Seyreltik sıvı katı karışımlarının akış özellikleri

Download
1999
Özbelge, A. Tülay
Beyaz, Ayşe
Sıvı-katı akışların değişik mühendislik alanlarında ve farklı teknolojilerde çok önemli uygulamaları vardır. Hidrolik transport, çamur taşınım reaktörleri, çevrimli akışkan yataklar bazı örneklerdir. Bu çalışmanın amacı düşey eş-merkezli iki bora arasında (=annulus'da) yukarı doğru akan sıvı-katı karışımlarının akış yönündeki eksenel basınç farkları ile deney bölgesi içinde bir kesit alanında katıların radyal konsantrasyon dağılımları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Sonuçlar, benzeri bir sistemde daha önce Özbelge ve Köker (1996) tarafından yapılmış olan ısı transfer çalışmasındaki ısı transfer mekanizmasını açıklamakta ve bu tip sistemlerin modelleme çalışmalarında kullanılabilecektir. Eş-merkezli iki boru arasındaki geometride sıvı-katı karışımlarının akış özellikleriyle ilgili deneysel veriler yeterli olmadığından çalışılan sistem, iç boru çapının ($D_i$= 0.025 m) dış boru çapma ($D_\circ$= 0.125 m) oranı k = 0.2 ve hidrolik çapı, $D_h$ = 0.1 m olan düşey iki boru arasında yukarı doğru akan feldspat-su karışımları olarak seçilmiştir. Test bölgesinde tam olarak gelişmiş bir akışı sağlamakta önemli bir parametre olan ($L_e/D_h$) değeri, test bölgesine giriş uzunluğunun hidrolik çapa oranı, basınç farkı ölçümlerinde 22.5 ve lokal katı-faz konsantrasyonu ölçümlerinde 35.5 dir. Bağımsız değişkenler parçacık boyutu, katı besleme konsantrasyonu ve iki boru arasındaki karışım hızı olmak üzere, elektronik basınç-ölçerlerle durgun basıncı da içeren toplam basınç farkını, U-tüp manometreyle akıştan dolayı oluşan sürtünmeli basınç farkım, konsantrasyon probu ile radyal yönde katı fazın konsantrasyon dağılımını ve test bölgesinden çıkışta karışımın boru duvarındaki yoğunluğunu belirleyen deneyler yapılmıştır. Bu çalışmada seçilen sistemin akış özellikleri farklı katı parçacık boyutlarında (0.064, 0.115, 0.138, 0.165 ve 0.230 mm), tankta hazırlanan seyreltik karışımların farklı giriş katı-faz konsantrasyonlarında (0.3 - 2.3 % hacim aralığında) ve 800-20000 arasında Reynolds sayılarına karşılık gelen değişik karışım hızlarında incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, deneylerde test bölgesindeki akıştan dolayı eksenel basınç farkları, herbir parçacık boyutu için karışım hızı sabit tutulduğunda, artan katı besleme konsantrasyonu ile artmaktadır. Sabit katı besleme konsantrasyonu ve karışım hızında, bu basınç farkları artan parçacık büyüklüğü ile artmaktadır. Test bölgesindeki karışımın ortalama yoğunluğu aynı kalmak şartıyla, bu bölgedeki akışın neden olduğu eksenel basınç farkları karışımın artan hızıyla artmaktadır. Sistemin karakteristiğine bağlı olarak, test bölgesinde çok düşük hızlarda daha küçük olan karışımın ortalama yoğunluğu belli bir hıza kadar artmakta ve daha yüksek hızlarda düşme göstermektedir. Genel olarak, test bölgesinde akıştan dolayı oluşan basınç farkları artan ortalama karışım yoğunluğu ile, parçacık boyutuna bağımlı olmaksızın, artmaktadır. Parçacık boyutunun (0.064-0.115 mm gibi) ve giriş katı konsantrasyonunun (0.3-0.6 % hacim gibi) çok küçük olduğu durumlarda, lokal katı konsantrasyonları radyal yönde fazla bir değişim göstermemektedir. Parçacık boyutunun ve giriş katı konsantrasyonunun artmasıyla, katı-faz etkisini değişik şekillerdeki konsantrasyon profilleri ile göstermektedir. Lokal katı-faz konsantrasyonları yaklaşık (r / $R_\circ$) = X = 0.5 veya 0.55 boyutsuz radyal uzaklığında minimum verdikten sonra dış duvara doğru artma trendi göstermektedir. İç duvardaki lokal katı konsantrasyonları dış duvar civarındaki değerlerden küçük olmaktadır. İç boru çapının dış boru çapma oranı k = 0.2 olan bir annulus'ta laminar akış için bu boyutsuz radyal uzaklık değeri $\lambda$=0,546 olup, kayma geriliminin sıfır olduğu ve akışkanın nokta hızının maksimum olduğu radyal uzaklığa karşılık gelmektedir (Bird ve arkadaşları, 1960). Bu değerden sapmaların deneysel hatalar ve değişik akış şartlan nedenleriyle olabileceği beklenmektedir.Deneysel verilerden iki fazlı deneylerde, akıştan dolayı iki-faz basınç farkını içeren boyutsuz Euler sayısı için karışımın Reynolds sayısı, parçacık Froude sayısı, parçacık çapının hidrolik çapa oranı ve ortalama katı taşınım yoğunluğunun giriş çamurundaki katı besleme yoğunluğuna oranı (ps/pf) cinsinden regresyon sabiti 0.903 olan aşağıdaki korelasyon elde edilmiştir. Eu =6.74*$10^8(Rem)^{-1.91} (\rho_s/\rho_f)^{1.35} (d_p/D_h)^{0.03} (Fr)^{0.19}$ Lokal katı konsantrasyonları ($C_lk$, % hacim) için de regresyon sabiti R=0.956 olan bir korelasyon elde edilmiştir: $C_lk$ = 1147.7 $(r /R_\circ)^{0.06} (Re_m)^{0.03} (dp/Dh)^{0.33} (\rho_m/\rho_f)^{-1.10}$ Burada, $\rho_m$ boru duvarından alınan numunede ölçülen karışımın duvardaki yoğunluğunu, Ut parçacıkların terminal hızını, $\mu_m$ karışımın viskozitesini, $d_p$ parçacık boyutunu, $D_h$ hidrolik çapı, $U_{ann}$ karışımın hızını, 'r' eş-merkezli iki borunun merkezinden itibaren radyal uzaklığı ve $R_\circ$ dış borunun yarıçapını ifade etmektedir. Boyutsuz değişkenlerin kapsadıkları aralıklar şöyledir: $Re_m$= $(D_hU_{ann} \rho_m / \mu_m)$, 2000-18000; Eu= $\Lambda P_{akis}/ (\rho_m U_{ann^2}), 15-15000; (\rho_s/\rho_f ), 1.5-3.3; Fr =U_t^2/(g d_p), 0.01-0.3; (d_p/D_h), 6.4* 10^{-4} - 2.3*10^{-3}$.

