Alfa-kiral aminoasit yapıtaşları 2-(2-furil) aziridinlerin enantioseçici sentezleri

Download
1993
Demir, S. Ayhan
Tanyeli, Cihangir
$\alpha$- Kiral aminoasitlerin sentezlenmesinde genel uygulanabilir bir metot geliştirebilmek için kiral 2-(2-furil) aziridinler anahtar bileşik olarak seçilmiştir. Projede bu ürünlerin sentezine önce furil- hidroksimetil veya a- halojen furil ketonların oksimeterleri sentizlenmiş ve katalitik enansiyoseçici redüksiyonları yapılarak daha sonra da halkalama reaksiyonlarıyla bu anahtar bileşiklerin sentezlenrnesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalişmada katalizör olarak çeşitli kiral aminoalkoller ve kiral redüksiyon kompleksleri kullanilmiş ve en yüksek optik verim (-)ve (+) Norefidrin / $BH_3$.THF kompleksi kullanilarak eldeedilmiştir (69- 76 %): Değişik redüksiyon maddeleri denenmiş ancak optik verimin $BH_3$. THF / Norefidrin kompleksiyle en yüksek olduğu gözlenmiştir. Redüksiyon reaksiyonunda seçicilik, oksimin geometrisi ve kiral katalizörün enansiyomerleri değiştirilerek elde edilmiştir.

Suggestions

β-Fonksiyonel alfa-amino fosfonat türevlerinin sentezlenmesi
Polat Çakır, Sıdıka; Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan (2019-10-15)
Aziridin kimyası üzerine yapılan son çalışmalar özellikle bunların asimetrik yöntemler kullanılarak sentezlenmesi ve aziridin halkalarının regioselektif halka açılım raksiyonları üzerinedir. Gerilimli olan aziridin halkası nükleofillere karşı oldukça reaktiftir ve tepkime sonunda elde edilen primer veya sekonder aminler farklı bileşiklerin sentezlenmesi için kullanılabilirler. Bu çalışmada kullanılan N-alkil sübstitue olmuş aziridinil 2-fosfonatlar aziridin kimyasında aktive olmamış aziridin grubuna girmekt...
Yeni fosforik asit türevi organokatalizörlerle organik bileşiklerin enantioseçici sentezi
Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan (null; 2015-08-23)
Organokatalizörlerin geliştirilmesi ve organik bileşiklerin enantioseçici sentezinde kullanılması 2000’li yılların başlarından itibaren oldukça yaygınlaşmış ve artarak devam etmiştir [1-3]. Kiral ve küçük molekül yapısına sahip olan organokatalizörler uygulamalarında metal gerektirmedikleri için daha çevreci ve metal katalizörlerden daha çok tercih edilir olmuşlardır. Ancak henüz organokatalizörlerin uygulamalarında verim ve enantioseçiciliğin yüksek olduğu tepkime sayısı sınırlıdır. Bu nedenle yeni ve uygu...
Organik Işik Yayan Diyot Uygulamalari İçin Konjüge Polimerlerin Sentezi
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah; Önk, Ipek; Taşkaya Aslan, Sultan(2016-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve selenofen üniteleri içeren yeni polimerler Suziki kenetlenme yöntemi ile sentezlenecektir. Sentezlenecek polimerler, NMR, IR, GPC, TGA ve DSC yöntemleriyle karakterize edilecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak redoks davranışları araştırılacak ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizlerine bakılacak, çözeltideki ve film...
Organik Güneş Pilleri İçin Yeni Polimerik Malzemelerin Sentezi, Karakterizyonu Ve Güneş Pilleri Yapımı
Çırpan, Ali(2010-12-31)
Amaç ve Gerekçe Bu çalışmada kimyasal yöntemle fluoren, karbazol, tiyofen, pirol, türevleri kullanılarak yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi, kütle spektrometresi (MS) ve kızıl ötesi spektrofotometrisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen bu monomerler, Suziki veya Yamamato eşleşme yöntemleri ile düşük band aralığında polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları...
Asitilenik Hidrazon Bileşiklerinden 5-Ferrosenil-4-(4-Nitrofenilsulfenil) Pirazol Türevlerinin Sentezi
Zora, Metin(2011-12-31)
Bu projenin amacı b-ferrosenil-a,b-alkinik aldehit/keton bileşiklerinden başlayarak elektrofilik halkalaşma tepkimesi ile potansiyel biyolojik ve tıbbi aktivitelere sahip olabilecek 5- ferrosenil-4-(4-nitrofenilsulfenil)pirazol türevlerini sentezlemektir. Bu amaçla önce hidrazon bileşikleri hazırlanıp daha sonra 4- nitrofenilsulfenil klorür ile elektrofilik halkalaşma tepkimesine sokularak 5-ferrosenil-4-(4- nitrofenilsulfenil)pirazol bileşikleri sentezlenecektir. Ayrıca sentez için önerilen yöntemi test e...
Citation Formats
S. A. Demir and C. Tanyeli, “Alfa-kiral aminoasit yapıtaşları 2-(2-furil) aziridinlerin enantioseçici sentezleri,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpFeU16TT0.