Karbon Dioksit İçeriği Zengin Sentez Gazından İki Fonksiyonlu Katalizör Sistemleriyle Dimetil Eter-Metanol Üretimi

Download
2018
Oktar, Nuray
Doğu, Timur
Doğu, Gülşen
Sezgi, Naime Aslı
TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yürütülen çalışmamızın amacı; CO2 içerikli sentezgazından alternatif yakıt özelliğine sahip temiz ve sürdürebilir enerji kaynağı olan dimetil eterve metanolun doğrudan üretimidir. Proje kapsamında öncelikle ticari metanol sentezkatalizörü HifuelR-120 ve farklı molar oranlarında birlikte çöktürme yöntemiyle (Cu/ZnO/Al2O3ve Cu/ZnO/ZrO2) hazırlanan katalizörlerin aktivite testleri gerçekleştirilmiştir. En yüksek COdönüşümü ticari HifuelR-120 katalizörü ile (%6) elde edilirken en yüksek metanol seçicilliğineCZA:631 katalizörü varlığında (%87) ulaşılmıştır. Çalışmamızda metanol dehidrasyonkatalizörü olarak kullanılan ?-alümina katalizörühem sol-jel (SMA) hem de EISA (EMA)yöntemiyle hazırlanmıştır. Katalizörlerin yüzey asiditelerinin arttırılması için heteropoliasit olanTPA, emdirme ve doğrudan sentez yöntemleriyle katalizör yapısına yüklenmiştir. Emdirmeyöntemiyle sentezlenen TPA içerikli SMA katalizörleri arasında doğrudan DME üretiminde enyüksek katalitik aktiviteyi 25TPA@SMA katalizörü göstermiştir. SMA600 katalizörü ile %45civarında CO dönüşümü elde edilirken 25TPA@SMA katalizörü ile %56,5 CO dönüşümü eldeedilmiştir. Sentezlenen TPA içerikli EMA katalizörlerinin yapısındaki TPA miktarı artarken COdönüşümü ve metanol seçiciliği artmış ancak DME seçiciliğiazalmıştır. En yüksek COdönüşümünü 25TPA/EMA katalizörü verirken en düşük DME seçiciliği (%25) de bu katalizörile elde edilmiştir. SMA ve EISA katalizörlerinde farklı sonuçların elde edilmesi DRIFTS analiziile açıklanmıştır. Katalizör yapısında Lewis asit sitelerinin artması metanol sentezreaksiyonunun etkisini arttırırken Bronsted asit sitelerinin artması metanol dehidrasyonreaksiyonu için daha etkindir. EISA katalizörlerinin yapısına TPA yüklenmesi Lewis asitsitelerini arttırdığı için katalizörün metanol seçiciliği daha yüksek iken SMA katalizörlerininyapısında ise Bronsted asit siteleri arttırdığı için DME seçiciliği daha yüksektir. Sonuçlarabakıldığında destek malzemesideki sentez yöntem seçiminin DME seçiciliğini önemli ölçüdeetkilediği görülmektedir. CO2 içeriği yüksek sentez gazından doğrudan DME üretimiçalışmalarında CO2 yüzdesi arttıkça CO dönüşümü ve methanol seçiciliği artmış ancak DMEüretimi azalmıştır. DME sentezi için en iyi sentez gazı karışımı CO2/CO/H2=1/4/5 olarakbulunmuştur. Sentez gazı içerisindeki yüksek CO2 içeriği DME sentez reaksiyonuna ters etkiyaparak reaksiyonu ürünler yönüne kaydırmış ve DME seçiciliğini azaltmıştır. ÇalışmamızdaTPA içerikli metanol sentez katalizörlerinin aktiviteleri sentez gazından DME sentezreaksiyonunda test edilmiştir. En yüksek DME seçiciliği sentezlenen 5TPA@CZA:631katalizörü ile elde edilmiştir.Hazırlanan CZA:631 katalizörleri hem metanol sentez hem demetanol dehidrasyon reaksiyonunda kararlı aktivite ve yüksek ürün seçiciliği göstermiştir. Buprojenin gerçekleştirilmesi ile dimetil eterverimi yüksek yeni katalizörler varlığında ekonomikşartlarda alternatif yakıt üretim çalışmaları literatüre kazandırılmıştır.

Suggestions

Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması
Yılmaz, Ayşen; Esentürk, Okan; Abacı, Özde Ceren; Taneroğlu, Oğuzcan(2018)
Projemizde LaBO3 ve GdBO3 bileşikleri ve ikili nadir toprak elementi iyonları katkılı,Ce3+/Dy3+ ve Ce3+/Tb3+ katkılı halleri, mikro dalga yardımlı sentez yöntemi ile, tek örnekhazırlama basamağında ve kısa süreli yüksek sıcaklıkta ısıtma ile başarıyla hazırlanmıştır.Sentez yöntemimiz zaman ve enerji tasarrufu sağlamıştır. Ürettiğimiz örneklerin toz x-ışınlarıdifraksiyonu ile kristal yapı karakterizasyonları ve infra red (kızıl ötesi) spektroskopisi ileanyon gruplarının titreşim modlarının tayinleri yapılmış...
Bio-fuel production from microalgae
Onay, Melih; Yücel, A Meral; Öktem, Hüseyin Avni; Department of Biochemistry (2015)
Bio-fuel is a renewable fuel and it includes different biofuel energy sources such as methane, bioethanol and biodiesel. Generally, biodiesel is produced from agricultural waste, vegetable oils such as soybean and palm oil. Third generation biofuels called as microalgae have been appeared nowadays. In the current study, biodiesel production from thermo-resistant green microalgae was focused on. For this aim, microalgae were sampled from a few hotspring points in Haymana and isolated. Identification and char...
Citation Formats
N. Oktar, T. Doğu, G. Doğu, and N. A. Sezgi, “Karbon Dioksit İçeriği Zengin Sentez Gazından İki Fonksiyonlu Katalizör Sistemleriyle Dimetil Eter-Metanol Üretimi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBMU5qazU.