Üstel Yakınsak Ve Sayısal Olarak Kararlı İki/İki- Buçuk Boyutlu Monokromatik Saçılma Ve Dalga Kılavuzu Modellerinin Kapsamının Genetik Algoritmalar Kullanılarak Genişletilmesi

Download
2017
Tuchkın, Alexandrovich Yury
Dikmen, Fatih
Ergül, Özgür Salih
Integral denklem temelli iki/iki-buçuk boyutlu monokromatik saçılma ve dalga kılavuzumodellemeleri için kullanılan momentler yöntemi ya da Nyström yöntemi gibi metotlarınyöntemlerin, saçıcı ya da kılavuza ait sınırın parametrik gösterilimine dair fonksiyonundüzgünlügü oranında yakınsadıkları bilinmektedir. Iki-buçuk boyutlu çözümler üç boyutta ifadeedilen sınırlardan birinin homojen olarak degistigi durumlara iliskindir (örnegin silindirik,toroidik geometriler). Üstel yakınsak çözümler, çözüm olarak önerilen seri ifadesinin,fonksiyonun limitine yakınsama hızının herhangi cebrik bir kuvvettin üzerinde, üstel fonksiyonuyarınca oldugu çözümlerdir. Her mertebeden türevi var olan sonsuz düzgün bir parametrikgösterim kullanıldıgında, yukarıda anılan yöntemler üstel yakınsak çözümler verirler. Ancakbu vasıftaki çözümler sadece kesitleri basit geometrik sekiller için mevcuttur (örnegin daire,elips). Superformula genellestirilmis bir elips parametrizasyonudur ve ilk kez Johan Gielistarafından dogada bulunan birçok karmasık sekil ve egriyi çizmek için önerilmistir. Ancak basitsekillerden farklı olarak, en genel halde türevleri süreksiz olan bir parametrizasyondur. Busorunu asmak için matematiksel bir düzenleme önerilecektir. Böylece, elde edilen sonsuzdüzgün (her mertebeden türeve sahip) parametrizasyonun serbest parametreleri kümesiolusturulacaktır. Bu haliyle formüle dair parametreler, herhangi bir uygulamanın geregi ortayaçıkan ve üzerinden geografik örnekler alınmıs bir egriye uydurulabilirse, o egri sonsuz düzgünbir parametrizasyona kavusturulmus olur. Anılan bu optimizasyon sürecini genetikalgoritmalar aracılıgı ile sistemli hale getirmek mümkündür.Opto, biyo, mikrodalga ve nano elektromanyetik iki/iki-buçuk boyutlu saçılma ve kılavuzlamaproblemlerine daha genis bir geometri sınıfı için üstel yakınsak çözümler önererek, buyapıların sunabilecegi fiziksel yeteneklerin hızlı denemeler ile kısa süren simulasyonlarsonrasında ortaya çıkarılabilmesine bir gereç sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaç için de ilgiliintegral denklem çözümleri Galerkin yöntemi temelinde verilerek üstel yakınsak çözümlerisunmak hedeflenmektedir.Diger taraftan anılan türdeki direkt integral denklem çözümlerinin nümerik olarakgerçeklenmesinde çözülmeye çalısılan birinci tür Fredholm tipi integral denklemininayrıklastırılmasında da sonsuz boyutlu birinci türden lineer denklem sistemleri ile karsılasılır.Bunlar kötü kosullu sistemlerdir ve ilgili kosullanma sayıları kesme sayısının artması ile sınırlıkalamazlar. Buna çare olarak ilgili problemi ikinci türden bir lineer cebrik denklem sistemineindirgemeyi hedefleyen analitik regülerlestirme prosedürü gereklidir. Bununla, temeldeparametrizasyon için kullanılan formülün en fazla ikinci türevlerinin sürekli olması sayısalolarak kararlı bir algoritma kurmak için yeterlidir. Her mertebeden türeve sahip birparametrizasyon kullanıldıgında analitik regülerlestirmeden artık ne ölçüde ödün verilmesininmümkün oldugu da önemli bir sorudur. Ilgili problemler için kullanılan Galerkin yöntemininanalitik regülerlestirilmesinin sunulması ile bu ödünlesme de açıga çıkarılacaktır.

Suggestions

X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Power GaN/SiC HEMT üretim süreci ile WINSemiconductor firmasında üretilmistir. Güç yükseltecinde 25W üzeri güç çıkısı, düsükgürültülü yükselteçte 20dB'den fazla kazanç, 2dBnin altında gürültü figürü elde edilmistir.Anahtarın araya girme kaybı 0.8 dB, izolasyonu 50 dB'dir. Ölçüm sonuçları, ge...
Türk dilinin elektriksel özellikleri
Yavus, Davras; Ergeneman, Cengiz(1977)
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazılar...
1990'ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri
Birand, Tuncay; Hızal, Altunkan; Günalp, Nilgün; Tosun, Haluk; Büyükdura, Merih; Dural Ünver, Mevlüde Gülbin; Yavuz, Hüseyin; Hayırlıoğlu, Lale; Demir, Şimşek(1993)
Uydu ve/veya karasal iletişim sistemlerinde kullanılmaları öngörülen faz taramalı aktif dizi anten sistemlerinin geliştirilmeleri ve bu anten sistemlerinden yeni uygulama alanlarında yararlanılmasını amaçlayan COST 223 projesi, çalışmaları üye ülkelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen üç ayrı çalışma grubunca yürütülmüş ve ilgili çalışmaların koordinasyonu proje süresince çeşitli ülkelerde yapılan proje yönetim kurulu (management committee: MC) toplantıları ile sağlanmıştır. COST 223 projesi çalışma alanlar...
Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Biyolojik Ağların Gaussian Grafiksel Modellerle Tahmininde Kopulaların Uygulanması ve Parametre Tahmini
Leon, De Alexander; Şeker, Tamay; Gazi, Parutçuoğlu Vilda; Wit, Ernst(2017)
Proje gerçekçi büyüklükteki karmasık biyolojik ag yapılarının sistem davranıslarını duraganhaldeyken modellenmesi ve model parametrelerinin Bayesci yaklasımlarla tahmin edilmesinikapsamaktadır. Modellemede kopula Gauassin grafiksel modeli (CGGM) kulanılmıs veparametre tahmini iseöncelikli olarak ters atlamalı Markov zinciri Monte Carlo yöntemiyleyapılmıstır.
Citation Formats
A. Y. Tuchkın, F. Dikmen, and Ö. S. Ergül, “Üstel Yakınsak Ve Sayısal Olarak Kararlı İki/İki- Buçuk Boyutlu Monokromatik Saçılma Ve Dalga Kılavuzu Modellerinin Kapsamının Genetik Algoritmalar Kullanılarak Genişletilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrME9ESXk.