Çok Taneli Metallerin Gerinim Gradyan Kristal Plastisite Yöntemi ile Modellenmesi

Download
2017
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapıseviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahiparaçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamenmalzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür.Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristalyapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mikro yapıetkileri (örneğin tane boyutu, kafes kusurları ve katışkılar), gradyan etkileri (düzgün olmayandeformasyon alanı sebebi ile oluşan kafes kıvrımı) ve yüzey kısıtlamaları (örneğin sertkaplamalar veya serbest arayüzler) yüzünden farklı davranmaktadılar. Bu etkiler malzemeninbüyüklüğü ve benzersiz mikro yapısı sebebi ile daha güçlü veya zayıf tepki vermesine yolaçabilir. Bu büyüklüğe bağlı malzeme tepkisi, formülasyonlarında malzeme uzunluk ölçeğibulunmadığı için, standart sürekli ortamlar plastisite teorisi tarafından modellenememektedir.Ölçeğe bağlı mekanik yanıtın kapsanmasının bir yolu da gerinim gradyanlarının temel(malzeme model) kanuna katılmasından geçmektedir ki bu da çoğu gerinim gradyan plastisiteteorisinin başlangıç noktasıdır. Bu kapsamda tek tane malzemelerde büyüklüğe bağlımalzeme tepkisi literaturede çok geniş olarak çalışılmasına rağmen çok taneli (çok kristalli)metal malzemelerde bu çalışmalar dünya genelinde çok kısıtlıdır. Bu araştırmanın amacı çokkristalli farklı mikro yapı özelliklerine ve boyutlarına sahip metal malzemelerin davranışlarınıngerinim gradyan kristal plastisite modeli çerçevesinde analiz edilmesidir. Bu çalışma ikilikristal seviyesinden başlayıp binlerce taneye sahip gerçeksi mikro yapıya sahip malzemlerikapsayacaktır. Bu sayede mikro cihazlar sektöründe karşılaşılan standart dışı, boyuta vemikroyapıya bağlı malzeme davranışlarının modellenmesi gerçekleştirliecek ve mikromekanikanlamda önemli çıkarımlar elde edilecektir.

Suggestions

ÇOK TANELİ METALLERDE BÜYÜKLÜĞE BAĞLI PLASTİSİTE DAVRANIŞININ MİKROMEKANİK MODELLENMESİ
Yalçınkaya, Tuncay(2016-12-31)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapı seviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahip araçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamen malzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür. Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristal yapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mi...
İyonosfersel uzaktan iletişim dizgeleri planlama ve işletim dizgelerinde nitelik yükseltilmesi
Tulunay, Yurdanur; Bilge, H. Ayşe; Arıkan, Feza; Tulunay, Ersin(2000)
COST 251 içinde yürütülen çalışmalar, çoğunlukla, Eylem çerçevesinde kurulan veri tabanlanndan alınan, iyonosfersel ölçüm verileri kullamlarak yapılan kuramsal ve istatistiksel incelemelerdir. Özel ek ölçümler de yapılmıştır. Yapılan deneylerle dikey ve eğik gelişli sonda, elektron yoğunluk profili, TEC ve HF görünge kullanım (spectrum occupancy) ölçümleri yapılmıştır. İyonosfersel parametrelerin kestirim (prediction) ve öngörü (forecast) benzekleri (model) üretilmeştir. Kanal Benzetimi (simulation) için yö...
Kauçuk türü Malzemeler için İnelastik Yırtılma ve Kavitasyon modeli Geliştirilmesi
Dal, Hüsnü(2018)
Kauçuk türü malzemeler esnek mekanik davranışları ve üstün enerji sönümleme özelliklerinedeniyle otomotiv, havacılık ve inşaat sektöründe yaygın kullanıma sahiptir. Kauçuğuninelastik davranışı ve kompleks deformasyonlar altındaki dayanım ve yırtılma özelliklerininkuramsal ve sayısal olarak modellenmesi, bu malzemenin tasarım aşamasında kritik biröneme sahiptir. Bu bağlamda mevcut kuramlar henüz kalitatif ve kantitatif kesinlikte sonuçvermemektedir Bu durum kauçuk türü malzemelerin dayanım ve yırtılma özelli...
Seyreltik sıvı katı karışımlarının akış özellikleri
Özbelge, A. Tülay; Beyaz, Ayşe(1999)
Sıvı-katı akışların değişik mühendislik alanlarında ve farklı teknolojilerde çok önemli uygulamaları vardır. Hidrolik transport, çamur taşınım reaktörleri, çevrimli akışkan yataklar bazı örneklerdir. Bu çalışmanın amacı düşey eş-merkezli iki bora arasında (=annulus'da) yukarı doğru akan sıvı-katı karışımlarının akış yönündeki eksenel basınç farkları ile deney bölgesi içinde bir kesit alanında katıların radyal konsantrasyon dağılımları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Sonuçlar, benzeri bir sistemde daha önc...
Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri
Allakhverdıev, Kerim; G., Bülent Akınoğlu; Ellialtıoğlu, Şinasi; Gasanlı, Nizami; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(1997)
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellik...
Citation Formats
T. Yalçınkaya, “Çok Taneli Metallerin Gerinim Gradyan Kristal Plastisite Yöntemi ile Modellenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnek5qRXg.