Hastane Atık Sularındaki Antibiyotik Direnç Genlerinin Yayılımlarının Analizi

Download
2019
Antibiyotik direncinin ortaya çıkması ve yayılması dünya çapında önemli bir sorun halinegelmistir. Bu konuda dünya saglık örgütü basta olmak üzere pek çok kurulus tarafından acileylem planları olusturulmakta ve pek çok ülkede bu dogrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır.Bu yüzden antibiyotik direncinin ortaya çıkısı ve yayılımının anlasılması ve takip edilmesibüyük önem tasımaktadır. Antibiyotiklerin sıklıkla kullanıldıgı yerler olan hastaneler antibiyotikdirencinin ortaya çıkısı ve çevreye yayılımında rol oynamaktadır. Hastane atık sularındayüksek miktarda bulunan antibiyotik kalıntıları sebebiyle ortamdaki antibiyotik direnç genlerinesahip bakteriler kolaylıkla çogalıp seçilmektedir. Ayrıca yatay gen transferi sayesindebakteriler dirençlilik saglayan genlerini ortamda bulunan farklı bakteri türleri ilepaylasabilmektedir. Herhangi bir ön arıtıma maruz kalmadan hastanelerden desarj olan atıksular antibiyotik direncinin çevresel yayılımındaki bir numaralı etken olarak gösterilmektedir.Bu nedenle bu projede farklı yatak kapasitesine sahip altı büyük kapasiteli hastane seçilerekbu hastanelerden bir yıl boyunca her mevsim atık su örnegi alınmıstır. Yaygın olarakkullanılan ve klinik öneme sahip antibiyotik grupları olan ?-laktamlar, sulfonamidler,tetrasiklinler, amfenikoller, aminoglikozidler, makrolid/linkozamid/streptogramin (MLS grubu)ve kinolonlara yönelik olan sırasıyla blaCTX-M, sul1, tetA, cmlA, aadA, ermB ve qnrSgenlerinin atık sulardaki miktarları kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiylebelirlenmistir. Seçilen her bir antibiyotik direnç geninin atık sulardaki varlıgı tespit edilmistir vetespit edilen direnç geni miktarları aadA, tetA, cmlA, sul1, qnrS, ermB, blaCTX-M seklindesıralandıgı belirlenmistir. Elde edilen gen miktarları tek yönlü varyans analizi yöntemi ile analizedilmistir. Yapılan analizler sonucu ermB geni dısındaki bütün genlerin mevsimseldagılımlarındaki farklılıkların anlamlı (p küçüktür 0.05) oldugu belirlenmistir.
Citation Formats
B. İçgen, “Hastane Atık Sularındaki Antibiyotik Direnç Genlerinin Yayılımlarının Analizi,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd01UWTI.