Kuzeydoğu Akdeniz'de ağır metal kirliliği

Download
2000
Yemenicioğlu, Semal
Değişik avlanma bölgelerinden yakalanan balıklarda ağır metallerden (Hg, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Fe, Mn) analizleri yapılıp bölgesel farklılıkların yanı sıra organizmaların yaş (boy) sınıflarına bağlı olarak yenilebilir kas dokularında biriktirdikleri ağır metal miktarları incelenmiştir. Bazı balık türlerinin (M. barbatus, U. molluccensis ve S. solea) boyları ve içerdikleri bazı ağır metal (örneğin civa) arasında doğru orantılı bir ilişki gözlenmiştir. Bazı türlerde (M. auratus, P. kerathurus) ise bu ilişki gözlenememiştir. Analiz edilen balıkların yakalandıkları bölgeler ŞEKİL l'de gösterilmektedir. Geçmiş yıllarda (1995 yılında) yapılan balık analizlerinden elde edilen sonuçlar ve laboratuvar performans çalışmaları birleştirilerek ileriye dönük yapılması düşünülen ağır metal kirleticilerin bölgesel trend analizleri için gerekli hesaplamalar Statistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz edilen balık örnekleri balık pazarına gidecek olan balıklardan fakat daha karaya indirilmeden önce avdan dönen trollerden seçilip alınmıştır. Proje kapsamına alınması düşünülen türlerden Mullus barbatus, Mullus surmuletııs ve Solea solea temin edilebilmiş ve analizleri yapılmıştır. Thunnııs thynnııs ise temin edilemediği için analizleri yapılamamıştır. Thunnus thynnus yerine yurdumuzda (bilhassa sahilde yaşayan halk tarafından çok tüketilen) Mugil auratus ve Penaus keratıırus temin edilmiş ve bu iki türün analizleri yapılmıştır.

Suggestions

HES’ler (HidroElektrik Santralleri) ve Deniz Ekosistemlerine Olası Etkileri
Yücel, Nebil; Uysal, Zahit; Örek, Ak Yeşim; Örek, Hasan; Çevik, Cem; Tuğrul, Süleyman; Koçak, Mustafa(2019)
Göksu nehri tatlı su girdileri özellikle kıs (Subat) ve ilkbahar (Nisan) aylarında deniz yüzeyi veyüzeye yakın alt tabakaların sıcaklık, tuzluluk ve yogunluk dagılımlarında belirgindegisikliklere sebep olmus ve bölgede hakim Küçük Asya Akıntısı etkisi ile batı yönlü yayılımgöstermistir. Yaz ve sonbahar dönemlerinde nehir debisinin düsük olması nedeni ile etki alanısınırlı kalmıstır. Tatlı su etki alanında açıklara oranla besin tuzu yükleri daha yüksek çıkmıstır.Deniz çalısma alanı yüzey sularında besin tuzl...
Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir.Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigigörülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92ug/L aralıgında ölçülmüstür.Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri i...
Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi
Demirer, N. Göksel; Güven, Engin; Ergüder, H. Tuba; Varolan, Nimet; Tezel, Ulaş(2001)
Olumsuz sağlık ve çevresel etkileri bazında en önemli organik kökenli kirleticiler arasında yer alan halojenli bileşikler başlıca pestisid, plastik, çözücü, iletken, kağıt, vb. üretimi ve kullanımı gibi endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin ya n ı sıra su arıtımında kullanılan dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemi sonucu oluşmakta ve yoğun olarak alıcı ortamlara ulaşmaktadır. Biyolojik olarak kolayca parçalanamayan halojenli organik bileşiklerin içerdikleri halojen gruplarının mikroorganizmalar üzerinde toks...
Aktif çamur biyopolimer kompozisyonunun tehlikeli kimyasalların biyosorbsiyonla giderimine olan etkileri
Sanin, Dilek F.; Yetiş, Ülkü; Yüncü, Bilgen(2003)
Bu çalışmanın amacı tehlikeli kimyasalların (ağır metaller ve sentetik organik kimyasallar) biyosorpsiyon mekanizmalarını araştırmak ve aktif çamur mikroorganizmalarının hücre dışı polimer kompozisyonunun beş değişik ağır metalin; Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) ve Ni(II); ve triazin grubu pestisitlerden olan atrazinin biyosorpsiyon özelliklerine olan etkilerini ortaya koymaktır. Farklı besi koşullarında üretilen mikroorganizmaların hücre dışı polimer kompozisyonu farklı olacağı için biyosorpsiyon kapasitele...
Hastane Atık Sularındaki Antibiyotik Direnç Genlerinin Yayılımlarının Analizi
İçgen, Bülent(2019)
Antibiyotik direncinin ortaya çıkması ve yayılması dünya çapında önemli bir sorun halinegelmistir. Bu konuda dünya saglık örgütü basta olmak üzere pek çok kurulus tarafından acileylem planları olusturulmakta ve pek çok ülkede bu dogrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır.Bu yüzden antibiyotik direncinin ortaya çıkısı ve yayılımının anlasılması ve takip edilmesibüyük önem tasımaktadır. Antibiyotiklerin sıklıkla kullanıldıgı yerler olan hastaneler antibiyotikdirencinin ortaya çıkısı ve çevreye yayılımında rol ...
Citation Formats
S. Yemenicioğlu, “Kuzeydoğu Akdeniz’de ağır metal kirliliği,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRZeU1URT0.