Türkiye’de Kültürel Sermayenin Öğrenim Başarısı Üzerine Etkisi

2018-12-7
Cansız, Mehmet
Özbaylanlı, Bilgehan
Çolakoğlu, Mustafa Hilmi
Bu çalışmada kültürel sermayenin Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinin öğrenim başarılarındaki rolü ele alınmaktadır. Bu çerçevede Bourdieu’nun (1986) kültürel sermaye ile öğrenim başarısı arasında var olduğunu öne sürdüğü güçlü ilişki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan veriler kullanılarak regresyon modeliyle test edilmiştir. Bu sayede farklı kültürel sermaye faktörlerinin tek tek veya farklı bileşimler halinde öğrenim başarısında ne derece etkilerinin olduğu ortaya koyulmuştur. Analizlerde özel okullar ve devlet okulları arasındaki farklılaşmaya da yer verilmiştir. Çalışmada kültürel sermaye ile ilgili yoksunlukların öğrenim başarısını önemli ölçüde olumsuz etkilediği saptanmış ve söz konusu etkilerin düzeyleri ortaya konulmuştur. Özel okulların bu yoksunlukları azaltma konusunda devlet okullarına göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, özel okul destekleri sağlanırken iki ayaklı bir önceliklendirme politikası önerilmiştir. Bir taraftan sosyal içermeyi sağlamak üzere dezavantajlı gruplara odaklanılması, diğer taraftan ülkenin rekabeti gücünü ciddi oranda artırabilecek yıldız bilim insanları ve profesyoneller yetiştirmek üzere kültürel sermaye düzeyi en yüksek seviyede olan öğrencilere öncelik verilmesi önerilmektedir. Bu sonuçların doğuracağı sorular üzerine çeşitli araştırmalar önerilmekle birlikte benzer çalışmanın üniversite sınavı kullanılarak yapılmasının bu alandaki politikaların belirlenmesinde etkili bir veri sunacağı değerlendirilmektedir
Journal of Economy Culture and Society

Suggestions

An analysis of change in pre-service teacher education in Turkey by using vhaos theory
Somuncuoğlu, Yeşim; Yıldırım, Ali; Şimşek, Hasan; Department of Educational Sciences (2003)
This study was conducted to investigate the change in pre-service teacher education in Turkey by using Chaos Theory. The research questions were the following: 1) How did the 1982 restructuring relate to the 1998 restructuring? (2) What were the reasons for the anomalies that led to the 1998 restructuring? (3) How did the 1998 process of transformation work? (4) At which stage of the curve is the system now? (5) What are the possible paths the new model may evolve? The data sources in this qualitative resea...
Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine (2014-01-01)
Bu çalışmada Türkiye’de neoliberal kentsel politikaların yasal ve kurumsal yapısının son otuz yılda geçirdiği değişimler incelenmektedir. İncelemede merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve güç kaymalarına vurgu yapılarak, farklı toplumsal aktörlerin karar verme süreçlerine katılımına dikkat çekilmektedir. Türkiye’de farklı aşamalarla biçimlenen neoliberal kentsel politikalar, çekilme (roll-back) ve açılma (roll-out) aşamaları kapsamında tartışılmaktadır (Peck ve Tickell, 2002). Birinci aşama, 1980’l...
How english language instructors coped with the onset of the pandemic and remote language teaching: a case study
Erkan, Gökçe; Balbay, Seher (2021-01-01)
This paper reports on the emergency remote education period of the instructors at the School of Foreign Languages of a Turkish state university. The university the study was conducted in, along with all other higher education institutions in Turkey, switched to online education with the sudden spread of the COVID 19 pandemic. To evaluate how the instructors dealt with this sudden transition, 110 participants teaching at the School of Foreign Languages completed an online survey at the end of the emergency r...
Türkiye'deki Eğitim Politikalarını Anlamlandırmak: Son Değişiklikler Neyi Değiştiriyor?Kim Ne Söylüyor?
Alpan, Başak Zeynep(2015-12-31)
Bu proje, Türkiye’de yakın zamanda ilköğretim alanında yapılan hukuki değişikliklerin eğitimde ve toplumda yarattığı etkileri değerlendirmeyi hedefliyor. 1980’lerin sonlarından başlayarak küreselleşme kavramı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok coğrafyada eğitim politikalarını etkiledi. Küreselleşme sürecinin hızlı yayılması ve neo-liberal dönüşüm, okul finansmanı, eğitim sektöründe çalışanların hakları, müfredat geliştirilmesi, özelleştirme ve okul ve çevre ilişkileri gibi birçok alanda kökten değişimi...
Türkiye’de Faaliyette Bulunan Uluslararası Ortak Girişimlerde Örgüt Kültürü: Yerel Sosyo-Kültürel Bağlamın Eşbiçimlilik Etkisi
İlhan, Tülay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
Çalışma, yerel sosyo-kültürel bağlamın Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararası ortak girisimlerin (UOG) örgüt kültürleri üzerindeki esbiçimlilik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Burada UOG’lerin örgüt kültürleri ve yerel sosyo-kültürel bağlam hem uygulama hem de değer düzeyinde, varolan literatürden hareketle geliştirilen, ortaklaşa davranısçılık, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, performansa ilişkin yönelim, zamana ilişkin yönelim ve paternalizm kültürel boyutlarında ele alınmaktadır. UOG’lerin...
Citation Formats
M. Cansız, B. Özbaylanlı, and M. H. Çolakoğlu, “Türkiye’de Kültürel Sermayenin Öğrenim Başarısı Üzerine Etkisi,” Journal of Economy Culture and Society, pp. 127–152, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/51921.