Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu

Download
1996
Alaeddinoğlu, Gürdal
Hasırcı, Vasıf Nejat
Gencer, Oktay
Abak, Kazım
Özden, Yaşar
Türkiyede geniş çapta kullanım bulan ve karbamat pestisitlerinden biri olan aldicarb, çok toksik oluşu ve toprakta uzun süre kalabilmesinden kaynaklanan kirletme özelliğinden dolayı, üzerinde durulması gereken bir maddedir. Bu çalışmada pestisitlerden kaynaklanan çevre ve yeraltı sulan kirliliği problemine iki değişik bilimsel yaklaşımla çözüm önerilmişti. İlk yaklaşım kullanılacak pestisit miktarını düşürebilmek için bir kontrollü salım sistemi geliştirmeyi amaçlamaktaydı. Böylelikle pestisitin ortama verilişinin alçak düzeyde fakat uzun süreli olması böylelikle ilaç miktarı azaldığı halde etkin bir pestisit uygulaması sağlanmış aynı zamanda ortamda fazla pestisit varlığından kaynaklanan kirlilik te önlenmiş olacaktı. Çalışmalarımız laboratuvar, saksı ve tarla denemeleri olarak üç aşama da gerçekleştirilmiş ve elde edilen mikrokapsüller ilaç salım süresini saatler düzeyinden 8 hafta arasına kadar uzatabildi. İkinci yaklaşımda ise ortamda kalması arzu edilmeyen (toksik ve kirletici özelliği dolayısıyla) pestisitin mikroorganizmalar tarafından parçalanması hedef alınmıştı. Kullanıma sokulacak mikroorganizmaların immobüizasyonu da mikroorganizmaların uygulama alanı dışına taşmamalarını sağlaması için önerilmişti. Pestisiti degrade edecek mikroorganizmalar aldicarb uygulanmış topraktan izole edildi ve/ degradatif özelliklerine yol açan metabolik yollar incelendi. Methylophilus türü olan mikroorganizamanın bir karbamat olan aldicarb'ı metilamin'e dönüştürdüğü gözlendi. Immobilize mikroorganizmanın yer aldığı biyoreaktörde aldicarb'm degradasyonunu tek geçişli koşullarda %15 düzeyinde düşürebildiği gözlendi. Arazi uygulamalarında özellikle L46 ve H24'ün ürün, bitki boyu, lif kalınlığı ve dayanıklılığı konularında kontroldan ve Temik uygulanmış örneklerden biraz daha olumlu katkı yaptığı gözlenmiştir.

Suggestions

Kokain Ve Amfetamin İle Regüle Edilen Transkript(cart) İle Etkileşip Erk Fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti
Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra; Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
1. Amaç ve Gerekçe CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormon/modülatörlerden biridir. CART´nın fizyolojik fonksiyonlarda aldığı önemli görevleri belirlenmesine rağmen, henüz reseptörleri klonlanmamıştır. Amaçlarımız: 1- Biyoinformatik analizler kullanarak aday genlerin tespit edilmesi, 2- aday genlerin klonlanması, 3- klonlanan genlerin hücre hattında ERK fosforilasyo...
Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
Hepatit-B yüzey antijeni içeren mannan kaplı lipozomların adjuvant özelliklerinin araştırılması ile lenfosit alt gruplarının tayini
Canpınar, Hande; Gürsel, Mayda(1998)
Sentetik peptid ve rekombinant aşıların kullanıma girmesiyle birlikte yeni imünolojik adjuvant sistemlerine duyulan ihtiyaç bu tür aşılara karşı özellikle hücresel bağışıklık yeterince sağlanamadığından artmıştır. Bu sebeple, bu projede daha önce yapılan çalışmalarda adjuvant özelliği kanıtlanmış lipozomal sistemin kullanımının yanısıra hücresel bağışıklığı arttırabilecek yeni bir ajanın (oksitlenmiş mannan) da bu sisteme kombine edilerek denenmesi amaçlanmıştır. Bu tür bir adjuvant formülasyonunun başarılı...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Fonksiyonel Kağıt Üretiminde Kullanılmak Üzere Kapsaisin ve Zeytin Yaprağı Özütü ile Yüklenmiş Nano Emülsiyonların Tasarlanması
Öztop, Halil Mecit; Şibil, Yeşim(2016-12-31)
Tıp, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanımı artan nanoemülsiyonlar, fonksiyonel özellik gösteren bileşenleri enkapsüle ederek bu bileşenlerin etkili ve kontrollü salınımını, daha yüksek antimikrobiyel aktiviteye sahip olmalarını ve biyoyararlılıklarının artmasını sağlamaktadır. Nanoemülsiyonların artırılmış antimikrobiyel özelliğinden yararlanarak yenilebilir biyofilm, gıdaya uygun paketleme materyalleri, sürfektanlar, dezenfektanlar ve dayanıklı fonksiyonel içecekler üretmek mümkün olabilmektedir. Önerilen p...
Citation Formats
G. Alaeddinoğlu, V. N. Hasırcı, O. Gencer, K. Abak, and Y. Özden, “Karbamat pestisitlerinin aldicarb’ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJM09EZz0.