Hide/Show Apps

Acı ve kirlenmiş suların arıtımına yönelik yüksek performanslı nano-mikrofiltrasyon araçlarının geliştirilmesi

2018
Vakıfahmetoğlu, Çekdar
Proje kapsamında ilk olarak büyük kanallı yani makro gözenekli seramiklerin (bilye veya tekparça (monolitik)) üretimi amaçlanmıstır. Ardından üretilen bu makro gözenekli sistemler;(i) zeolitlerle kaplanarak,(ii) hidroflorik asit ile daglanarak,(iii) yüksek sıcaklıkta klor gazı ile daglanarakYeni ortaya çıkarılan mikro ve mezo boyutlarda gözenek eklentisi ile yüksek yüzey alanlı,yüksek geçirgenlikte ve düsük geri basınçlı filtrelere dönüstürülmüs ve karakterizasyonbasamaklarını takiben, kirleticileri sudan uzaklastırma performansları için incelenmistir.Üretilen filtre sistemleri önce yapısal karakterizasyon metotları: XRD, TGA, FTIR ve RAMAN,taramalı elektron mikroskopu (SEM, mikro-yapısı) ile ardında ise gözenek boyutları ve miktarıiçin BET (yüzey alanı), tomografik teknikler (CT) ve cıva porosimetresi (Hg-por) ileincelenmistir. Üretim ve karakterizasyon basamaklarından sonra proje kapsamıdogrultusunda, seçilen filtre sistemlerinin sudaki kirleticileri (Arsenik, Kadmiyum, Bakır, Çinko,Kursun, Nitrat, Amonyum, Metilen Mavisi, Rhodamin B ve Kristal Violet) uzaklastırmak üzereperformans degerlendirilmesine tabii tutulmustur.Seçilen filtre sistemlerinin performansı öncelikle yıgın emilim denemeleriyle, ardından da budenemelerde alınan sonuçlar dogrultusunda kolon denemeleriyle arastırılmıstır. Incelenenmetal kirleticilerin analizleri için Atomic Adsorption Spectrometry (AAS), nitrat için CapillaryElectrophoresis (CE) ve boyaların konsantrasyon tayini için de UV-Vis spektrometrekullanılmıstır.Arastırılan kirleticileri sudan uzaklastırma konusunda yapılan kapsamlı incelemeler, üretilentüm malzemelerin metal kirleticileri filtreleme konusunda sınırlı kapasiteye sahip oldugunuancak seçilen boya bazlı kirleticileri sulu çözeltiden uzaklastırma konusunda oldukça basarılıoldugunu ortaya çıkarmıstır. Üretilen numunelerin filtreleme kapasiteleri Langmuir veFreundlich izoterm modellerine uygunluk yönünden arastırılmıstır. Ayrıca tekrar kullanılabilirlik(rejenerasyon) testleri de gerçeklestirilmis, üçüncü döngü sonunda dahi alıkonma verimi %97mertebesinin altına düsmemistir. Yine çoklu boylara ve gerçek kirli suya karsı performansı daincelenen numuneler, benzer sekilde boylara karsı oldukça basarılı nano-mikro filtrelerdir.