Mikrokanallardaki Yüzey Pürüzlülüğünün Akışa Ve Isı Transferine Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi.

2011-12-31
Bilimsel literatür incelendiğinde, mikro boyutlardaki farklı kesit geometrilerine sahip kanalların yüzey pürüzlülüğünün akışa ve ısı transferine etkisinin tam olarak anlaşılamadığı, iki boyutlu olarak gerçekleştirilen birçok sayısal çalışmada pürüzlerin modellenmesinde kullanılan geometrik şekillerin ve bunların kanal içindeki dağılımlarının sonuçları önemli derecede etkilediği görülmektedir. Varolan az sayıdaki üç boyutlu çalışmanın da mikrokanallardaki akışlarda önemli olabilen viskoz ısınma, eksenel yönde ısı iletimi, seyrelme gibi birçok fiziksel etkiyi barındırmadığı görülmektedir. Mikrokanallardaki yüzey pürüzlülüğünün akışa ve ısı transferine etkisini üç boyutlu olarak incelemek projenin temel amacıdır. Bu amaçla COMSOL Multiphysics programı kullanılarak ilk etapta iki boyutlu kanallarda çeşitli pürüz geometrileri ve yerleşimlerinin etkisi farklı akış şartları ile incelenip literatürdeki sonuçlar ve daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar ile karşılaştırılacak ve yöntem doğrulanacaktır. İkinci etapta ise, pratik uygulamalarda kullanılan kanal geometrileri ve pürüzlülük değerleri baz alınarak üç boyutlu simülasyonlar gerçekleştirilecektir. Temel olarak, gaz ve sıvıların sabit duvar sıcaklığı sınır şartında farklı kesit geometrilerilerine sahip pürüzlü mikrokanallardaki laminar akışı incelenecektir. Ayrıca literatürdeki eksikliği görülen, yüzey pürüzlülüğünün seyrelme, sıkıştırılabilirlik, viskoz ısınma ve soğuma, duvar kayma hızı ve sıcaklık sıçraması, eksenel ısı iletimi gibi etkenler ile birlikte akışa ve ısı transferine etkisi de ele alınacaktır.

Suggestions

Mikroyapıların Mekanik Davranışlarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Pınar, Abdullah Çağlar; Nigar, Bariş; Turan, Ecem; Ergül, Kaan(2017-12-31)
Mikroyapılı malzemeler, örneğin nanokristalli metaller, nanokatmanlı kompozitler ve ince filmler, yüksek akma dayanımları ve aşınmaya olan dirençleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük gelecek vaat etmektedirler. Ayrıca mikroyapılardan oluşan mikro elektro-mekanik sistemler de ivme sensörleri başta olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Tek fazlı malzemeler de üretim tekniklerine bağlı olarak mikro-ölçekte bazı özellikler gösterebilirler, örneğin 3 boyutlu yazıcı ürünü p...
Mikroşerit antenlerde sonlu yer düzleminin ve dielektrik katmanının etkilerinin incelenmesi
Öğücü, Gölge; Alatan, Lale; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2002)
Sonlu yer düzlemi ve dielektrik katman üzerindeki mikroşerit yama antenin elektromanyetik modellenmesi yapılmış, bu tür sonlu yapıların analizi için MoM formülasyonu ve bu formülasyona dayalı bir yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım kullanılarak elde edilen sonuçlar ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılarak geliştirilen formülasyonun doğruluğu gösterilmiştir. Ayrıca, geliştirilen yöntem kullanılarak, sonlu yer düzlemi ve dielektrik katmanın anten parametrelerine olan etkileri incelenmiştir. Antenin ışı...
Karmaşık biyolojk sistemlerin deterministik modellemelerinde alternatif yaklaşımlar, parametre tahmini ve kopulalar
Weber, Gerhard Wilhelm; Purutçuoğlu, Eda; Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Ayyildiz, Ezgi; Akal, Tülay; Şeker, Tamay; Seçilmiş, Deniz(2016-12-31)
Proje, karmaşık biyolojik ağların deterministik modellenmesi ve parametre tahmininde, literatürde var olan ve sıklıkla kullanılan Gaussian grafiksel modele ve adi diferansiyel denklemler modeline alternatif yeni modeller sunmakta, adı geçen yaygın modellerin hesaplamalardaki varsayım ve sonuçlarında görülen eksiklik ve kısıtlarının çözümüne bir öneri getirmektedir. Bu amaçla, proje, parametrik olmayan ve farklı disiplinler ve amaçlar için kullanılan algoritma ve modelleri, biyolojik sistemlerin tahmininde...
Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir.Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigigörülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92ug/L aralıgında ölçülmüstür.Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri i...
Mikrosatelit DNA molekül belirleyicileri kullanılarak bitki genotiplerinin tanımlanması
Akkaya, S. Mahinur; Yalın, Sibel Akın(1997)
Bu çalışmada BTD (Basit Tekrar Dizilim) DNA belirleyicileri kullanılarak 16 durum buğdayı kültivarında genetik ilişki tanımlanmış ve bu belirleyiciler ortalama 0.46 değerinde heterozigosite göstermişlerdir. Ayrıca, buğdayda BTD belrleyicileri izole etmek amacıyla BTD belrleyicileri için zenginleştirilmiş genom DNA klonları oluşturulmuştur.
Citation Formats
A. Güvenç Yazıcıoğlu, “Mikrokanallardaki Yüzey Pürüzlülüğünün Akışa Ve Isı Transferine Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58999.