Kalbin Elektriksel Aktivitesinin 3 Boyutlu Transmembran Potansiyel Dağılımları Cinsinden Girişimsiz Olarak Görüntülenmesi

Download
2015
Vücut yüzeyi potansiyel (VYP) ölçümlerinden kalpteki elektriksel kaynakların kestirilmesine ters elektrokardiografi (EKG) problemi denir. Bu yöntem, ölümcül de olabilecek kalp hastalıklarının teşhisinde ve tedavi planlamasında hekimlere yol gösterme potansiyeline sahiptir. Ancak, bu problem kötü konumlanmış bir problemdir ve ölçümlerdeki az miktarda gürültü bile sınırsız çözümler bulunmasına yol açmaktadır. Bunun üstesinden gelebilmek için literatürde, başta Tikhonov düzenlileştirmesi olmak üzere çeşitli düzenlileştirme yöntemleri uygulanmıştır. Ancak uygulanan her yöntem farklı durumlarda test edilmiştir; henüz hangi yöntemin en iyi yöntem olduğu konusunda fikir birliği sağlanamamıştır. Son zamanlarda, üç boyutlu miyokart dokusunda da detaylı bilgi verebildiği için, transmembran potansiyelleri (TMP) cinsinden ters EKG çözümleri popülerleşmiştir. Ancak henüz bu alanda az sayıda çalışma vardır ve özellikle farklı kalp aritmilerinde farklı yöntemlerin nasıl performans sergileyeceği bilinmemektedir. Bu projede temel amaç, bu açığı kapatmak, farklı elektriksel dağılımlar için literatürdeki belli başlı yöntemlerle ters EKG problemini çözmektir. Bu projede, kapsamlı bir çalışmayla, önerilen yöntemlerin performansları aynı test verisiyle ve aynı kriterler kullanılarak objektif bir şekilde karşılaştırılabilmiştir. Ayrıca farklı aritmiler için TMP benzetimleri ve buna bağlı VYPler elde edildiği için, yöntemlerin bu farklı aritmiler karşısında nasıl bir performans sergilediği de araştırılmıştır. Öncelikle Aliev-Panfilov yöntemiyle farklı kalp aktiviteleri için TMP benzetimleri yapılmış, ardından ileri EKG problemi çözülerek bu dağılımlardan VYP dağılımları bulunmuştur. Bu dağılımlar ters EKG çözümlerinde kullanılmıştır. Uygulanan beş değişik ters EKG çözüm yönteminden her durumda en başarılı yöntemin Bayesian MAP olduğu gözlenmiştir. TTLS, LTTLS ve LSQR yöntemlerinin de uyarım noktalarını ve dalga önünü bulmakta çok kötü performans sergilemediği görülmüştür. Bu proje kapsamında iki ayrı dalda daha literatüre katkı sağlanmıştır. Bunlardan ilki, fiber yönelimlerinin TMP dağılımlarına etkilerinin incelenmesidir. Başka bir kalpten aktarılan fiber yönelimini kullanmanın izotropik varsayım kullanmaktan daha doğru sonuçlar verdiği gözlenmiştir. İkinci katkı da, TMP dağılımları cinsinden FEM yöntemi ile ileri problem çözümünün doğrulamasıdır. Uygun ağ sıklığına ulaşıldığında sayısal çözümün analitik çözüme yakınsadığı gösterilmiştir.
Citation Formats
Y. Serinağaoğlu Doğrusöz and G. Bedir, “Kalbin Elektriksel Aktivitesinin 3 Boyutlu Transmembran Potansiyel Dağılımları Cinsinden Girişimsiz Olarak Görüntülenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjM01USXk.