaporasyon işleminin meyve suyu endüstrisinde kaybolan aroma bileşenlerinin geri kazanımında kullanılabileceğini göstermiştir.

Suggestions

Polilaktitin Farklı Elastomerik Malzemelerle Toklaştırma Amaçlı Harmanlanması
Meyva, Yelda; Kaynak, Cevdet (2016-10-07)
Polilaktit (PLA) özellikle biyomedikal ve gıda uygulamalarında kullanılan önemli bir biyopolimerdir.Diğer endüstrilerde kullanımı için ise ana problemi yüksek seviyedeki kırılgan yapısıdır. Bu nedenle, çalışmanın başlıca amacı beş farklı elastomerik malzemenin kauçuk toklaştırma etkilerini karşılaştırmaktır. Bu amaç için, etilen vinil asetat (EVA), etilen metil akrilat (EMA), etilen-n-butil akrilat glisidil metakrilat (EBA-GMA) gibi üç etilen kopolimer vetermoplastik poliüretan (TPU)...
Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu
Alaeddinoğlu, Gürdal; Hasırcı, Vasıf Nejat; Gencer, Oktay; Abak, Kazım; Özden, Yaşar(1996)
Türkiyede geniş çapta kullanım bulan ve karbamat pestisitlerinden biri olan aldicarb, çok toksik oluşu ve toprakta uzun süre kalabilmesinden kaynaklanan kirletme özelliğinden dolayı, üzerinde durulması gereken bir maddedir. Bu çalışmada pestisitlerden kaynaklanan çevre ve yeraltı sulan kirliliği problemine iki değişik bilimsel yaklaşımla çözüm önerilmişti. İlk yaklaşım kullanılacak pestisit miktarını düşürebilmek için bir kontrollü salım sistemi geliştirmeyi amaçlamaktaydı. Böylelikle pestisitin ortama veri...
Reaktif Boyama Atıksularının Temiz/Tuzlu Su Olarak Geri Kazanımı: Membran Temelli Süreç Tasarımı Ve Membran Kirlenme Analizi
Yetiş, Ülkü; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Yılmaz, Levent(2017-08-15)
Tekstil sanayinde renk verme amaçlı uygulanan reaktif boyama prosesi, yüksek düzeyde tuz, toplam organik karbon (TOK), renk ve askıda katı madde içeren atıksuya sebep olmaktadır. Bu atıksuların konvansiyonel metotlarla arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi, bir yandan renk problemi ile birlikte tuzlanmaya sebep olurken, ham maddelerin geri kazanımını da olanaksız kılmaktadır. Bu çerçevede; geri kazanımı olanaklı kılan membran temelli süreçler, reaktif boyama atıksuları(RBA) için önemli bir alternatif...
Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Park, Jongee; Öztürk, Abdullah; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kararlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje Avrupabirliğince açılan ?Kaynaklar ve sürdürebilirlik? KONNECT çağrısına uygun olaraksürdürülmüştür. DSSC?lerin enerji dönüşüm verimlilikleri TiO2 içerikli fotoanotun (çalışmaelektrotunun) morfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Projede Türk e...
Investigation of in-vitro digestive behavior of beef and poultry which are tenderized by enzymatic and acidic marination
Baştürk, Bilge; Öztop, Halil Mecit; Özvural, Emin Burçin; Department of Food Engineering (2021-9-09)
Meat contains valuable nutrients, exceptionally high-quality proteins that include all essential amino acids and vitamins and minerals for the human diet. Meat is mostly tenderized to make it more tasteful and palatable. The effects of tenderization on the physical, chemical, and microbiological changes in meat have been investigated in many studies. In this study, acetic acid, citric acid, lactic acid solutions, and a commercial meat tenderization solution were used to tenderize the red and white meat (bee...
Citation Formats
S. Sonsuzer and S. Şahin, “Pervaporasyon sisteminin kurularak meyve suyu konsantrasyonu sırasında kaybolan bileşenlerinin toplanması,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpJek9EZz0.