İki Boyutlu Sistemler ile Au Arayüzlerinin Nanotribolojik Özellikleri Üzerine Teorik ve Deneysel Bir Çalışma

Download
2019
Toffoli, Daniele
Toffoli, Hande
2015 yılında yayınlanan bir rapora göre dünya enerji üretiminin yaklaşık beşte biri sürtünmesonucu kaybolmaktadır. Özellikle otomotiv sanayisinde bu kaybın 2012 yılı itibarıyla, toplammaliyetin üçte birine kadar çıkabildiği belirtilmiştir. Gerek çevre kirliliğini azaltmak, gereksesürtünme sonucunda ortaya çıkan aşınmayı yavaşlatmak açısından, malzemeler arasındakisürtünme kuvvetlerinin davranışının anlaşılması ve azaltılması son derece önemlidir.Leonardo Da Vinci ile başlayıp Amontons ve Coulomb?a kadar uzanan ve triboloji olarakadlandırılan sürtünme ve aşınma çalışmalarında gelinen en son nokta, sürtünmenin atomistiközelliklerinin ele alınması olmuştur.Gittikçe küçülen skalalarda üretim teknolojilerinin ilerlemesiyle beraber nanoboyuttakisistemler ulaşılabilir hale gelmiştir. Grafit ve diğer katmansal yapılar, katmanlar arasındakietkileşmenin küçük olmasından dolayı iyi birer kaydırıcı malzeme adayıdır. Gerçekten degrafenin katmanları arasındaki sürtünme katsayısının konvansiyonel malzemelere göre çokdaha düşük olduğu kanıtlanmıştır.Literatürde bu tür iki boyutlu sistemlerin kendi aralarında oluşturduğu arayüzlerin sürtünmedavranışı üzerine birçok çalışma olsa da bu malzemelerle metal yüzeyleri arasındakiarayüzler üzerine incelemeler çok daha azdır. Projemizde, literatürdeki bu açığın giderilmesiamacıyla altın (Au) ve iki boyutlu sistemler arasındaki çeşitli arayüzlerin tribolojik özelliklerihem deneysel hem de teorik olarak ele alınmıştır. Teorik olarak yük yoğunluğu fonksiyoneliteorisi (DFT) ve moleküler dinamik (MD); deneysel olarak ise atomik kuvvet mikroskopisi(AKM) ile gerçekleştirilen çalışmalarımızda grafen/Au, h-BN/Au ve MoS2/Au arayüzlerininözellikleri incelenmiştir. Ayrıntılı sonuçlarımızdan her üç katmanlı materyalin de Au ile olanarayüzünde son derece düşük bir sürtünme katsayısına sahip olduğu ıspatlanmıştır. Hemyığın Au hem de Au kümeleri ile olan arayüz incelenmiş, böylelikle proje önerimizde debahsettiğimiz büyüklüğün etkisi incelemesi de gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımızdan üç adettez ve çok sayıda bildiri çıkmıştır. Makalelerimiz yayına hazır duruma getirilmiştir.

Suggestions

Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit / Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve Üretimi
Turan, Raşit; Yerci, Selçuk(2017)
İki yıl süre ile TÜBİTAK 2543 - CRNST ile İkili İşbirliği Programı çerçevesinde desteklenenprojenin final raporunun araştırma sonuçları aşağıda verilmektedir.Bu projenin amacı geniş bant aralıklı sahip perovskit güneş gözesi, iç içe geçmiş parmaklı(interdigitated) arka kontaklı (IBC) silisyum güneş gözesi ve bu iki yapının bir araya getirilmesiile perovskit/silisyum tandem güneş gözesi geliştirmektir. Tandem yapısının yüksek verimliliğesahip silisyum göze üzerine geniş bant aralıklı ve dolayısıyla daha fazl...
Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Investigating the effects of climate change on the surface runoff potential over Kızılırmak basin
Barkış, Numan Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Department of Civil Engineering (2022-9-2)
The aim of this study is to analyze the expected change in the surface runoff potential that will occur due to climate change in the Kızılırmak Basin until 2100. HBV hydrological model was run in this study to investigate the expected change in 3 sub-basins (SB 1535, SB 1541, and SB 1545) of Kızılırmak Basin. Total of 56 CMIP5-based GCM/RCM daily model datasets, downloaded from CORDEX EUR-11 at 0.110 spatial resolution and reflect RCP 8.5 emission scenario, were utilized. Among these model datasets, 10 of t...
İletken Peptit Nanotüp ve Hidrojel Geliştirilmesi
Özçubukçu, Salih(2015)
Kendiliğinden yapılanabilen peptitler, son 10 yılın oldukça gözde araştırma konularından biri haline gelmiştir (Zhang vd., 1993; Petka vd., 1998; Qu vd., 2000; Nicodemus ve Bryant, 2008; Buriak ve Ghadiri, 1997). Özellikle seçici ilaç salınımı, doku mühendisliği ve biyomedikal konusunda uygulamaları için yoğun bir araştırmaya sahne olmaktadır. Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği, çok farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip peptit yapılarının elde edilmesine mükemmel bir olanak sağlamaktadır. ...
Citation Formats
D. Toffoli and H. Toffoli, “İki Boyutlu Sistemler ile Au Arayüzlerinin Nanotribolojik Özellikleri Üzerine Teorik ve Deneysel Bir Çalışma,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU9UUTA.