Hide/Show Apps

Karadeniz stok tesbiti projesi balıkçılık araştırmaları

Download
1996
Ünlüata, Ü.
Kıdeyş, A.e.
Mutlu, E.
Bingel, F.
Gücü, A.c.
Nıermann, U.
Doğan, M.
Kayıkçı, Y.
Avşar, D.
Bekiroğlu, Y.
Genç, Y.
Okur, H.
Zengin, M.
Bu rapor "Karadeniz Stok Tayini" projesinin başlangıç aşamasını ve bunu izleyen dönemde yürütülen balıkçılık çalışmaları ile daha önce yapılmış araştırmalarıdan çıkartılan sonuçları kapsamaktadır. Projeye destek veren Uluslararası ve Ulusal kuruluşlar olarak NATO-İstikrar için Bilim Programı (NATO-SfS), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel be Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (BAKANLIK) yer almaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) bu projeyi BAKANLIĞIN Yomra/Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde yürütmüştür. Proje, Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki ekonomik öneme haiz bazı pelajik ve demersal balık türlerinin-stok miktarlarının tahmin edilmesini hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için pelajik türlerde balıkçılık akustiği ve demersal türlerde de [taranan alan, sürekli en yüksek ürün (MSY), stoka katılan birey başına düşen ürün (Y/R) gibi ] tümsel ve durağan modeller uygulanmıştır. Ek olarak, balık pazarı örnekleri ve balık yumurta ve larvalarına yönelik sörveylerde değerlendirilmiştir.