Özgün İkinci Nesil 2-AminoDMAP/Squaramit Bifonksiyonel Organokatalizörlerin Sentez ve Aktivite Test Çalışmaları: (R)-Baclofen Öncü Bileşiğinin Enantioseçici Sentezi

Download
2016
Rahatsızlandığımızda, sağlığımızın geri kazanılması ve yaşamın sürdürülebilmesi içinhepimizin günlük yaşamında başvurduğu tek kaynak ilaç’tır. Bu vazgeçilemez özelliğindendolayı, ilaç endüstrisindeki gelişmeler hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Canlı sistemdekikiral özellikten dolayı, kullanılan çok sayıda ilaç aktif bileşiği de aynı özelliğe sahiptir. Bunabağlantılı olarak, optikçe aktif ve saf ilaç sentezleri çok önemli bir hale gelmiştir. Asimetrikkataliz olarak adlandırılan bu yaklaşım, yüzyılın başına kadar genellikle geçiş-metalli kiralligand uygulamaları ve biyokatalizörler ile yapılmaktaydı. 21. Yüzyılın başında bu iki anauygulamaya alternatif olarak yeni bir yaklaşım olan organokataliz alanı ortaya çıkmıştır.Organokatalizörler genellikle küçük organik bileşikleri içermekte ve tepkimeler tamamen“metal-free” ortamda gerçekleştirilmektedir. Endüstri ve temel bilim araştırmalarındahedeflenen ürünlerin ve uygulanan metodların çevreye zarar veren özelliklerinin olabildiğinceazaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması olarak gündeme gelen çevreye duyarlı“Green Chemistry” yaklaşımı, organokatalizörler ile yapılan asimetrik sentez çalışmaları iletam bir örtüşme göstermektedir.Projenin temelini, trans-(1R,2R)-siklohekzan-1,2-diamin’den türetilmiş özgün2aminoDMAP/squaramit bifonksiyonel asit/baz tipi organokatalizörlerin sentezioluşturmaktadır. Sentez yaklaşımızda tarafımızdan tek basamakta seçici olarak sentezigeliştirilen kiral 2aminoDMAP birim, hedef organokatalizörlerimizin bazik kataloforik kısmınıoluşturmaktadır. Asidik birim olarak 2 H-bağ yapma özelliğine sahip olduğu bilinen squaramitbirimler ile tasarlanmıştır. Squaramit birimi üzerine değişik özelliklere sahip aminlerintakılabilmesi mümkündür. Bu yolla, değişik asidik, sterik ve kiral özelliklerin taranabilmesimümkün olmuştur. Proje kapsamında 11 adet özgün kiral organokatalizör sentezi yapılmıştır.Aktivite test çalışmalarında; 15 adet -nitroolefin ile dibenzoilmetan ve çeşitli -dikarbonilbileşikler kullanılarak Michael tipi katılma tepkimeleri yapılmıştır. Projemizde, minimumdüzeyde katalizör yüklemesi (%1-2 mol oranında) ve kısa tepkime süreleri ile odasıcaklığında yüksek verim ve enantiyoseçicilikle ürünlerin elde edilmesi başarılmıştır. Bukısımdan elde edilen veriler ile, 3 yeni kinin/squaramit organokatalizörü sentezlenmiştir. Buorganokatalizörlerin etkinliği nitropropan’ın nitroolefinlere Michael katılmasında test edilmişve önemli sonuçlara ulaşılmıştır.En aktif organokatalizör (R)-Baclofen öncü bileşiğinin sentezinde kullanılmıştır. (R)-Baclofenmerkezi sinir sisteminde nörotransmiter inhibitörü olarak önemli rol alan γ-Amino bütirik asit(GABA) türevidir. Epilepsi ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. (R)-Baclofen öncü bileşiği %90 ee ve yüksek kimyasal verimle, düşük katalizör yüklemesi (% 2mol oranında), elde edilmiştir.

Suggestions

Atık organik maddelerin arıtımı için kullanılan foto-katalizörlerdeki katkı maddelerinin etkileşim mekanizmalarının araştırılması
Üner, Deniz Özbay; Özbek, Serhan; Tapan, Alper N.(1999)
Bu projenin amacı, fotokatalizör olarak kullanılan $TiO_2$'nin etkinliğini artırdığı bilinen Pt katkı maddesinin oksit yüzey ile olan etkileşim mekanizmalarını incelemektir. Bu amaçla, Pt'nin $TiO_2$ üzerindeki oksijen adsorplanması ve benzenin fotokatalitik oksidasyonu reaksiyonu incelenmiştir. Bu ölçümleri yapabilecek düzenekler laboratuvarımızda kurulmuştur. Adsorplanma düzeneğinde, değişik oranda Pt içeren ve saf $TiO_2$ üzerinde oksijen ye hidrojen adorplanma deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerin sonucu...
Azot Atomu İçeren Polisiklik Bileşiklerin Alkin Siklizasyonu İle Sentezi İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi
Balcı, Metin(2015)
Geçiş-metal kompleksleri katalizörlüğünde yapılan reaksiyonlar sentetik organik kimyada büyük gelişmelere neden olmuştur. Reaktif fonksiyonel grupların organometalik reaksiyonlar aracılığı ile oluşturulabilmesi yeni iskelet yapısına sahip heterosiklik bileşiklerin sentezine yol açmıştır. Bu reaksiyonların en can alıcı noktası yeni karbon-karbon bağlarının oluşumunun yanı sıra yeni karbon-azot bağlarının oluşumudur. Bu projenin ana hedefi; yeni heterosiklik bileşiklerin tasarımında, metal kullanmadan, alkin ...
Alkolerin Çevreci bir Yöntemle Singlet Oksijen Kullanılarak Aldehitlere ve Ketonlara Yükseltgenmesi
Akdağ, Akın; Tekin, Gizem(2015-12-31)
Bu projede çevreci bir bakış açısıyla alkolerin aldehit ve ketonlar yükseltilmesi çalışılacaktır. Bunun için singlet oksijen kullanılarak endoperoksitler elde edilecektir. Elde edilen endoperoksitler ise TEMPO'nun aktifleştirilmesinde kulanılacaktır. Aktif TEMPO'nun alkol yükseltgediği bilinmektedir. Bu tepkimenin mekanizması bilgisayar destekli teorik çalışmalar yapılarak aydınlatılacaktır.
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde ...
Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması
Mercan, Pınar; Ataman, Osman Yavuz; Ertaş, Gülay; Dügencili, Başak; Taban, Süleyman; Yıldırım, Emrah(2015)
Arsenik ve selenyum metabolizmadaki rolleri nedeniyle araştırmacıların sürekli ilgisini çeken elementler olmuşlardır. Selenyum derişim düzeyine göre hem gerekli hem de toksik, arsenik ise toksik bir elementtir. Her iki element de türlendirme analizi açısından da ilgi odağıdır. Literatürde, bu iki elementin canlılarda antagonistik veya sinerjik etkileri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Proje kapsamında arsenik ve selenyumun eşzamanlı türlendirmesi için enzimatik özütleme ve HPLC-ICP-MS sistemi kullanarak an...
Citation Formats
C. Tanyeli, “Özgün İkinci Nesil 2-AminoDMAP/Squaramit Bifonksiyonel Organokatalizörlerin Sentez ve Aktivite Test Çalışmaları: (R)-Baclofen Öncü Bileşiğinin Enantioseçici Sentezi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnMk1qVTE.