Türkiye'de bal arısı (Apis mellifera L.) ırklarının karakterizasyonu ve korunması

Download
1998
Kence, Meral
Kence, Aykut
Kandemir, İrfan
Türkiye balansı toplumları morfometrik ve genetik bakımdan karakterize edilmiştir. Morfometrik karakterler bakımından il bazında analizler farklılık göstermektedirler (P< 0.001). Anadolu'nun kuzey doğusunda Apis mellifera caucasica, orta ve batı Anadolu'da A.m. anatoliaca, kuzeybatı Anadolu'da A.m. carnica, güney Anadolu'da, Şanlı Urfa ve Hatay'da büyük olasılıkla A.m. syriaca, A.m. meda ve Am. anatoliaca melezleri bulunmaktadır. Türkiye bal arısı toplumlarında enzim polimorfizmi de kapsamlı olarak çalışılmış ve Türkiye'deki bal ansı toplumlarının çalışılan diğer ülke bal ansı toplumlarına göre çok daha fazla genetik çeşitliliğe sahip olduğu gözlenmiştir. En fazla polimorfizm PGM lokusunda gözlenmiş olup, belirlenen 4 alelden ikisi PGM-45 ve PGM-63 daha önce literatürde bildirilmemiştir. Bal anlannın mt-DNA'sında kısıtlı sayıdaki restriksiyon enzimleri ile yapılan RFLP analizinde ise fazla bir varyasyon bulunmamıştır. Öte yandan Hatay arılarında diğer bölge arılarından farklı olarak Africa örgüsü gösteren bir haplotipe rastlanmıştır. Bir de Balıkesir'de literatürde daha önce bildirilmemiş bir mt-DNA örgüsüne rastlanmıştır.
Citation Formats
M. Kence, A. Kence, and İ. Kandemir, “Türkiye’de bal arısı (Apis mellifera L.) ırklarının karakterizasyonu ve korunması,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRJeU56Yz0.