Hastane Atık Sularındaki Antibiyotik Direnç Genlerinin Yayılımlarının Analizi

Download
2019
Antibiyotik direncinin ortaya çıkması ve yayılması dünya çapında önemli bir sorun halinegelmistir. Bu konuda dünya saglık örgütü basta olmak üzere pek çok kurulus tarafından acileylem planları olusturulmakta ve pek çok ülkede bu dogrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır.Bu yüzden antibiyotik direncinin ortaya çıkısı ve yayılımının anlasılması ve takip edilmesibüyük önem tasımaktadır. Antibiyotiklerin sıklıkla kullanıldıgı yerler olan hastaneler antibiyotikdirencinin ortaya çıkısı ve çevreye yayılımında rol oynamaktadır. Hastane atık sularındayüksek miktarda bulunan antibiyotik kalıntıları sebebiyle ortamdaki antibiyotik direnç genlerinesahip bakteriler kolaylıkla çogalıp seçilmektedir. Ayrıca yatay gen transferi sayesindebakteriler dirençlilik saglayan genlerini ortamda bulunan farklı bakteri türleri ilepaylasabilmektedir. Herhangi bir ön arıtıma maruz kalmadan hastanelerden desarj olan atıksular antibiyotik direncinin çevresel yayılımındaki bir numaralı etken olarak gösterilmektedir.Bu nedenle bu projede farklı yatak kapasitesine sahip altı büyük kapasiteli hastane seçilerekbu hastanelerden bir yıl boyunca her mevsim atık su örnegi alınmıstır. Yaygın olarakkullanılan ve klinik öneme sahip antibiyotik grupları olan ?-laktamlar, sulfonamidler,tetrasiklinler, amfenikoller, aminoglikozidler, makrolid/linkozamid/streptogramin (MLS grubu)ve kinolonlara yönelik olan sırasıyla blaCTX-M, sul1, tetA, cmlA, aadA, ermB ve qnrSgenlerinin atık sulardaki miktarları kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiylebelirlenmistir. Seçilen her bir antibiyotik direnç geninin atık sulardaki varlıgı tespit edilmistir vetespit edilen direnç geni miktarları aadA, tetA, cmlA, sul1, qnrS, ermB, blaCTX-M seklindesıralandıgı belirlenmistir. Elde edilen gen miktarları tek yönlü varyans analizi yöntemi ile analizedilmistir. Yapılan analizler sonucu ermB geni dısındaki bütün genlerin mevsimseldagılımlarındaki farklılıkların anlamlı (p küçüktür 0.05) oldugu belirlenmistir.

Suggestions

Kağıt sanayii atık sularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi
Dilek, B. Filiz(2001)
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasın...
Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir.Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigigörülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92ug/L aralıgında ölçülmüstür.Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri i...
Kuzeydoğu Akdeniz'de ağır metal kirliliği
Yemenicioğlu, Semal(2000)
Değişik avlanma bölgelerinden yakalanan balıklarda ağır metallerden (Hg, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Fe, Mn) analizleri yapılıp bölgesel farklılıkların yanı sıra organizmaların yaş (boy) sınıflarına bağlı olarak yenilebilir kas dokularında biriktirdikleri ağır metal miktarları incelenmiştir. Bazı balık türlerinin (M. barbatus, U. molluccensis ve S. solea) boyları ve içerdikleri bazı ağır metal (örneğin civa) arasında doğru orantılı bir ilişki gözlenmiştir. Bazı türlerde (M. auratus, P. kerathurus) ise bu ilişki...
Effects of hospital wastewaters on the disseminatıon of tetracycline resistance genes
Kayalı, Osman; İçgen, Bülent (2018-04-27)
Today emergence and dissemination of antibiotic resistance are considered one of the major threat to the public health. Antibiotics are also used in agriculture, animal husbandry and veterinary practices. This kind of intensive usage increases the exposure of antibiotic resistant bacteria and resistance genes to the natural habitats. Hospital wastewaters act as reservoirs for antibiotic resistance genes and resistant bacteria due to its infectious and toxic content. Tetracyclines are discovered in 1940s and...
Impact of wastewater treatment plants on dissemination of antibiotic resistance genes
Küçükünsal, Serkan; İçgen, Bülent; Department of Environmental Engineering (2019)
Wastewater treatment plants (WWTPs) as hotspots of the antibiotic resistance genes (ARGs) pose risk to receiving environments. Removal of ARGs through WWTPs, therefore, is great importance. For this reason, common types of WWTPs including conventional activated sludge (CAS), biological nutrient removal (BNR), sequencing batch reactor (SBR), membrane bioreactor (MBR), package MBR, WWTP with coagulation-flocculation and UV disinfection units were investigated in terms of their seasonal removal efficiencies on...
Citation Formats
B. İçgen, “Hastane Atık Sularındaki Antibiyotik Direnç Genlerinin Yayılımlarının Analizi,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd01UWTI.