Suggestions

Kauçuk türü Malzemeler için İnelastik Yırtılma ve Kavitasyon modeli Geliştirilmesi
Dal, Hüsnü(2018)
Kauçuk türü malzemeler esnek mekanik davranışları ve üstün enerji sönümleme özelliklerinedeniyle otomotiv, havacılık ve inşaat sektöründe yaygın kullanıma sahiptir. Kauçuğuninelastik davranışı ve kompleks deformasyonlar altındaki dayanım ve yırtılma özelliklerininkuramsal ve sayısal olarak modellenmesi, bu malzemenin tasarım aşamasında kritik biröneme sahiptir. Bu bağlamda mevcut kuramlar henüz kalitatif ve kantitatif kesinlikte sonuçvermemektedir Bu durum kauçuk türü malzemelerin dayanım ve yırtılma özelli...
Çok Taneli Metallerin Gerinim Gradyan Kristal Plastisite Yöntemi ile Modellenmesi
Yalçınkaya, Tuncay(2017)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapıseviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahiparaçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamenmalzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür.Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristalyapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mikro y...
Mikro-Plakların Modelleme ve Analizi İçin Yeni Yöntemler
Dağ, Serkan; Ciğeroğlu, Ender(2016)
Bu araştırma projesinin temel amacı mekanik veya termal yükleme altındaki mikro-plaklarınanalizi için yeni yöntemler ortaya koymaktır. Malzemelerin makro-ölçekte mekanik analiziniyapmakta kullanılan teoriler mikro-ölçekte geçerli değildir. Bunun nedeni uzunluk ölçeğiküçüldükçe etkisi artış gösteren boyut etkisidir. Mikro-ölçekli yapıların analizi için gerinimgradayanı elastisite teorisi ve modifiye edilmiş kuvvet çifti gerilmesi teorisi gibi yüksekdereceden sürekli ortam teorileri geliştirilmiştir. Teknik l...
Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Park, Jongee; Öztürk, Abdullah; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kararlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje Avrupabirliğince açılan ?Kaynaklar ve sürdürebilirlik? KONNECT çağrısına uygun olaraksürdürülmüştür. DSSC?lerin enerji dönüşüm verimlilikleri TiO2 içerikli fotoanotun (çalışmaelektrotunun) morfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Projede Türk e...
Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Kalay, Yunus Eren(2017)
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüs...
Citation Formats
A. T. Özbelge and A. Beyaz, “Seyreltik sıvı katı karışımlarının akış özellikleri,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RFeE1RPT0.