Kuzeydoğu Akdeniz'de ağır metal kirliliği

Download
2000
Yemenicioğlu, Semal
Değişik avlanma bölgelerinden yakalanan balıklarda ağır metallerden (Hg, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Fe, Mn) analizleri yapılıp bölgesel farklılıkların yanı sıra organizmaların yaş (boy) sınıflarına bağlı olarak yenilebilir kas dokularında biriktirdikleri ağır metal miktarları incelenmiştir. Bazı balık türlerinin (M. barbatus, U. molluccensis ve S. solea) boyları ve içerdikleri bazı ağır metal (örneğin civa) arasında doğru orantılı bir ilişki gözlenmiştir. Bazı türlerde (M. auratus, P. kerathurus) ise bu ilişki gözlenememiştir. Analiz edilen balıkların yakalandıkları bölgeler ŞEKİL l'de gösterilmektedir. Geçmiş yıllarda (1995 yılında) yapılan balık analizlerinden elde edilen sonuçlar ve laboratuvar performans çalışmaları birleştirilerek ileriye dönük yapılması düşünülen ağır metal kirleticilerin bölgesel trend analizleri için gerekli hesaplamalar Statistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz edilen balık örnekleri balık pazarına gidecek olan balıklardan fakat daha karaya indirilmeden önce avdan dönen trollerden seçilip alınmıştır. Proje kapsamına alınması düşünülen türlerden Mullus barbatus, Mullus surmuletııs ve Solea solea temin edilebilmiş ve analizleri yapılmıştır. Thunnııs thynnııs ise temin edilemediği için analizleri yapılamamıştır. Thunnus thynnus yerine yurdumuzda (bilhassa sahilde yaşayan halk tarafından çok tüketilen) Mugil auratus ve Penaus keratıırus temin edilmiş ve bu iki türün analizleri yapılmıştır.
Citation Formats
S. Yemenicioğlu, “Kuzeydoğu Akdeniz’de ağır metal kirliliği,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRZeU1URT0.