Yükleme doğrultusu ve uzun süreli yaşlandırmanın 2090 alüminyum - lityum alaşımında yorulma çatlağı büyümesine etkisi

Download
1996
Doruk, Mustafa
Anık, Mustafa
1000 saate ulaşan, 150, 165 ve 180°C sıcaklıklardaki uzun süreli ısınmaların, 2090 Alüminyum-Lityum alaşımlannda yorulma çatlakları büyümesini ne ölçüde etkiledikleri incelendi, ve elde edilen sonuçlar tuzlu su çözeltisi içinde bulunanlarla karşılaştırıldı. Doğru akım-potansiyel farkı tekniğinin uygulandığı araştırmada çatlak hızı ölçümleri 1.6 mm kalınlığında levhadan alınan 40x200 mm büyüklüğündeki örneklerle yapıldı. Bu çalışmanın amaçlarından biri de, çatlak büyüme tavımın yükleme doğrultusundan ne derecede etkilendiğini saptamaktı. Bu nedenle, örnekler haddeleme yönünde (L-T), haddeleme yönüne dik (T-L) ve haddeleme yönüne 45° açılı (L+45°) doğrultularda kesilerek hazırlandı. Yaşlandırma öncesi uygulanan işlem 550°C'da bir saat tavlama ve ardından %6 oranında soğuk çekmeden ibaretti. Laboratuvar atmosferine açık olarak yapılan deneylerin sonuçları, çatlak büyüme hızının bu çalışmada incelenen yükleme doğrultularına fazla duyarlı olmadığını gösterir nitelikteydi. Buna karşılık, yaşlandırmanın çatlak büyüme kinetiğini büyük ölçüde etkilediği ve 1000 saatlik bir ısıl etki sonucunda çatlak hızlarının sekiz katına ulaşan artışlara uğradığı saptandı. Tuzlu su çökeltisi içinde ölçülen çatlak büyüme hızlarının, laboratuvar ortamında gözlemlenenlere oranla düşük AK -değerlerinde daha yüksek, buna karşılık, yüksek AK-değerlerinde ise daha küçük oldukları görüldü. Korozif ortamın etkisi ile azalan çatlak yüzey pürüzlülüğü ve buna bağlı olarak artan çatlak kapanması küçük AK-değerlerindeki hız artışının kaynağı olarak yorumlandı. Yüksek AK değerlerindeki çatlak hızı azalışı ise, çatlak ucu elektrokimyasına dayalı olarak açıklanmaya çalışıldı. Bu bağlamda, yüksek katodik etkenliğe sahip metallerarası bileşiklerin oynayabileceği rol üzerinde duruldu. Sınır yorulma dayananın aynı değişkenlere bağlı olarak incelendiği laboratuvar atmosferine açık deneylerde uzun süreli ısınmaların bu dayanç özelliğini fazla etkilemediği, ve yüksek AK-değerlerine doğru giderek ayrışan da/dN-AK eğrilerinin sınır dayanç yakınma inildiğinde biribirlerine yaklaşma eğilimi içine girdikleri gözlemlendi.

Suggestions

Yükleme doğrultusu ve uzun süreli yaşlandırmanın 2090 alüminyum - lityum alaşımında yorulma çatlağı büyümesine etkisi
Doruk, Mustafa; Anık, Mustafa(1996-01-01)
1000 saate ulaşan, 150, 165 ve 180°C sıcaklıklardaki uzun süreli ısınmaların, 2090 Alüminyum-Lityum alaşımlannda yorulma çatlakları büyümesini ne ölçüde etkiledikleri incelendi, ve elde edilen sonuçlar tuzlu su çözeltisi içinde bulunanlarla karşılaştırıldı. Doğru akım-potansiyel farkı tekniğinin uygulandığı araştırmada çatlak hızı ölçümleri 1.6 mm kalınlığında levhadan alınan 40x200 mm büyüklüğündeki örneklerle yapıldı. Bu çalışmanın amaçlarından biri de, çatlak büyüme tavımın yükleme doğrultusundan ne dere...
Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu
Bor, Şakir; Kalkanlı, Ali; Tarhan Bor, Elif; Saranlı, Gamze; Karabay, Ziya Yusuf; Özaygen, Altay(1998)
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda ve...
Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2019)
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde sekillendirme hızı arttıkça ortamın adiyabatik hale gelmesi,sekillendirilen parçanın sıcaklıgında belirgin bir artısa neden olmaktadır. Bu sıcaklık artısı iseiçyapısal degisiklikler ve plastik akısın dengesizlesmesi yoluyla sekillendirilebilirlik sınırdegerlerinde azalmaya sebep olabilmekt...
Al-Esaslı Metalik Cam Alaşımlarından Amorf/Nanokristal Kompozit Dizaynı ve Üretimi
Kalay, Yunus Eren; Övün, Mert(2015)
Alüminyum alaşımları hafif, sağlam ve kolay işlenebilme özellikleri ile havacılık, uzay ve savunma sanayi uygulamaları için vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Özellikle 2000, 7000 ve 8000 serisi alüminyum alaşımlar, özel ısıl işlemler sonrası yüksek mukavemete sahip malzemeler haline dönüşmektedir. Alüminyum alaşımlar mekanik özellikler açısından gelişme göstermelerine rağmen teorik hesaplamalar bulundukları konumun çok daha üstünde değerlere sahip olabileceklerini işaret etmektedir. Bu konuma ulaşmadaki e...
Kuvvetli Yer Hareketlerindeki Belirsizliğin Nükleer Güç Santrallerinin Yapı Zemin Etkileşimine Etkisinin İncelenmesi
Gülerce, Zeynep(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, NGS tasarımı veya tasarımın lisanslanması aşamasında yapılan dinamik yapısal analizler için kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtlarının, yapı-zemin etkileşimi ve üstyapı parametreleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu aşamalarda yapılan dinamik analizlerde, daha önce olmuş depremlerden alınan kuvvetli yer hareketi kayıtları ölçeklendirilerek kullanılabildiği gibi, tasarım ivme spektrumuna birebir uyumlu sentetik kayıtların üretilerek kullanılması da mümkündür. Seçilen veya üreti...
Citation Formats
M. Doruk and M. Anık, “Yükleme doğrultusu ve uzun süreli yaşlandırmanın 2090 alüminyum - lityum alaşımında yorulma çatlağı büyümesine etkisi,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVek16TT0.