Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu

Download
1996
Hasırcı, Vasıf Nejat
Alaeddinoğlu, Gürdal
Gencer, Oktay
Abak, Kazım
Özden, Yaşar
Türkiyede geniş çapta kullanım bulan ve karbamat pestisitlerinden biri olan aldicarb, çok toksik oluşu ve toprakta uzun süre kalabilmesinden kaynaklanan kirletme özelliğinden dolayı, üzerinde durulması gereken bir maddedir. Bu çalışmada pestisitlerden kaynaklanan çevre ve yeraltı sulan kirliliği problemine iki değişik bilimsel yaklaşımla çözüm önerilmişti. İlk yaklaşım kullanılacak pestisit miktarını düşürebilmek için bir kontrollü salım sistemi geliştirmeyi amaçlamaktaydı. Böylelikle pestisitin ortama verilişinin alçak düzeyde fakat uzun süreli olması böylelikle ilaç miktarı azaldığı halde etkin bir pestisit uygulaması sağlanmış aynı zamanda ortamda fazla pestisit varlığından kaynaklanan kirlilik te önlenmiş olacaktı. Çalışmalarımız laboratuvar, saksı ve tarla denemeleri olarak üç aşama da gerçekleştirilmiş ve elde edilen mikrokapsüller ilaç salım süresini saatler düzeyinden 8 hafta arasına kadar uzatabildi. İkinci yaklaşımda ise ortamda kalması arzu edilmeyen (toksik ve kirletici özelliği dolayısıyla) pestisitin mikroorganizmalar tarafından parçalanması hedef alınmıştı. Kullanıma sokulacak mikroorganizmaların immobüizasyonu da mikroorganizmaların uygulama alanı dışına taşmamalarını sağlaması için önerilmişti. Pestisiti degrade edecek mikroorganizmalar aldicarb uygulanmış topraktan izole edildi ve/ degradatif özelliklerine yol açan metabolik yollar incelendi. Methylophilus türü olan mikroorganizamanın bir karbamat olan aldicarb'ı metilamin'e dönüştürdüğü gözlendi. Immobilize mikroorganizmanın yer aldığı biyoreaktörde aldicarb'm degradasyonunu tek geçişli koşullarda %15 düzeyinde düşürebildiği gözlendi. Arazi uygulamalarında özellikle L46 ve H24'ün ürün, bitki boyu, lif kalınlığı ve dayanıklılığı konularında kontroldan ve Temik uygulanmış örneklerden biraz daha olumlu katkı yaptığı gözlenmiştir.
Citation Formats
V. N. Hasırcı, G. Alaeddinoğlu, O. Gencer, K. Abak, and Y. Özden, “Karbamat pestisitlerinin aldicarb’ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJM09EZz0.