Kauçuk türü Malzemeler için İnelastik Yırtılma ve Kavitasyon modeli Geliştirilmesi

Download
2018
Kauçuk türü malzemeler esnek mekanik davranışları ve üstün enerji sönümleme özelliklerinedeniyle otomotiv, havacılık ve inşaat sektöründe yaygın kullanıma sahiptir. Kauçuğuninelastik davranışı ve kompleks deformasyonlar altındaki dayanım ve yırtılma özelliklerininkuramsal ve sayısal olarak modellenmesi, bu malzemenin tasarım aşamasında kritik biröneme sahiptir. Bu bağlamda mevcut kuramlar henüz kalitatif ve kantitatif kesinlikte sonuçvermemektedir Bu durum kauçuk türü malzemelerin dayanım ve yırtılma özelliklerini kuramsalaçıdan ele alan çalışmaları cazip kılmaktadır.Bu projenin amacı, kauçuk türü malzemelerin farklı hızlarda ve değişken yükleme koşullarıaltında kırılma kriterlerinin kuramsal olarak modellenmesini ve geliştirilen kuramlar için sonluelemanlar yöntemi (SEY) ile uyumlu sayısal algoritmaların geliştirilmesini içermektedir. Bukapsamda, kauçuğun kopması, gradyan hasar mekaniği kuramı sayılabilecek olan yaygınalan çatlama teorisiyle modellenecektir. Bu kuram malzememin intak durumdan kırılmadurumuna geçişini faz dönüşümü olarak ele almaktadır. Yaygın alan çatlama teorisini kauçukiçin uyarlanması için deneylerle tespit edilmiş yırtılma zarfları ile uyumlu kırılma/kopma kriterigeliştirilecek ve yaygın alan çatlama teorisinin içine bünye denklemi şeklinde yerleştirilecektir.İlk aşamada malzemenin yarı-durağan yüklemeler altındaki yırtılması modellenecek ve iki veüç boyutlu örnek problemlerle doğrulanacaktır. İkinci aşamada bu teori viskoelastik özelliklerde dikkate alınarak geliştirilecektir. Geliştirilen modeller basit çekme, iki eksenli gerilim vehidrostatik çekme gerilmeleri altındaki farklı kopma karakteristikleri altında doğrulanacaktır.Bugüne kadar, fiziksel, mikromekanik ilkelerine dayalı, üç boyutlu, inelastik deformasyonkoşullarında çatlama başlangıcını ve ilerleyişini modelleyen yaygın alan çatlama teorisinedayalı bir kuram geliştirilmemiştir. Üçüncü aşamada, kauçuk türü malzemelerin hidrostatikyükler altında gösterdiği kavitasyon türü kararsızlıklar ele alınacaktır. Çok ölçekli, temsiliküresel boşluk içeren küresel bir temsili hacim elemanı öncelikle sayısal homojenizasyonyöntemleri ile modellenecek ve porozite etkisini içeren sıkıştırılabilir kauçuk bünye denklemielde edilecektir. Daha sonra, bu model sürekli ortamlar mekaniği ve hasar mekaniği ilkelerinebağlı kalınarak geliştirilecek ve kavitasyon başlangıcı ve büyümesi modellenecektir.Geliştirilen kuramlar için, sonlu elemanlar yöntemi (SEY) kullanılarak sayısal algoritmalargeliştirilecek ve gerçekleştirilecek benzetimler yardımıyla doğrulama çalışmaları yapılacaktır.Bu kapsamda geliştirilecek sayısal algoritmalar, problem-spesifik çoklu-fizik çözücü açıkkaynak kodlu sonlu elemanlar programlarına entegre edilecektir.Proje kapsamında geliştirilen kuramsal ve sayısal yöntem, kauçuk türü malzemelerintasarımında, özellikle ömür tayini çalışmalarında önemli katkılar sunmaktadır. Deneylerledesteklenen ve idealize edilmiş geometriler için elde edilen analitik yöntemlerle yapılanmühendislik tasarımı günümüzde yerini daha kesin sonuçlar veren bilgisayar destekli,hesaplamalı mekanik ilkelerine dayalı tasarıma bırakmaktadır. Bilgisayar destekli tasarımürün tasarım aşamasından üretim aşamasına geçiş sürecini ciddi anlamda kısaltmakta veürünün kullanım koşulları altında en iyileştirilmesini sağlamaktadır. SEY sayısal bir yöntemolarak ortaya çıktığı son yarım yüzyılda milyarlarca dolarlık bir yazılım sektörünedönüşmüştür. SEY ile uyumlu kuramların ve bu kuramlardan cebirsel denklemlerinin sayısalçözümlerine yönelik algoritmalarının geliştirilmesi gerek akademik anlamda gereksemühendislik uygulamaları açısından üzerinde yoğun çalışılan bir alandır. AR-GE endüstrisi,ürün geliştirme sürecinde kullanılan farklı malzemelerin dayanım özelliklerini yüksek kesinlikteöngörebilen yaklaşımlar talep etmektedir. Bu bağlamda proje kapsamında elde edilecekçıktıların önemli bir açığı kapatması hedeflenmektedir.

Suggestions

Mikrobolometre Tipi Sogutmasız Kızılötesi Dedektör Dizinlerine Uygun Silisyum Disk Seviyesinde Vakum Paketleme Yöntemlerinin Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Kalay, Yunus Eren(2018)
Özellikle savunma sanayinde yogun ihtiyaç duyulan sogutmasız kızılötesi dedektörlerin yurtiçinde, ulusal imkânlarla özgün olarak tasarlanması, özgün üretim süreçlerinin gelistirilmesi veüretilmesi büyük önem arz etmektedir. Sogutmasız kızılötesi detektörlerden yüksekperformans elde etmedeki en önemli etkenlerden biri dedektörlerin vakum ortamındaçalıstırılmasıdır. Dolayısıyla, MEMS tabanlı sogutmasız kızılötesi dedektörlerin ürünedönüsmesindeki en son adım olan paketleme konusu daha da önem kazanmaktadır.Pa...
Mikro-Plakların Modelleme ve Analizi İçin Yeni Yöntemler
Dağ, Serkan; Ciğeroğlu, Ender(2016)
Bu araştırma projesinin temel amacı mekanik veya termal yükleme altındaki mikro-plaklarınanalizi için yeni yöntemler ortaya koymaktır. Malzemelerin makro-ölçekte mekanik analiziniyapmakta kullanılan teoriler mikro-ölçekte geçerli değildir. Bunun nedeni uzunluk ölçeğiküçüldükçe etkisi artış gösteren boyut etkisidir. Mikro-ölçekli yapıların analizi için gerinimgradayanı elastisite teorisi ve modifiye edilmiş kuvvet çifti gerilmesi teorisi gibi yüksekdereceden sürekli ortam teorileri geliştirilmiştir. Teknik l...
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Çok Taneli Metallerin Gerinim Gradyan Kristal Plastisite Yöntemi ile Modellenmesi
Yalçınkaya, Tuncay(2017)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapıseviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahiparaçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamenmalzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür.Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristalyapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mikro y...
Seyreltik sıvı katı karışımlarının akış özellikleri
Özbelge, A. Tülay; Beyaz, Ayşe(1999)
Sıvı-katı akışların değişik mühendislik alanlarında ve farklı teknolojilerde çok önemli uygulamaları vardır. Hidrolik transport, çamur taşınım reaktörleri, çevrimli akışkan yataklar bazı örneklerdir. Bu çalışmanın amacı düşey eş-merkezli iki bora arasında (=annulus'da) yukarı doğru akan sıvı-katı karışımlarının akış yönündeki eksenel basınç farkları ile deney bölgesi içinde bir kesit alanında katıların radyal konsantrasyon dağılımları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Sonuçlar, benzeri bir sistemde daha önc...
Citation Formats
H. Dal, “Kauçuk türü Malzemeler için İnelastik Yırtılma ve Kavitasyon modeli Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBeU16QXc.